Uchwała Nr XXXIV/222/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych na granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późżn. zm.) Rada Powiatu uxchwala co następuje:

§ 1

1. Powierza się Miastu Węgrów prowadzenie w 2006 r. zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów. 

2. Powierza się Gminie Łochów prowadzenie w 2006 r. zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów.

§ 2

Upoważnia się Zarzad Powiatu do zawarcia porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:29:14
Data utworzenia:2007-01-07 03:29:14
Data modyfikacji:2007-01-07 03:29:14
Liczba wyświetleń:554