Sprawozdanie Nr 4/07 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 20 kwietnia – 29 czerwca 2007 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 8 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 26 kwietnia 2007 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a powierzenia stanowiska Dyrektora ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie;
b) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
2. wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia kwoty 1 tys. zł przyznanej na dofinansowanie kosztów wycieczki wychowanków Domu Dziecka „JULIN” do Zakopanego;
3. przyjął protokół komisji konkursowej z konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora ZSZ w Ostrówku;
4. wyraził zgodę na zakup oprogramowania do ewidencji UKS i KS nie prowadzących działalności gospodarczej;
5. pozytywnie rozpatrzył wniosek FTA „AVOCADO” o dofinansowanie wyjazdów na zgrupowanie;
6. wyraził zgodę na użyczenie sali konferencyjnej w Starostwie oraz na zakwaterowanie w internacie dla uczestników  III Międzynarodowego Festiwalu Sportowego organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży wraz z Akcją Katolicką;
7. wyraził zgodę na zorganizowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy o zasięgu wojewódzkim.

W dniu 8 maja 2007 r. Zarząd:
1. zaakceptował treść pisma do Burmistrza Miasta Węgrowa w sprawie finansowania zadania „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”;
2. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 500 zł na dofinansowanie zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez PZW Koło Nr 26 w Węgrowie;
3. postanowił przyznać kwotę 2,5 tys. zł na zakup nagród dla laureatów Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kwotę 1 tys. zł na zakup nagród dla laureatów Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
4. przyjął informację o projektach arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2007/2008;
5. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie wyjazdu na Litwę harcerzy z Komendy Hufca ZHP im. Edmunda Zarzyckiego w Węgrowie i postanowił przeznaczyć kwotę do 1 tys. zł na dofinansowanie kosztów przejazdu na terenie kraju;
6. podjął decyzję o p przyznaniu Dyrektorowi Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie nagrody rocznej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

W dniu 16 maja 2007 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora MOW w Jaworku na okres 6 m-cy;
b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych działających na terenie powiatu węgrowskiego;
c) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
d) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym w sprawie zaciągania zobowiązań w r. 2007.
2. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie organizacji „LICEALIÓW 2007” i postanowił na ten cel dokonać zwiększenia budżetu szkoły o kwotę 2 tys. zł;
3. przyjął do wiadomości koncepcję rozbudowy LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie przygotowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych „OGÓLNIAK”;
4. zaakceptował treść aneksu nr 3 do porozumienia z Miastem Węgrów dotyczącego finansowania zadania pn. „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”;
5. wyraził zgodę na zmiany organizacji ruchu podczas „Festiwalu Obrzędów Weselnych”;
6. zaakceptował treść porozumienia dotyczącego wydzierżawienia pasa drogi Liw – Korytnica – Zawady.

W dniu 22 maja 2007 r. Zarząd:
1. związku z brakiem dostępnych pomieszczeń Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Oddziału Polskiego Związku Emerytów i Rencistów o przyznanie Związkowi nowego lokalu na biuro. Jednocześnie Zarząd postanowił, że jeśli uda się wygospodarować pomieszczenie w budynku przy ul. Piłsudskiego 23, przeznaczone zostanie ono dla potrzeb Związku;
2. z powodu braku środków finansowych Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek p. Stanisława Górskiego o dofinansowanie organizacji imprezy „ZIELONY DZIEŃ”.

W dniu 30 maja 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale w sprawie powołania MOW w Jaworku;
2. podjął uchwały w sprawach: 
a) powierzenia stanowiska Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku;
b) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
3. podjął decyzję o zwiększeniu o 12 tys. zł (tj. z 50 tys. zł do 62 tys. zł) kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla potrzeb KPP w Węgrowie;
4. wyraził zgodę na przystąpienie powiatu do programu pilotażowego MEN „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”;
5. przyjął protokół z przeglądu w ZSP w Węgrowie w zakresie bezpieczeństwa młodzieży i sprawowania nad nią prawidłowej opieki;
6. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie „III Ogólnopolskiego Zlotu Sympatyków Ziemi Węgrowskiej” i postanowił przeznaczyć kwotę 1150 zł na materiały promocyjne związane z imprezą;
7. wyraził zgodę na aneksowanie umowy nr 1/2007 z dnia 8.03.2007 r. poprzez uzupełnienie §6 o nową pozycję w brzmieniu: „Udział Formacji Taneczno – Akrobatycznej „AVOCADO” w Międzynarodowym Festiwalu „Dnieprowskie głosy w Dubrownie” na Białorusi w terminie 22 – 26.06.2007 r.”;
8. rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Stoczek o uwzględnienie w projekcie technicznym przebudowy drogi powiatowej Stoczek - Wrotnów położenia jednej warstwy dywanika asfaltowego – postanowił, że zadanie wykonane zostanie w ramach odnowy nawierzchni w/w drogi.

W dniu 13 czerwca 2007 r. Zarząd:
1. wyraził zgodę na wprowadzenie do planu robót na 2007 r. przebudów dróg powiatowych: Jasiorówka – Brzuza – Sadowne, Zawady – Połazie, Kosów – Węgrów, Pniewnik – Trawy, ul. Młodzieżowej i Boh. Warszawy w Węgrowie;
2. pozytywnie zaopiniował projekty przebudowy dróg powiatowych: nr 4216W Stoczek – Wrotnów, nr 4240W Pniewnik – Trawy oraz nr 4239W Korytnica – Trawy;
3. wyraził zgodę na współfinansowanie zakupu zestawu video – endoskopowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego;
4. rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Sadownem o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 8 tys. zł na zakup wyposażenia pracowni komputerowej i postanowił, że środki na ten cel będą wygospodarowane w ramach budżetu szkoły;
5. rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Łochowie o zwiększenie planu wydatków szkoły i podjął decyzję o przeznaczenie kwoty 10 tys. zł na remont łazienki oraz 7 tys. zł na przeszkolenie nauczycieli informatyki;
6. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1,5 tys. zł na wsparcie finansowe udziału Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w obozie treningowym w Koszelance;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu z PFOŚiGW:
a) kwoty 2,5 tys. zł na urządzenie terenu zieleni wokół Samorządowego Domu Pogodnej Starości w Ostrówku;
b) kwoty 1,2 tys. zł na dofinansowanie organizacji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii;
c) kwoty 2 tys. zł na pielęgnację drzew w zabytkowym parku w Paplinie;
8. wyraził zgodę na przeznaczenie z budżetu powiatu (środki ZDP w Węgrowie) kwoty 2 tys. zł na wykonanie dokumentacji zmiany stałej organizacji ruchu na drogach nr 697 i 637 w celu ustawienia znaków turystycznych „Szlaku Doliny Liwca;
9. podjął decyzję o sfinansowaniu kosztów przejazdów młodzieży szkolnej na Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Ostrołęce i Sierpcu.

W dniu 21 czerwca 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
b) zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2007 r.
c) przekazania na rzecz gminy Łochów własności działki pod gimnazjum w Łochowie oraz części działki pod halą sportową
2. podjął uchwały w sprawach:
a) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
b) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
c) upoważnienia Dyrektora LO w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego powiatu węgrowskiego o nazwie „Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej i pracowni dydaktycznych w LO w Węgrowie”;
d) upoważnienia Dyrektora LO w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego „Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej i pracowni dydaktycznych w LO w Węgrowie”;
e) zmiany wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym;
3. przyjął informację o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu węgrowskiego;
4. przyjął informację o rozwoju turystyki w powiecie węgrowskim oraz ofercie instytucji kultury działających na terenie powiatu;
5. zatwierdził treść pisma do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie możliwości przejęcia przez Samorząd Województwa zamku w Liwie;
6. przyjął ocenę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu;
7. przyjął sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gmin powiatu węgrowskiego;
8. przyjął sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Węgrowskiego oraz raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Węgrowskiego;
9. zatwierdził porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu;
10. wyraził zgodę na przedłużenie do 31.12.2007 r. umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 dla Biura Powiatowego ARiMR;
11. wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia środków zapisanych w budżecie na rzecz SP ZOZ w Węgrowie;
12. rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Kaliska o budowę drogi i postanowił odpowiedzieć wnioskodawcom, że obecnie droga ta jest projektowana a realizacja inwestycji odbędzie się w późniejszym terminie;
13. rozpatrzył wniosek Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pomocy w odbudowie drogi łączącej wsie Wrzoski i Grzymały i postanowił odpowiedzieć, że będzie utrzymywana przejezdność drogi żwirowej a w dalszej perspektywie, jeśli pozwolą na to finanse nawierzchnia będzie zmodernizowana we współpracy z władzami gminy Miedzna i powiatu sokołowskiego;
14. przyjął do wiadomości treść pisma TUIR CIGNA STU dotyczącym odwołania i postanowił przyjąć propozycję ubezpieczyciela dotyczącą wysokości odszkodowania za skradziony samochód.

W dniu 28 czerwca 2007 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Węgrów na realizację zadania pn. budowa pomnika Solidarności;
3. przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
4. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
5. podjął decyzję o złożeniu do WFOŚiGW wniosków o pożyczkę na: termomodernizację obiektu SOS-W w Jaworku oraz wymianę okien i docieplenie w budynku internatu ZSP w Węgrowie;
6. zatwierdził treść porozumienia w sprawie finansowania zakupu zestawu videoendoskopowego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Węgrowie;
7. zapoznał się z propozycją porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie zadań powiatowej biblioteki publicznej i postanowił odłożyć jego zatwierdzenie do momentu negocjacji z władzami Węgrowa zapisów dotyczących kwoty na finansowanie oraz nazwy placówki;
8. rozpatrzył wniosek dotyczący zatrudnienia psychologa w Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach i postanowił, że psycholog zatrudniony zostanie na część etatu w MOW w Jaworku i część etatu w Domu Dziecka;
9. postanowił utrzymać na dotychczasowym poziomie (na okres 3 miesięcy) dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkól i placówek oświatowych.

 


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-06-29 14:09:02
Data utworzenia:2007-06-29 14:09:02
Data modyfikacji:2007-06-29 14:17:45
Liczba wyświetleń:746