Uchwała Nr XXXV/238/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium w roku szkolnym 2006/2007 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 1060/284/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2006 r.
w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006 dla Województwa Mazowieckiego, Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium wraz z oświadczeniem o sytuacji rodzinnej                    i materialnej ucznia za rok 2005 określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zawiadomienie o przyznaniu stypendium określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wzór umowy przekazywania stypendium w roku szkolnym 2006/2007 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wzór oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Wzór zaświadczenia o systematycznym uczęszczaniu ucznia do szkoły określa Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Powiat Węgrowski zabezpiecza w budżecie powiatu na rok 2006 i rok 2007 środki własne              na realizację (obsługę) Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR w roku szkolnym 2006/2007.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:32:22
Data utworzenia:2007-01-07 03:32:22
Data modyfikacji:2007-01-07 03:32:22
Liczba wyświetleń:461