UCHWAŁA NR XXXVIII/ 297/ 2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Węgrowie w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w celu wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Uregulowanie stosunków wodnych rzek i rowów na terenie powiatu węgrowskiego po zagrożeniu powodziowym w 2010 roku oraz dalsza ochrona przed skutkami powodzi”

Na podstawie art. 12 pkt. 11, w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 16  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. tj. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na zawarcie umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Węgrowie w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w celu wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Uregulowanie stosunków wodnych rzek i rowów na terenie powiatu węgrowskiego po zagrożeniu powodziowym w 2010 roku oraz ochrona przed skutkami powodzi”.
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Węgrowie umowy, o której mowa w ust. 1.

 

§ 2

 

Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 określać będzie szczegółowe warunki przyjęcia pomocy finansowej przez Powiat Węgrowski oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                            

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-04-12 13:10:32
Data utworzenia:2010-04-12 13:10:32
Data modyfikacji:2010-04-12 13:11:53
Liczba wyświetleń:483