Porządek XXXV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku


 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję  Rady   Powiatu  Węgrowskiego   w   dniu  9 czerwca  2006 r.  (piątek)
 o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum. 
3.     Przedstawienie porządku obrad.
4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.     Interpelacje i zapytania radnych.
6.     Podjęcie uchwał w sprawach:
1)     zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego przy ul. Piłsudskiego 23";
2)     zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi    bankowej   z   przeznaczeniem   na   realizację   przedsięwzięcia p.n." Adaptacja budynku na mieszkania w Łochowie, w tym zmiana źródła ogrzewania i termomodernizacja";
3)     zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach" ;
4)     zmian w budżecie powiatu na 2006 rok;
5)     dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych;
6)     określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Węgrowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym  oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej;
7)     określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za I półrocze każdego roku budżetowego;
8)     określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za I półrocze;
9)      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za I półrocze;
10)zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu w 2006 roku;
11)zmian w regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą;
12)regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Działania 2.2 dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych kończących się maturą na rok szkolny  2006/2007;
13)regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Działania 2.2 dla studentów w roku akademickim  2006/2007;
14)przyjęcia lub powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe.;
15)zmiany w uchwale w sprawie utworzenia szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Sadownem.
7.     Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
8.     Analiza oferty instytucji kultury działających na terenie powiatu.
9.     Informacja nt. rozwoju  turystyki w powiecie węgrowskim - inwestycje.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Przyjęcie protokołu XXXIV  sesji Rady Powiatu  z dnia 28 kwietnia 2006 r.
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:21:22
Data utworzenia:2006-12-29 23:21:22
Data modyfikacji:2006-12-29 23:21:22
Liczba wyświetleń:657