Uchwały - rok 2009

Uchwała nr 167/103/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2009Uchwała nr 168/103/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu węgrowskiego na 2009 r.Uchwała nr 169/103/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do realizacji projektu systemowego pod tytułem „Wsparcie dla aktywnych”.Uchwała nr 170/103/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia likwidacji lub nieodpłatnego przekazania zużytego bądź nieprzydatnego do użytku sprzętu znajdującego się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w WęgrowieUchwała nr 171/106/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowychUchwała nr 172/105/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Uchwała nr 173/106/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie umorzenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczneUchwała nr 174/106/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uchwała nr 175/106/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n.: realizacja kalendarza imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym Szkolnego Związku Sportowego organizowanych dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego w 2009 roku. Uchwała nr 176/106/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n.: realizacja kalendarza imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe organizowanych dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego w 2009 roku. Uchwała nr 177/107/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w JaworkuUchwała nr 178/107/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w WęgrowieUchwała nr 180/108/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2009.Uchwała nr 181/108/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2009/2010. Uchwała nr 182/108/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2008 r.Uchwała nr 183/109/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2008 r.Uchwała nr 184/109/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za rok 2008 oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2008 r.Uchwała nr 185/109/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie aparatury i sprzętu medycznego zakupionego przez Powiat WęgrowskiUchwała nr 186/111/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 187/111/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłuUchwała nr 189/112/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powierzenia jednostce organizacyjnej obowiązków Zamawiającego oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Węgrowie do podpisania umowy z wykonawcąUchwała nr 190/113/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2008 r. i pokrycia stratyUchwała nr 191/114/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2009 rokUchwała nr 192/114/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Stoczek do kategorii dróg gminnychUchwała nr 193/114/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zal;iczenia do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy RadzyminUchwała nr 195/116/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku internatu oraz budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego”Uchwała nr 196/116//09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku głównego oraz pawilonu II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie”Uchwała nr 197/116/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych”Uchwała nr 198/117/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie” Uchwała nr 199/117/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie do zaciągania zobowiązań finansowych w związku z realizacją projektów w dziedzinie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRONUchwała nr 200/117/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowychUchwała nr 202/120/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pod tytułem„Nowy pośrednik pracy – nowe szanse” Uchwała nr 203/120/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r. Uchwała nr 204/121/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie rozporządzania rzeczą wspólnąUchwała nr 205/123/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w WęgrowieUchwała nr 206/124/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 177/107/09 z dnia 24 lutego 2009 rokuUchwała nr 207/124/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 178/107/09 z dnia 24 lutego 2009 rokuUchwała nr 208/124/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 209/125/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-PedagogicznejUchwała nr 210/125/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku Uchwała nr 211/125/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych i placówki opiekuńczo-wychowawczejUchwała nr 212/125/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 213/126/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 lipca 2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn.: Koło Teatralno – Muzyczne Czwarta Ściana”Uchwała nr 214/126/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 lipca 2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach do pełnienia funkcji inwestora zastępczego do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont pokoi mieszkalnych piętra, korytarza i świetlicy oraz pomieszczeń parteru – budynku mieszkalnego Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach”Uchwała nr 215/126/09 z dnia 9 lipca 2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie”.Uchwała nr 216/126/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 lipca 2009 w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2009 rokUchwała nr 217/126/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 lipca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pojazdu Renault Laguna o numerach rejestracyjnych WWE 22AA Uchwała nr 218/126/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 lipca 2009 w sprawie darowizny samochodu POLONEZ TRUCK 1,6.Uchwała nr 219/126/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 lipca 2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rokUchwała nr 220/127/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 221/128/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 222/128/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w ŁochowieUchwała nr 223/129/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Węgrowie za I półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejUchwała nr 224/129/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 225/129/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała Nr 226/131/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 09 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 227/132/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej powiatu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010Uchwała Nr 228/133/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 229/133/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych dla Szpitala Powiatowego W WęgrowieUchwała nr 230/135/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 października 2009 r. w sprawie umorzenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczneUchwała nr 231/136/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu nr POKL.09.02.00-14-055/08 pt. „Korzystam z szansy” – projekt Powiatu Węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowychUchwała nr 232/138/09 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 20 października 2009 roku w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych i placówki opiekuńczo-wychowawczejUchwała nr 233/139/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 234/140/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała nr 235/140/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 236/141/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 r.Uchwała nr 237/142/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań z zakresu kultury fizycznej w 2010 roku, ich publikacji oraz terminu składania ofert, wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwała nr 238/142/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań z zakresu kultury, promocji i turystyki w 2010 r., ich publikacji oraz terminu składania ofert, wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwała nr 239/143/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 240/143/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie umorzenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczneUchwała nr 241/144/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie umorzenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczneUchwała nr 242/145/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 243/146/09 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie, do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Dajemy szansę na sukces”Uchwała nr 244/146/09 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Wejście na rynek pracy - możliwe dla wszystkich”Uchwała nr 245/146/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2009 rokUchwała nr 246/146/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w WęgrowieUchwała Nr 247/146/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Węgrowskiego do zaciągania w 2009 r. zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010 Uchwała nr 248/146/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 249/147/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.Uchwała nr 250/147/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2009-01-07 08:21:02
Data utworzenia:2009-01-07 08:21:02
Data modyfikacji:2009-01-07 08:21:42
Liczba wyświetleń:1039