Uchwała Nr XXXV/233/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za I półrocze każdego roku budżetowego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 197 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.Zakres informacji obejmuje wykonanie budżetu Powiatu Węgrowskiego za I półrocze według działów,  rozdziałów i paragrafów  klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
§ 2
 
1.Informację sporządza się w  formie tabelarycznej i opisowej .
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXVII / 171 /2001 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego za I półrocze .
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:43:47
Data utworzenia:2006-12-29 21:43:47
Data modyfikacji:2006-12-29 21:43:47
Liczba wyświetleń:496