uchwała nr XI/82/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwaly nr VII/56/07 z dnia 20 kwietnia 2007 roku Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcvia p.n. "Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych"

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

 

            W uchwale Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2007 r. nr VII/56/2007 w § 1 kwotę 528 000 zł zastępuje się kwotą 513 690 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy sześćset dziewięć dziewięćdziesiąt  złotych).

§ 2

            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-26 11:21:37
Data utworzenia:2007-10-26 11:21:37
Data modyfikacji:2007-10-26 11:24:51
Liczba wyświetleń:587