Uchwała nr XXIII/181/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2008 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z poźn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa się zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2008 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

   

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/181/08

                                                                                                                                             Rady Powiatu Węgrowskiego

                                                                                                                                             z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2008 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem:

    961 379 zł

W tym na:

 

Rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

   

    89 655 zł

 

zwroty kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art.26e)

      

    72 750 zł

środki na podjęcie działalności gospodarczej (art.12a)

      0 zł

finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40)

16 905 zł

 

Rehabilitację społeczną

 

 

871 724 zł

w tym:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

     83 604 zł

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

    221 382 zł

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych

 

  220 895zł

dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

   335 350 zł

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

10 493 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 12:33:46
Data utworzenia:2009-01-21 12:33:46
Data modyfikacji:2009-01-21 12:37:24
Liczba wyświetleń:627