Rok 2012

Uchwała nr XIII/133/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 03 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2012 rokUchwała nr XIII/134/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu W ęgrowskiego na lata 2012-2031Uchwała nr XIII/135/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie oraz określenia jednolitego tekstu StatutuUchwała nr XIII/136/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2012 roku w srawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w SadownemUchwała nr XIII/137/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie określenia warunków umorzenia w całościu lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczejUchwała nr XIII/138/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację zabytkowego budynku dawnego Zajazdu w MiedznieUchwała nr XIII/139/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów, umów i porozumień dotyczących realizacji i wspólfinansowania zadan inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, planowanych do realizacji w 2012 rokuUchwała nr XIII/140/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Liw i Miastu Węgrów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i ŁochówUchwała nr XIV/141/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania aktualizacji "Planu działania Systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego"Uchwała nr XIV/142/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustaleniazenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub os opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczejUchwała nr XIV/143/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do realizacji projektu pod nazwą: "Pierwsza pomoc w powiecie węgrowskim finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Działania 7. 3. "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiUchwała nr XV/144/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2012 rokUchwała nr XV/145/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2031Uchwała nr XV/146/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przystapienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinieUchwała nr XV/147/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy z Gminą Sadowne w celu realizacji zadania dotyczącego "Przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem"Uchwała nr XV/148/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejUchwała nr XV/149/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr XXVI/212/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przystapienia Powiatu Węgrowskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2012 pn.: 1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"; 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".Uchwała nr XV/150/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/212/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”; 2) „rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”Uchwała nr XV/151/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2012 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała nr XV/152/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwwej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwwej Straży Pożarnej w Warszawie w celu dofinansowania zadania dotyczącego Zakupu sprzętu specjalnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w WęgrowieUchwała nr XVI/153/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2012 rokUchwała nr XVI/154/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2031Uchwała nr XVI/155/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w WęgrowieUchwała nr XVI/156/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejUchwała nr XVI/157/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji na "Kontynuację prac osuszających fundamenty, usunięciu części spękanej betonowej opaski, częściowe wykonanie izolacji i dporowadzenie odpływów rur spustowych przy Kościele Parafialnym pw. Św. Trójcy w Węgrowie"Uchwała nr XVI/158/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2011 r. i przeznaczenia zysku bruttoUchwała nr XVI/159/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w warszawie w celu dofinansowania zadania pod nazwą "Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie".Uchwała nr XVI/160/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XVI/161/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XVII/163/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rokUchwała nr XVII/164/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Węgrowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rokUchwała nr XVII/165/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2012 rokUchwała nr XVII/166/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2031Uchwała nr XVII/167/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańUchwała nr XVII/168/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytuUchwała nr XVII/169/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała nr XVII/170/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w SadownemUchwała nr XVII/171/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w WęgrowieUchwała nr XVII/172/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie jakości życia społecznego uczniów liceum w Łochowie", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działania 9.5. "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Uchwała nr XVII/173/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyrazenia zgody na przystapienie do realizacji projektu pod nazwą "Wykwalifikowani strażacy PSP gwarancją bezpieczeństwa mieszkanców powiatu węgrowskiego", finansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.5. "oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Uchwała nr XVII/174/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do realizacji projektu pod nazwą "Wykwalifikowani strażacy OSP podstawą bezpievzeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działania 9.5. "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszrach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała nr XVII/175/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wykonywania zdań publicznych z zakresu administracji rządowej w ramach Pilotażowego Programu Państwowego Funduszu Rehabilitaji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny samorząd"Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie przez Powiat Węgrowski do wspólpracy partnerskiej z Gminą Łochów oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do podpisania umowy partnerskiej określającej szczególowe warunki partnerstwa polegającego na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu "Podniesienie jakości życia społecznego uczniów Liceum w Łochowie".Uchwała nr XVII/177/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury do XIII edycji konkursu Nagrody Marszałka Województwa MazowieckiegoUchwała nr XVII/178/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w WęgrowieUchwała nr XVIII/179/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rokUchwała nr XVIII/180/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2031Uchwała nr XVIII/181/2012 Raday Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 wrzesnia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w WęgrowieUchwała nr XVIII/182/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz publicznych szkół specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek naukiUchwała nr XVIII/184/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łochów z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: ‘Budowa Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Łochowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy z Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środkówUchwała nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 wrzesnia 2012 r. w sprawie w Węgrowie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Łochów – stanowiącej własność Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XVIII/186/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 wrzesnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z Gminą Łochów umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji i współfinansowania w 2013 roku zadania planowanego do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”Uchwała nr XIX/187/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rokUchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2031Uchwała nr XIX/189/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”Uchwała nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2013 rokUchwała nr XIX/191/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowieuchwała nr XX/192/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rokUchwała nr XX/193/2012 Rady POwiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2031Uchwała nr XX/194/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytuUchwała nr XX/196/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczejUchwała nr XX/197/2012Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/151/2012 z dnia 23 marca 2012 roku określającej zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2012 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychUchwała nr XX/198/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduUchwała nr XX/199/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Bohaterów Warszawy nr 6 w Węgrowie, stanowiącego własność Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XX/200/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w uchwale w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Węgrowskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowejUchwała nr XX/201/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie dobrowolnego wystąpienia Powiatu Węgrowskiego z „Mazowieckiej Regionalnej Organizacji TurystycznejUchwała nr XX/202/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność , będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała nr XX/203/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała nr XX/204/2012Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2013Uchwała nr XX/205/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2013Uchwała nr XX/206/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rokUchwała nr XX/207/2012 Rady Powiatu Węgriowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2012-07-13 10:50:59
Data utworzenia:2012-07-13 10:50:59
Data modyfikacji:2014-02-28 10:24:12
Liczba wyświetleń:728