Uchwała nr XXVII/218/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny

          Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i art. 12 pkt. 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późzn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny od Gminy Łochów na rzecz Powiatu Węgrowskiego działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Baczki nr 2075 o pow. 0,72 ha z przeznaczeniem na drogę powiatową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządiowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  PRZEWODNICZĄCA

    RADY POWIATU

 

Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Geodezji Kartografii
Data wytworzenia informacji:2009-07-08 12:00:09
Data utworzenia:2009-07-08 12:00:09
Data modyfikacji:2009-07-09 14:51:34
Liczba wyświetleń:482