Uchwała nr XI/84/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoścvi pożytku publicznego i o wolontariacie" na 2008 rok

Na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz  art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego, uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia  2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do:

1)   określenia szczegółowych rodzajów zadań, w ramach priorytetów zadań określonych
w programie, o którym mowa w § 1, przewidzianych do zlecenia przez Powiat Węgrowski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)  określenia formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania, o których mowa w pkt 1,

3)  określenia terminu składania ofert,

4)  powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań zleconych przez Powiat Węgrowski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje  się udzielenie dotacji.

5)  Wykonania innych czynności organizacyjno-technicznych w celu realizacji niniejszej uchwały oraz ustawy wymienionej w § 1.

 

§ 4.

Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Powiatu Węgrowskiego    w uchwale budżetowej.

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/256/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2006 roku.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ustawowym obowiązkiem powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym      (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym w zakresie współpracy                                       z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96,  poz. 873).

Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań                 ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy nakładający  na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego stanowi zatem wypełnienie ustawowego obowiązku rady wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała reguluje współpracę pomiędzy samorządem powiatu węgrowskiego,
a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych zostanie określona przez Radę Powiatu Węgrowskiego w uchwale budżetowej na rok 2008.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XI/84/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 19 października  2007 roku

                      

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA   W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE

II. CEL PROGRAMU

III.ADRESACI PROGRAMU

IV. REALIZATORZY PROGRAMU

V. SFERA WSPÓŁPRACY

VI. PRIOTYTETY ZADAŃ

VII. FORMY WSPÓŁPRACY

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

I. WPROWADZENIE

 

Prowadzenie przez samorząd powiatowy działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą państwo i jego struktury powinno wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela, które stanowią podstawę współczesnego społeczeństwa. Łączy je wspólny cel jakim jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców.

Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój powiatu i jakość życia jego mieszkańców. Wyrazem dążenia Powiatu Węgrowskiego  do szerokiej  współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest „Roczny program współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Program reguluje współpracę pomiędzy Powiatem Węgrowskim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy,  pozwala pobudzać i wspierać przez powiat  działalność tych organizacji i podmiotów.

 

II . CEL PROGRAMU

           

Celem programu jest prowadzenie przez Powiat Węgrowski działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873) we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej samej ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

 

III. ADRESACI  PROGRAMU

 

Program adresowany jest do:

1)  organizacji pozarządowych,

2)  osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)  stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

prowadzących, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

 

 IV. REALIZATORZY PROGRAMU

 

W realizacji programu uczestniczą:

1) Rada Powiatu Węgrowskiego i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej  i finansowej powiatu,

2) Zarząd Powiatu Węgrowskiego, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej powiatu wytyczonej przez Radę Powiatu Węgrowskiego,

3) Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Węgrowski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli zajdzie potrzeba powołania w/w Komisji,

4) Naczelnicy Wydziałów, oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania projektów aktów prawnych.

 

V. SFERA WSPÓŁPRACY

 

Powiat Węgrowski prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych
w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

 

VI. PRIORYTETY ZADAŃ

 

            Ustala się na 2008 rok następujące zadania priorytetowe powiatu węgrowskiego,     które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym  w  art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 

1)  w zakresie edukacji:

 

a) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych   i  studentów powiatu węgrowskiego,

b) wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży,

c) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych związanych z integracją z Unią Europejską dla mieszkańców powiatu węgrowskiego, 

 

2) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej:


a)  promocja i wspieranie funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw,

b) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu węgrowskiego,

 

3) w zakresie promocji powiatu:

a)  wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu
i dźwięku służących promocji powiatu węgrowskiego w kraju i za granicą,                    
               

4) w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych:

 

a)  pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

 

 

5) w zakresie kultury:

 

a) organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających istotne znaczenie dla kultury powiatu węgrowskiego,

b) wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu
i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu węgrowskiego,

c)  edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,

d) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą,

 

6)      w zakresie kultury fizycznej i turystyki:

 

a)  organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym
dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego,

b)  organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych
o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,

c)  organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu węgrowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,

d) opracowanie strategii rozwoju turystycznego powiatu węgrowskiego,

 

7)  w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

 

a)  prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,

b) prowadzenie działalności w zakresie likwidacji zagrożeń środowiska i ochrony życia
i zdrowia ludzi i zwierząt,

 

8)  w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

a) działania mające na celu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie   lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  

VII. FORMY WSPÓŁPRACY

 

Współpraca Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie w szczególności w formach:

 

1)  zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  realizacji zadań publicznych powiatu - na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w formach: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, powierzania wykonywania zadań publicznych w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych
w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (w przypadku imprez  sportowych dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego ich organizacja wynika z kalendarza imprez stowarzyszeń sportowych: SZS i LZS)

 

2)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków,

 

3)  konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio

do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego wraz
z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty będą mogły składać pisemne opinie,

 

4)  tworzenia w miarę potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych,  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu oraz określanie przedmiotu ich działania,

 

5)  współpracy i  udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych
z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków,

 

6)      promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronach internetowych Powiatu Węgrowskiego oraz w lokalnych mediach, 

 

7)      pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom
i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych.

 

VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W przypadku, gdy prkzepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy
o finansach publicznych  oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-26 12:51:05
Data utworzenia:2007-10-26 12:51:05
Data modyfikacji:2007-10-26 12:57:26
Liczba wyświetleń:524