UCHWAŁA Nr VII/87/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16. czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474 ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Powiatu Węgrowskiego.

2. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 2. 1.Dotacja może być udzielona na prace wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), w tym w szczególności:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

2. Dotacja, w zakresie określonym w ust. 1, może być udzielona w wysokości do 75% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dotacje przyznane z budżetu Powiatu Węgrowskiego łącznie z innymi dotacjami przyznanymi na ten sam cel nie mogą łącznie przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

 

§ 3. 1.Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do zabytku;

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

3) harmonogram finansowy i rzeczowy prac lub robót;

4) kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót;

5) fotograficzną dokumentację odzwierciedlającą stan zachowania zabytku;

6) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

7) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;

8) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożone do innych podmiotów.

9) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanym przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej kwoty nakładów, w tym kwoty i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.

 

3. Wniosek o udzielenie dotacji kieruje się do Zarządu Powiatu w Węgrowie w terminie do 30 września każdego roku za pośrednictwem Naczelnika wydziału do spraw kultury Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

 

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, których konieczność wykonania wynika ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednie zagrożenie zabytku lub z innych nadzwyczajnych okoliczności – wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane w każdym czasie.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego lub innej okoliczności uzasadniającej natychmiastowe wykonanie prac przy zabytku.

 

§ 5. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.

 

§ 6. 1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez Zarząd Powiatu w Węgrowie.

2. Zarząd Powiatu w Węgrowie przedkłada Radzie Powiatu propozycje przyznania dotacji w przypadkach uzasadniających przyznanie dotacji.

3. Decyzję o przyznaniu dotacji, jej wysokości oraz przeznaczeniu podejmuje Rada Powiatu w drodze uchwały.

 

§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:

1) możliwości finansowe budżetu,

2) wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku,

3) stan techniczny w jakim znajduje się zabytek,

4) racjonalność zamierzenia wnioskodawcy w tym kosztów realizacji planowanych prac,

5) zaangażowanie finansowe wnioskodawcy, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku,

6) dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac.

 

§ 8. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta przez Zarząd Powiatu w Węgrowie z dotowanym, określająca w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

3) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,

4) sposób i termin rozliczenia dotacji,

5) tryb kontroli wykonania umowy,

6) warunki wypowiedzenia umowy,

7) formularz sprawozdania z wykonania zadania,

8) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 9. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku.

 

§ 10. 1. Zarząd Powiatu w Węgrowie dokonuje kontroli zgodności zrealizowanego zadania z jego projektem oraz zawartą umową o udzielenie dotacji.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 przeprowadzana jest przez pracowników Starostwa Powiatowego w Węgrowie na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie i polega na:

1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna),

2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa).

3. Kontroli dokonuje się pod względem:

1) stanu realizacji zadania,

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,

4) gospodarności i rzetelności wydatkowania dotacji.

4. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymuje wnioskodawca i Zarząd Powiatu w Węgrowie.

5.W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień.

 

§ 11. 1. W celu rozliczenia dotacji wnioskodawca po wykonaniu prac zobowiązany jest do złożenia Zarządowi Powiatu w Węgrowie sprawozdania z realizacji zadania stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie składa się w terminie określonym w umowie.

3. Do sprawozdania należy dołączyć: protokół odbioru przeprowadzonych prac lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów księgowych dokumentujących poniesione wydatki, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji (faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty, itp.).

4. Każdy z dokumentów księgowych powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią wnioskodawcy oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych.

5. Sprawozdanie podlega kontroli przez Zarząd Powiatu w Węgrowie. Pisemne zatwierdzenie sprawozdania stanowi podstawę ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji.

 

§ 12. 1. Naczelnik Wydziału do spraw kultury prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych z budżetu Powiatu Węgrowskiego.

2. Zestawienie danych, o których mowa w ust. 1 zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu przyznano dotację,

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

3) informację o wysokości przyznanej dotacji.

3. Każdemu służy prawo do wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2 na zasadach określonych w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej.

 

§ 13. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z warunkami umowy podlega zwrotowi na rachunek Powiatu Węgrowskiego zgodnie z warunkami umowy dotacji.

 

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/254/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załączniki do uchwały.doc99,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-07-05 12:02:09
Data utworzenia:2011-07-05 12:02:09
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:20
Liczba wyświetleń:462