Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Tekst  ustalony  Uchwałą Nr XLII/334/10 Rady Powiatu Węgrowskiego   z dnia 24 września 2010 roku , uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Powiatu Węgrowskiego Nr XII/124/2011 z dnia 30 grudnia    2011 roku , Nr XVI/155/2012 z dnia 26  kwietnia    2012 roku , Nr XVIII/181/2012 z 6 września 2012 roku i Nr XXXII/293/2014 z dnia 26 marca 2014 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STAROSTWA POWIATOWEGO

 W WĘGROWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P I S     T R E Ś C I

 

I.                   Postanowienia  ogólne                                                      § 1 - § 5

II.                Zasady kierowania Starostwem                                       § 6 - §11

III.             Struktura organizacyjna Starostwa                                   §12-§13

IV.             Zadania wspólne wydziałów i stanowisk pracy               §14- §15

V.                Zakresy działania wydziałów

            § 16 – Wydział Administracyjno – Społeczny

            § 17 – Wydział Finansowy

            § 18- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

            § 19- Wydział Środowiska ,Rolnictwa i Budownictwa

            § 20- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

            § 21- Wydział Komunikacji i Transportu

            § 22-Wydział Zarządzania Kryzysowego

            § 23- Wydział Kultury, Promocji i Turystyki

            § 24- Wydział Inwestycji i Rozwoju

            § 25 -Radca Prawny

            § 26 – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

            § 27- Stanowisko do spraw kontroli

            § 28- Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

       VI .     Zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych                   §29-§35

        VII.    Zasady podpisywania pism                                                   §36-§37

VIII.    Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania

             indywidualnych spraw mieszkańców                                   §38                             

IX.              Organizacja przyjmowania, rozpatrywania

             i załatwiania skarg i wniosków obywateli                            §39-§41

X.                       Organizowanie działalności kontrolnej                                     §42-§44

XI.                   Postanowienia końcowe                                                  §45-§49

                                                          

 

                     

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgrowie, zwany dalej "Regulaminem", określa jego organizację i zasady funkcjonowania.

§ 2

Starostwo działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów, administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
3. ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.),

4.ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku  z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz.1126 ),

5.ustawy z dnia 21 stycznia 2001 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem  administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 ),

6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 26 z 1980r. z późn. zm),

7. innych przepisów prawa materialnego regulujących zadania i kompetencje  Starostwa Powiatowego,

8. Statutu Powiatu Węgrowskiego,

9. niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie jest mowa o :
1. "Regulaminie"- należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
2. "Radzie"  - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Węgrowskiego,
3. "Zarządzie" - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Węgrowskiego,
4. "Staroście" lub "Wicestaroście" - należy przez to rozumieć Starostę lub Wicestarostę Powiatu Węgrowskiego,
5. "Wydziałach" - należy przez to rozumieć wydziały, samodzielne jednoosobowe stanowiska pracy i inne równorzędne jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
6. " Powiecie" - należy przez to rozumieć Powiat Węgrowski.


§ 4

1. Starostwo jest aparatem wykonawczym Zarządu Powiatu w Węgrowie.
2. Starostwo wykonuje:
1/ zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
2/ zadania z zakresu administracji rządowej,
3/ zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej,
4/ zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu,
5/ inne zadania,

3.Starostwo jest jednostką organizacyjną wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej.

4. Starostwo prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.


§ 5

Główną siedzibą Starostwa jest budynek administracyjny w Węgrowie przy ulicy Przemysłowej 5.

 

 

Rozdział II

Zasady kierowania Starostwem

§ 6

1. Starosta jest kierownikiem Starostwa.
2. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.

§ 7

Do zadań i kompetencji Starosty należy w szczególności:

1)kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) organizowanie i kierowanie pracą Starostwa,
3) organizowanie pracy, przewodniczenie posiedzeniom oraz zapewnienie realizacji zadań i uchwał Zarządu,
4)podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,
5) przedkładanie uchwał Rady Wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej oraz ogłaszanie uchwały budżetowej Powiatu,
6) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży,
7) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
8) realizacja polityki kadrowej w Starostwie,
9)wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
10)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa,

11)kierowanie wykonywaniem zadań obronnych,

12)wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,

13)kierowanie wykonywaniem  zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 8

1. Do zadań Wicestarosty należą sprawy powierzone mu przez Starostę w zakresie ustalonym przez Zarząd Powiatu.
2. Szczegółowy podział obowiązków pomiędzy Starostą a Wicestarostą ustala Zarząd Powiatu.
3. Wicestarosta sprawuje funkcję Przewodniczącego Zarządu w razie nieobecności Starosty  lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z innych usprawiedliwionych powodów.

 

§ 9

Do zadań pozostałych członków Zarządu należy:
1) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu ,
2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu według ustalonych przez Zarząd przydziałów obowiązków,
3)bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu Powiatu,
4) składanie oświadczeń woli w imieniu Powiatu, według zasad określonych przez Zarząd Powiatu,
5) przekazywanie Radzie Powiatu spraw wnoszonych przez Zarząd,
6) udział w posiedzeniach Rady Powiatu,
7) współpraca z Komisjami Rady i Klubami Radnych.

 

§ 10

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

1)uczestniczenie w pracach Zarządu Powiatu,
2)sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa a w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej,

3)koordynowanie prac związanych z opracowywaniem  projektów  aktów prawnych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i poszczególnych komórek organizacyjnych,

4)nadzorowanie  przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz  czynności związanych z organizacją posiedzeń  zarządu,

5)koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i wnoszeniem pod obrady Rady Powiatu  projektów uchwał i innych materiałów  przygotowanych przez Zarząd,

6)nadzór nad działalnością kontrolną w Starostwie,

7)wykonywanie zadań urzędnika wyborczego,

8)wydawanie na podstawie upoważnienia Starosty  decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

9)wykonywanie w imieniu Starosty zadań z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy Starostwa oraz  realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę,

10)wykonywanie wobec Starosty czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia ( jeśli Starosta nie wyznaczy innej osoby),

11)organizowanie  służby przygotowawczej pracowników nowozatrudnionych,

12)kierowanie pracą Wydziału Administracyjno-Społecznego,

13)wykonywanie innych  zadań powierzonych przez Starostę.


§ 11

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1) uczestniczenie w pracach Zarządu Powiatu,
2)udzielanie kontrasygnaty dla skuteczności czynności prawnych podejmowanych przez Zarząd Powiatu powodujących powstanie zobowiązań majątkowych,
3)nadzorowanie zarządu i ochrony mienia Powiatu,
4) zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej na podstawie budżetu Powiatu,
5) uczestniczenie w przygotowaniu projektu budżetu Powiatu oraz projektu uchwały budżetowej i materiałów informacyjnych do uchwały,
6)współdziałanie z Zarządem Powiatu w pozyskaniu środków finansowych na realizację zadań Powiatu, głównie poprzez wskazanie źródeł dochodów w budżecie Państwa oraz wskazanie możliwości pozyskania dodatkowych dochodów ze środków pozabudżetowych,
7) opracowywanie sprawozdań, analiz z wykonania budżetu, sporządzanie informacji o stanie mienia powiatowego,
8)organizowanie bankowej obsługi budżetu Powiatu,
9) współdziałanie z Radą Powiatu i regionalną izba obrachunkową w zakresie kontroli nad gospodarką finansową Powiatu.

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Starostwa


§ 12

1.W strukturze organizacyjnej Starostwa wyróżnia się :

1)Wydziały, które mogą dzielić się na referaty lub równorzędne jednostki organizacyjne i stanowiska pracy;

2)Zespoły lub biura.

3)Samodzielne  jednoosobowe  stanowiska pracy.

2.W celu realizacji wybranych zadań  mogą być powoływane zespoły problemowe. W  skład zespołów mogą wchodzić pracownicy różnych komórek organizacyjnych.

3.Zespoły o których mowa w ust.2  tworzy oraz określa zakres ich działania Starosta w drodze  zarządzenia. W tym samym trybie Starosta likwiduje zespoły.

4.W skład struktury organizacyjnej Starostwa wchodzą :

1)Wydział Administracyjno-Społeczny;

2)Wydział Finansowy;

3) Wydział Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyki;
4) Wydział Środowiska ,  Rolnictwa i Budownictwa ;

5) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;

6) Wydział Komunikacji i Transportu  z Referatem Komunikacji w Łochowie;

7)Wydział Zarządzania Kryzysowego;

8)Wydział Inwestycji i Rozwoju ;

9)Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

10) Radca Prawny ;

11)Powiatowy Rzecznik  Konsumentów;

12)Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.”

5.W budynku Urzędu Miejskiego w  Łochowie tworzy się punkt kancelaryjny  do przyjmowania podań i wniosków oraz wydawania  gotowych dokumentów dla  mieszkańców miasta i gminy Łochów  z zakresu  geodezji i budownictwa.

 

§ 13

 

1.Plan etatów  w Starostwie ustala Zarząd na wniosek Starosty.

2.Strukturę wewnętrzną wydziałów ustala Starosta w drodze zarządzenia.

 

 

 

Rozdział IV

Zadania wspólne wydziałów i stanowisk pracy


§14

1.Tworzone w Starostwie wydziały i stanowiska pracy wykonują zadania wspólne, do których należy:

1) opracowywanie propozycji do planów rozwoju gospodarczego powiatu, do planu działania Zarządu oraz budżetu z zakresu prowadzonych spraw,
2)wykonywanie zadań administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z ustaw, rozporządzeń i zarządzeń naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu,
3) wykonywanie wewnętrznych zarządzeń i poleceń Starosty,
4) przestrzeganie wewnętrznych regulaminów, statutu powiatu, instrukcji kancelaryjnej,
5)przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz opracowywanie niezbędnych materiałów, informacji, sprawozdań, wniosków i wystąpień dotyczących zakresu działania wydziału, stanowiska,
6) przygotowywanie projektów decyzji i zarządzeń wewnętrznych Starosty,
7) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych, wnioski Komisji oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
8) przygotowywanie odpowiedzi na skargi, listy, postulaty i wnioski obywateli oraz załatwianie spraw wnoszonych przez obywateli,
9)przygotowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom z zakresu wykonywania zadań,
10) usprawnianie organizacji, metod i form pracy na stanowiskach, wydziałach oraz wnioskowanie w sprawie usprawniania pracy w Starostwie i poprawy funkcjonowania pracy w Starostwie,
11) współdziałanie wydziałów i stanowisk w sprawach wymagających uzgodnień, sprawnego obiegu dokumentacji oraz wymiany informacji,
12) współdziałanie w zakresie realizacji zadań w zakresie obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

13) współdziałanie w sprawach merytorycznych wydziału, stanowiska z jednostkami organizacyjnymi powiatu , z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, których zwierzchnikiem jest Starosta oraz samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi i sejmikiem województwa,
14) prowadzenie samokontroli w zakresie wykonywanych spraw na stanowisku pracy.

15)prowadzenie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i zdarzeń losowych,

16)współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

17)opracowywanie zbiorczych analiz, informacji i sprawozdań,

18)udostępnianie informacji publicznej,

19)współdziałanie w zakresie  promocji Powiatu , w tym  opracowywanie informacji  do publikacji informacji  na stronie internetowej Powiatu i w prasie;

20)przygotowywanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


§ 15

1. Wydziałami kierują Naczelnicy, którzy są` odpowiedzialni przed Starostą za całokształt spraw prowadzonych w Wydziałach.

2. Do Naczelnika Wydziału należy w szczególności:

1)organizowanie wykonania zadań Wydziału, w tym planowanie pracy, rozdział zadań i kompetencji, ustalanie na piśmie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników,
2)koordynowanie wykonywania zadań,
3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań w wydziale,
4) składanie Zarządowi i Staroście sprawozdań oraz udzielanie informacji dotyczących realizacji zadań wydziału,
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Starosty na podstawie udzielonego upoważnienia,
6) wnioskowanie do Starosty w sprawach pracowniczych w zakresie wykonywania praw i obowiązków pracodawcy,
7) wnioskowanie do Starosty i Sekretarza w sprawach poprawy organizacji pracy oraz funkcjonowania Starostwa,
8) wnioskowanie do Zarządu i Skarbnika w sprawach związanych z planowaniem i realizacją budżetu Powiatu,
9) wnioskowanie do Starosty w sprawie ustalenia struktury stanowisk w wydziale oraz liczby etatów,

10)dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych  podległych pracowników,

11)organizowanie  ,w porozumieniu z Sekretarzem ,służby przygotowawczej dla    nowo zatrudnionych pracowników  Wydziału.

 

3.Naczelnicy kierują Wydziałami przy pomocy swoich zastępców oraz Kierowników  Referatów.

4.Zastępcy Naczelników i Kierownicy  Referatów wykonują zadania i kompetencje w zakresie  określonym przez  Naczelników  Wydziałów.

5.W Wydziałach, w których  nie ma Zastępcy, w czasie nieobecności Naczelnika zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik Wydziału.

 

Rozdział V

Zakresy działania Wydziałów

§16

1. Wydział Administracyjno - Społeczny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę Rady i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, realizuje zadania z zakresu problematyki prawno-administracyjnej, ochrony zdrowia oraz promocji powiatu.

2. Do zakresu działania Wydziału należy .

w zakresie spraw organizacyjnych :

1/ prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych powiatu,
2/ opracowywanie projektów regulaminów , zarządzeń i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Starostwa,
3/ sprawowanie nadzoru nad załatwianiem skarg, wniosków i listów obywateli,
4/ prowadzenie ewidencji porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia zadań administracji publicznej jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom,
5/ prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,
6/ prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty , 
7/ nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

8/ koordynacja kontroli wewnętrznej w Wydziałach,
9/ zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i korespondencji,
10/ prowadzenie kancelarii ogólnej , biblioteki.,

11)prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi,

12)koordynowanie działań w zakresie zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji  Publicznej,

13) przesyłanie  aktów prawnych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

w zakresie spraw pracowniczych :

1/ prowadzenie akt i  spraw osobowych pracowników  Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych ( z wyłączeniem jednostek oświatowych), Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego, Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego;

2/zgłaszanie  pracowników, ewentualnie członków ich rodzin, oraz  zleceniobiorców  do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ich wyrejestrowywanie;

3/prowadzenie spraw emerytalno –rentowych pracowników;

4/przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze;

5/organizowanie konkursów na stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych ( z wyłączeniem jednostek oświatowych);

6/prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej;

7/koordynowanie spraw z zakresu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników;
8/ gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń,
9/ prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników,
10/ prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,
11/ prowadzenie spraw w zakresie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

12/prowadzenie rejestru umów z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, w szczególności  umów zlecenia i umów o dzieło, umów w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

 

 

w zakresie spraw obywatelskich i innych

1/  uchylony

2/ przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej,  
3/ uchylony
4/ prowadzenie postępowania w sprawach rzeczy znalezionych,

5/ załatwianie spraw związanych z udzielaniem pomocy repatriantom w zakresie ustalonym przez ustawę o repatriacji.

 

w zakresie obsługi Rady Powiatu :

1/ przygotowywanie i gromadzenie materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej komisji ,
2/ przygotowywanie materiałów niezbędnych na posiedzenia Rady i komisji,
3/ protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji,
4/ prowadzenie rejestrów uchwał Rady , wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków radnych,
5/ przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady , wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym Naczelnikom  Wydziałów i czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
6/ udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
7/ umożliwianie mieszkańcom powiatu wglądu do uchwał i protokołów z sesji Rady

  

w zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

1/ prowadzenie dokumentacji Zarządu,
2/ przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
3/ protokołowanie posiedzeń Zarządu,
4/ prowadzenie rejestru uchwał,

5/ prowadzenie dokumentacji związanej z wyborami i referendum,

 

w zakresie ochrony zdrowia:

1/ prowadzenie zadań związanych z wykonywaniem przez Samorząd Powiatowy funkcji podmiotu tworzącego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie,

2/realizacja zadań związanych z promocja zdrowia i profilaktyką schorzeń cywilizacyjnych,

3/współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia , profilaktyki i promocji zdrowia,

4/ustalanie godzin pracy aptek i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu,

5/udział w opracowywaniu i realizacji oraz w ocenie efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,

6/przekazywanie marszałkowi województwa mazowieckiego  informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych.

7/prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 


  w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

 1/ zarządzanie budynkami i lokalami administracyjnymi,
2/ prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu biurowego,
3/ wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
4/ zapewnienie ochrony i obsługi technicznej Starostwa,
5/ zabezpieczenie i gospodarka mieniem,
6/ zapewnienie porządku i czystości w pomieszczeniach Starostwa,
7/ gospodarka transportem zakładowym,
8/ zaopatrywanie Starostwa w sprzęt, urządzenia, materiały biurowe, pieczęcie, druki ścisłego zarachowania,
9/ prowadzenie archiwum zakładowego,
10/ zapewnienie łączności i małej poligrafii dla potrzeb Starostwa,
11/ prowadzenie i realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie.

 

w zakresie obsługi informatycznej :

1)opracowywanie koncepcji  i planów rozwoju systemów informatycznych w Starostwie;

2)proponowanie i opiniowanie  zakupu sprzętu i oprogramowania ,sukcesywnej wymiany zużytych i przestarzałych składników wyposażenia;

3)utrzymanie systemów informatycznych  i sprzętu komputerowego w stałej sprawności; 

4)nadzór nad wykonywaniem napraw gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

w zakresie promocji powiatu:
1) przygotowywanie projektów publikacji i   materiałów  promocyjnych dotyczących powiatu (informatory, foldery i inne opracowania) oraz ich rozpowszechnianie,                     2)prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych,                                                 3)prowadzenie rocznego kalendarza imprez w powiecie węgrowskim,                     4)uczestniczenie w uroczystościach, imprezach kulturalnych, konferencjach itp., przygotowywanie relacji i sprawozdań z tych wydarzeń,                                                5)współpraca z Wydziałami Starostwa  i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia internetowego serwisu aktualności,                                               6)sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem strony internetowej powiatu oraz jej aktualizacja we współpracy z Wydziałami Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,                                                                                                           7)gromadzenie materiałów dotyczących działalności powiatu, w tym monitoring publikacji w mediach,                                                                                                                      8)sporządzanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby promocyjne i informacyjne,               9)współpraca z mediami, dbanie o prawidłowy wizerunek powiatu w mediach, opracowywanie komunikatów prasowych,                                                                10)współdziałanie z innymi podmiotami i instytucjami w zakresie promocji powiatu,                   11)prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu Starosty, udzielaniem zgody na wykorzystanie  herbu powiatu w publikacjach i materiałach promocyjnych                             12) przygotowywanie zaproszeń, pism gratulacyjnych i okolicznościowych,            13)prowadzenie spraw związanych z nadaniem  tytułu  honorowego „Zasłużony   dla Powiatu Węgrowskiego”,

14)prowadzenie spraw z zakresu  współpracy zagranicznej.”
3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "AS ".

 

§ 17

1. Wydział Finansowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

2. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1/ opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
2/ nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,
3/ windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,
4/ sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
5/ prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
6/ prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków ,
7/ prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia i ewidencji mienia powiatu,
8/ prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
9/ prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
12/ uchylony
13/ skreślony
14/ współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
15/ opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
16/ przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

 

3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu " F ".

 

 

§ 18

1. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, upowszechnianiem sportu, kultury i  turystyki, nadzorem nad stowarzyszeniami , fundacjami i związkami sportowymi oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.                                                                                                                          2. Do podstawowych zadań Wydziału należy :

w zakresie oświaty:

1/ realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo -wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno -pedagogicznych,
2/ zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

3/ analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

4/prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w szczególności awansu na nauczyciela mianowanego oraz przeniesieniem nauczyciela do innej szkoły
( placówki ),

5/prowadzenie spraw związanych z regulaminem dodatków dla nauczycieli,

6/prowadzenie spraw związanych z obserwacją matur i egzaminów zawodowych,

7/prowadzenie spraw związanych z kursami teoretycznych przedmiotów zawodowych,”

8/ przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
9/ prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
10/ prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i udziałem w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
11/ prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorowi szkoły lub placówki,
12/ prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
13/ prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
14/ przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu,
15/ przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
16/ opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
17/ określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
18/ prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
19/ prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
20)przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a ponadto naliczanie na każdy miesiąc dotacji uprawnionym podmiotom na podstawie aktualnej liczby uczniów ( słuchaczy),

21/ przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy d1a nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczegó1nych okresach roku szkolnego,

22/ przygotowywanie dla dzieci i młodzieży skierowań do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii na podstawie wskazań Centralnego Systemu Kierowania Nieletnich do Placówek Resocjalizacyjnych,

 23) prowadzenie dokumentacji dotyczącej programów stypendialnych,
w tym stypendium motywacyjnego dla uczniów, wynikających z art.90b i 90c ustawy
o systemie oświaty,

24) prowadzenie dokumentacji dotyczącej dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli: studiów, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

25/przygotowywanie opracowań i informacji z zadania ujętego w pkt 2,

26/przygotowywanie propozycji podziału subwencji oświatowej,

27/ przygotowywanie projektów uchwał związanych z zadaniami określonymi w powyższych punktach, w tym odnoszących się do inwestora zastępczego, realizowanego przez  kierowników oświatowych jednostek organizacyjnych,

28) prowadzenie dokumentacji dotyczącej częściowego lub całkowitego zwolnienia z  opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie,

29) prowadzenie teczek akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego realizujących zadania oświatowo – wychowawcze,

30) nadzór nad realizacją godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli,

31)nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania konkursowego w ramach współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań oświatowych,

32)przygotowywanie cyklicznych opracowań w zakresie :

- informacji o przygotowaniu szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych Powiatu do funkcjonowania w danym roku szkolnym,

-informacji o stanie realizacji zdań oświatowych, w o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,

-prognozy rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie.

33)prowadzenie spraw związanych z programami oświatowymi, w tym z PO KL.

 w zakresie sportu :

1/ tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
2/ prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
3/ prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
4/ organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym :
- popu1aryzacja walorów rekreacji ruchowej,
- organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
- szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
- tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

5/przygotowanie propozycji  udzielenia dotacji stowarzyszeniom kultury fizycznej oraz związków sportowych w tym na realizację kalendarz imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i  Ludowych Zespołów Sportowych,

6/uszczegółowienie rodzajów zadań w ramach priorytetów programu współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.

7) wydawanie zaświadczeń dotyczących uczniowskich klubów sportowych,

8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stypendium i nagród sportowych,

9)nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania konkursowego w ramach współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań sportowych.

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi :

1)opracowywanie programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi na podstawie ustalonej procedury i harmonogramu  prac ,

2/sporządzanie  rocznych  sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

3)organizowanie spotkań  Starosty z organizacjami pozarządowymi.

4)prowadzenie postępowania konkursowego w ramach  programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi,                                                                                     

5)prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji .

w zakresie kultury:                                                                                                                                                   1)umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
2)współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie informacji o wpisach do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu,                                                                                                     3/ przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
4)prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
5) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury ,
6)podejmowanie działań zapewniających  kultywowanie dziedzictwa kulturalnego, rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
7) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem muzeów,
9) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem  powiatowej biblioteki publicznej,
10) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
11) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

12) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,                                                     13)przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie  wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych , w tym prowadzenie spraw związanych z merytoryczną oceną wniosków i sprawozdań oraz zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Powiatu,                                                                                                                               

w zakresie turystyki :
1)współdziałanie  z jednostkami samorządu terytorialnego  i innymi instytucjami w zakresie zagospodarowania turystycznego powiatu,                                                                                       2)działanie na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej,                                        3)podejmowanie działań w zakresie tworzenia produktu turystycznego, a w szczególności tych produktów ,które będą produktami markowymi dla powiatu.

 

3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu " OS ".

 

§19

1. Wydział Środowiska , Rolnictwa i Budownictwa  prowadzi sprawy wynikające z zakresu prawa wodnego, geologicznego, prawa ochrony środowiska, odpadów,  gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony zwierząt, hodowli zwierząt  oraz sprawy z zakresu architektury, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.   

2. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

w zakresie gospodarki wodnej:

1/ prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla wód (z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych),
2/ przygotowanie materiałów dowodowych do uchwały Rady Powiatu wprowadzającej powszechne korzystanie z wód służące zaspokojeniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych, ustalającej zakres tego korzystania oraz określającej odszkodowanie z budżetu powiatu,

3/ prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia na wniosek i koszt właściciela strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęć wody, dla których Starosta jest organem właściwym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego,

4/ prowadzenie spraw dotyczących ustalenia proporcjonalnie do korzyści odnoszonych prze właścicieli gruntu, szczególnych zakresów i terminów wykonania obowiązków celem utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, stosownie do pozwolenia wodnoprawnego lub instrukcji utrzymania systemu urządzeń melioracji wodnych, dla których organem właściwym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta,
5/ prowadzenie spraw ustalających w drodze decyzji nakazanie usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych,

6/ prowadzenie spraw nakazujących w drodze decyzji przywrócenie stanu poprzedniego na koszt tego, kto wykonał roboty lub inne czynności utrudniające ochronę przed powodzią,

7/ prowadzenie spraw z zakresu ustanowienia stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,

8/ przygotowanie pozwoleń wodnoprawnych z zastrzeżeniem pozwoleń wodnoprawnych, dla których organem właściwym do wydania jest Wojewoda,

9/ przygotowanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z zastrzeżeniem jak w pkt 8,
10/ prowadzenie spraw związanych z przejęciem praw i obowiązków pozwolenia wodnoprawnego z zastrzeżeniem jak w pkt 8,
11/ prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem, cofnięciem lub ograniczeniem pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania lub z odszkodowaniem zastrzeżeniem jak w pkt 8,
12/ prowadzenie spraw związanych z usuwaniem w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,
13/ prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem statutu spółki wodnej,

14/ prowadzenie spraw związanych z włączeniem zakładu do spółki wodnej,
15/ prowadzenie analizy uchwalonych składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej, a w przypadku jeśli są one niewystarczające opracowanie uwagi dla organów spółki na konieczność podwyższenia wysokości tych składek lub innych świadczeń,
16/ opracowanie decyzji dla osób, które nie są członkami spółki wodnej, a które odnoszą korzyść z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,

17/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem kontroli nad działalnością spółek wodnych poprzez:

-          opracowanie decyzji o nieważności decyzji w całości lub w części,

-          opracowanie decyzji o rozwiązaniu zarządu spółki i wyznaczeniu osoby pełniącej jego obowiązki,

-          opracowanie decyzji o powołaniu zarządu komisarycznego,

18/ opracowanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej,
19/ opracowanie decyzji o wyznaczeniu likwidatora spółki wodnej,
20/ opracowanie wniosku o wykreśleniu spółki wodnej z katastru wodnego,
21/ prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania na żądanie poszkodowanego w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym,

22/ opracowanie decyzji stwierdzającej przejście w trwały zarząd gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa..

 

w zakresie rybactwa śródlądowego:

1/ wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2/ przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
3/ wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
4/ rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
5/ przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej,

6/ prowadzenie rejestrów sprzętu pływającego,

w zakresie gospodarki leśnej:

 

1/ przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów ,
2/ prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
3/  skreślony

4/ przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5/ cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
6/  skreślony

7/ przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów ,
8/  skreślony

9/ kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
10/ przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela,

11/ skreślony

12/ skreślony

13/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej,

14/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji stwierdzającej prowadzenie przez właściciela gruntu uprawy leśnej,

   15/prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu, przeniesienie praw i obowiązków decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej w tym wypłatę ekwiwalentu na następcę lub spadkobiercę,

16/ przeprowadzenie oceny udatności upraw leśnych,

17/wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,

18/uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,

19/zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasu.
w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1/ prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
2/ przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
3/ prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
4/ przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
5/ przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
6/ prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
7/ prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
8/ prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych ,
9/ prowadzenie okresowych badań skażenia gleby i roślin na obszarach szczególnej ochrony środowiska,

10/ prowadzenie spraw związanych z umorzeniem całości lub części należności i opłat rocznych, dla inwestycji o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez samorząd terytorialny,
w zakresie prawa łowieckiego:

1/ przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania , przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny ,
2/ przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
3/ prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
4/ przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

 

w zakresie postępowania z odpadami:

1/ przygotowanie materiałów do opracowania powiatowego planu gospodarki odpadami,
2/ prowadzenie prac nadzorczych i kontrolnych nad realizacja powiatowego planu gospodarki odpadami,
3/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,

4/ uchylony

5/ przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami od 5 do 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,

6/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienie odpadów,

7/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

8/ prowadzenie rejestru odpadów, których posiadacz jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów,

9/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów,

10/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska,

11/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk,

 

w zakresie ochrony i kształtowania środowiska:

1/ prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji o środowisku,
2/ prowadzenie bazy danych dla określenia jakości gleby i ziemi,
3/ prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi,
4/ prowadzenie postępowania w sprawie ochrony środowiska zapewniającego udział społeczeństwa,
5/ prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ,
6/ prowadzenie postępowania w sprawie rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi,

7/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem  decyzji określającej wysokość kosztów rekultywacji dla sprawcy zanieczyszczenia gleby lub ziemi,

8/ prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,

9/przygotowanie materiałów dowodowych do uchwały Rady Powiatu o ograniczeniu lub zakazie używania jednostek pływających na wodach,
10/ przygotowanie materiałów dowodowych do sporządzenia mapy akustycznej, 
11/ opracowanie materiałów dowodowych dla utworzenia przez Radę Powiatu w drodze uchwały obszaru ograniczonego użytkowania,
12/ prowadzenie spraw celem nałożenia decyzją obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń,
13/ prowadzenie spraw celem ustalenia w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji,
14/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń ma wprowadzenie do środowiska substancji lub energii, 

15/ prowadzenie spraw związanych z wygaszeniem, cofnięciem lub ograniczeniem pozwolenia ,

16/ prowadzenie spraw związanych z nakładaniem decyzją  obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

17/ prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji ze środków finansowych powiatu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

18/ przygotowanie materiałów do opracowania powiatowego programu ochrony środowiska, 19/ prowadzenie publicznie dostępu wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

20/ skreślony

21/ skreślony

22/skreślony

23/uchylony.

w zakresie ochrony przyrody:

1/ popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie ,
2/ opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
3/ prowadzenie rejestru pomników przyrody , stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
4/ opiniowanie zmian przeznaczenia terenu, na których znajduje się starodrzew,
5/ sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów ,
6/ przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,

7/ prowadzenie rejestru przetrzymywanych na obszarze powiatu roślin i zwierząt (oraz ich uprawę i hodowlę ) podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,

8/wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

9/naliczanie i pobieranie opłaty za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia,

10/umarzanie, rozkładanie na raty lub przesunięcie terminu płatności naliczonej opłaty za usuwanie drzew i krzewów,

11/wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów bez  zezwolenia.

 

w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1/ przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego,
2/ prowadzenie spraw z zakresu koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, które jednocześnie spełniają odpowiednio następujące wymagania:

- obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,

- wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,

- działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,
3/ prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem koncesji,
4/ prowadzenie spraw w zakresie wygaśnięcia koncesji, w tym określenie wykonania przez dotychczasowego przedsiębiorcę obowiązków ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego,
5/ prowadzenie spraw w zakresie zatwierdzenia w drodze decyzji projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
6/ prowadzenie spraw w zakresie zmiany lub uzupełnienia dodatku do projektu zagospodarowania złoża, 
7/ prowadzenie spraw w zakresie przeklasyfikowania zmian w zasobach złoża,
8/ prowadzenie spraw w zakresie zobowiązania przedsiębiorcy do wykonania obmiaru wyrobiska w przypadku:

- zrzeczenia się koncesji,

- wyczerpania zasobów złoża,

- naruszenia przepisów o ochronie środowiska,
9/ prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji i zagospodarowania terenu po działalności górniczej,
10/ prowadzenie spraw w zakresie ustalenia prowadzącemu działalność, w przypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków opłaty eksploatacyjnej,
11/ prowadzenie spraw w zakresie ustalenia zasobów ujęć wód podziemnych jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywana wydajność nie przekracza 50 m3/h, 
12/ prowadzenie nadzoru i kontroli poprzez nakazanie utrzymania działalności lub podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo z zatwierdzonym projektem prac geologicznych,

w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich :

1/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na dopuszczenie na czas określony reproduktora do rozrodu naturalnego.

w zakresie ochrony roślin uprawnych:

1/ prowadzenie spraw dotyczących przekazywania zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,

w zakresie nasiennictwa:
1/ wyrażanie opinii w sprawie wprowadzenia zakazu uprawiania niektórych roślin albo stosowania określonego materiału siewnego,

w zakresie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska:
1/ rozpatrywanie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu oraz przedłożenie danych dla określenia kierunków działania PIOŚ w celu zapewnienia na obszarze powiatu należytej ochrony środowiska,
2/ opracowywanie dla PIOŚ poleceń podjęcia działań w przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

W zakresie architektury, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego „

1/ prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego a w szczególności:

- zgodności zagospodarowania terenów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

- zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2/ kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

3/ opracowywanie wniosków do odpowiednich ministrów o udzielenie upoważnienia na udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych obiektów,

4/ prowadzenie uzgodnień ze służbami ochrony zabytków przy:

- wydawaniu pozwoleń na budowę,

- wydawaniu pozwoleń na rozbiórkę,

obiektów wpisanych do rejestrów zabytków oraz obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską (a nie wpisanych do rejestrów zabytków) na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5/ wydawanie dzienników budów lub obiektów budowlanych,

6/ przekazywanie kopii rejestrów wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę do Wojewody,

7/ prowadzenie statystyki z zakresu budownictwa,

8/ opracowywanie opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

9/ opracowywanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,

10/ opracowywanie opinii o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

11/ opracowywanie uzgodnień decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

12/ opracowywanie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy,

13/ członkostwo w zespole do koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
14/ prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
15/ przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
16/ przygotowywanie pozwoleń na budowę,

17/zasięganie opinii wojewody  dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA  2000. „

18/ przyjmowanie zgłoszeń o zamiar budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
19/ zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
20/ przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
21 nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
22/ nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,
23 stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
24/ prowadzenie rejestrów:

- wniosków o pozwolenia na budowę,

- decyzji o pozwolenie na budowę,
25/ rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
26/ przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
27/ przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji ,postanowień i zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego,

28/ potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
29/ potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
30/ poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług,
31/ prowadzenie obsługi powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

32/ wydawanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych. 

3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu " ŚRB ".


§ 20

1. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

 

2. Referat Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje następujące zadania:

1) bieżąca aktualizacja operatów ewidencji gruntów i budynków,

2) wydawanie wypisów i wyrysów oraz informacji z operatu ewidencji gruntów

i budynków,

3) prowadzenie zbiorów dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej,

4) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

5) prowadzenie rejestru cen nieruchomości,

6) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie ewidencji gruntów

i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

7) uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych do dokonywania

wpisów w księdze wieczystej,

8) programowanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji i weryfikacji danych

ewidencji gruntów i budynków,

9) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

10) prowadzenie prac związanych ze scaleniem i wymiana gruntów,

11) tworzenie zasobów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i

Powiatu, prowadzenie ewidencji zasobów oraz gospodarowanie zasobami

nieruchomości,

12) regulowanie stanu prawnego dróg i innych nieruchomości będących w

posiadaniu Skarbu Państwa lub Powiatu,

13) przygotowywanie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości Powiatu,

14) naliczanie, aktualizacja i zawiadamianie o wysokości opłat z tytułu użytkowania

wieczystego lub trwałego zarządu nieruchomości,

15) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego oraz postępowania w sprawach

ograniczenia własności nieruchomości,

16) ustalanie odszkodowań: za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, za części

nieruchomości pod projektowane drogi publiczne, za nieruchomości

wywłaszczone lub za szkody wynikłe na skutek ograniczenia własności

nieruchomości,

17) prowadzenie postępowań w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

18) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie własności działki gruntu i

działki pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w

zamian za rentę,

19) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

w prawo własności,

20) prowadzenie postępowań o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty

gruntowe bądź mienie gromadzkie i ustalenie wykazu osób uprawnionych do

udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów ich gospodarstw oraz

wielkości udziałów we wspólnocie,

21) składanie wniosków do ksiąg wieczystych dotyczących praw do nieruchomości

Skarbu Państwa i Powiatu.

 

3. Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystywania

i udostępniania,

3) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,

4) udostępnianie danych z zasobu,

5) wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych robót,

6) kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

7) ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentów ilustrujących

zasób,

8) ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonywania stosownych prac,

9) tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,

10) zakładanie osnów szczegółowych,

11) koordynacja realizacji prac dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez

różnych wykonawców prac,

12) ochrona znaków geodezyjnych,

13) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie danych i

opracowań kartograficznych gromadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

14) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

15) wprowadzanie uzgodnionych przebiegów tras uzbrojenia na analogową mapę zasadniczą lub na mapę prowadzoną informatycznie w systemie Ewmapa,

16) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

17) obsługa kancelaryjna Zespołu.

 

4. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "G".

 

 

 

§21

1. Wydział Komunikacji i Transportu zapewnia załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem oraz zezwoleniami i licencjami  na zarobkowy przewóz osób.

2. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1/ prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,
2/ prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów , wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych z wyjątkiem przypadku wywozy pojazdu za granicę,
3/ przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
4/ wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
5/ dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
6/ wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
7/ kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
8/ sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,
9/ wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań osobom wymienionym w ustawie,
10/ określanie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T,
11/ przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
12/ przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
13/ przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego ),
14/ zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego ) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
15/ przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy ,
16/ przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, właściwego przełożonego,
17/ przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy ,
18/ przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
19/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych,
20/ prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi, zgodnie z przepisami  Prawa o ruchu drogowym,
21/ wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,
22/ wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
23/ wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
24/ przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania,
25/ przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników prawa jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,
26/ wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
27/ wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,
28/ wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
29/ przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
30/ wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
31/ wydawanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
32/ dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
33/ prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,

34/ prowadzenie spraw związanych z koordynacją rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych w powiecie,

35/ wydawanie legitymacji potwierdzających prawo do niestosowania się do niektórych znaków drogowych przez osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym,

36/ prowadzenie spraw dotyczących wydawania licencji i zezwoleń na krajowy przewóz osób i rzeczy.

3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu " Km ".

4. Referat Komunikacji w Łochowie wykonuje zadania Wydziału określone w punktach: 1 – 7, 9, 11 – 17, 22 – 25, 27 dla mieszkańców miasta i gminy Łochów.

 

§ 22

1.Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy:

1/realizowanie polityki powiatu  w zakresie Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego,      

2/ organizowanie współpracy starostwa z powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami w zakresie planowania i realizacji powiatowych programów planowania cywilnego i planów reagowania kryzysowego,

3/ określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz współudział w przygotowaniu planów reagowania kryzysowego w fazie zapobiegania i odbudowy,

4/ współudział, koordynacja i realizacja przygotowywanych projektów uchwał, programów, procedur reagowania kryzysowego i siatek bezpieczeństwa oraz sposobów zarządzania w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

5/ monitorowanie, alarmowanie, prognozowanie działań w zakresie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń,

6/ koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie działań reagowania kryzysowego zgodnie z decyzją Starosty,

7/ organizowanie systemów wykrywania i alarmowania ludności oraz utworzenie powiatowych Formacji Obrony Cywilnej,

8/ planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w czasie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń,

9/ uruchamianie systemów ostrzegania, alarmowania i wykrywania skażeń dla potrzeb akcji ratowniczych,

10/ współudział w tworzeniach systemu zintegrowanego ratownictwa ogólnego i medycznego,

11/ planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej związanej z ewakuacją ludności spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami i udzielaniem pomocy poszkodowanym,

12/ zapewnienie obsługi dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ,

13/ przekazywanie decyzji Starosty i poleceń Wojewody do instytucji wiodących i pomocniczych, a w przypadkach szczególnych nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb obrony cywilnej,         

14/ organizowanie współpracy z sąsiednimi powiatami w zakresie zadań planistycznych i wzajemnej pomocy przy likwidacji zagrożeń, prowadzeniu akcji ratunkowych i ewakuacji ludności na sąsiedni teren,

15/ przygotowanie zasad i zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych podmiotów i osób w zakresie zarządzania kryzysowego,

16/ organizowanie  szkoleń, ćwiczeń i treningów Obrony Cywilnej oraz szkolenia ludności w ramach samoobrony,

17/ organizowanie systemu szacowania strat i fazy odbudowy w przypadku katastrofy,

18/ organizowanie pomocy wójtom gmin w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu w zakresie wsparcia logistycznego, materiałowo-sprzętowego i kadrowego,

19/ współudział w realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobieganiu nadzwyczajnych zagrożeń życia ludzi i środowiska,

20/ organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski powodzi oraz

nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty,

21/ wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach, wynikających z odrębnych planów i programów w zakresie planowania cywilnego, gotowości cywilnej i zagrożenia kryzysowego,

22/ wnioskowanie do Zarządu Powiatu o wprowadzenie zakazu przeprowadzania imprez masowych lub przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału widzów w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

23/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych,

24/ prowadzenie spraw z zakresu akcji kurierskiej,
25/ organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej ,

26/ opracowanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;

 27/ opracowanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;

 

28/opracowanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych;

 

29/opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia w powiecie na potrzeby obronne;

 

30/ realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

 

31/opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego wyżej wymieniony  regulamin w życie;

 

32/ opracowanie i bieżące uaktualnienie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;

 

33/ opracowanie i uaktualnienie dokumentacji Stałego Dyżuru;

 

34/ realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;

 

35/prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

 

36// planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu zadań obronnych i Obrony Cywilnej,

37/opracowywanie i aktualizowanie powiatowych planów Obrony Cywilnej,      38/opracowywanie rocznych wytycznych oraz planów działania w zakresie Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego,                                                                                      39/dokonywanie oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej powiatu.

2.Wydział Zarządzania Kryzysowego do znakowania spraw używa symbolu „ZK”.

 

§ 23 uchylony

 

§24

1.Wydział Inwestycji i Rozwoju monitoruje możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych , realizuje zadania z zakresu przygotowania i prowadzenia inwestycji powiatowych oraz  rozwoju gospodarczego powiatu.

2. Do zadań Wydziału należy w szczególności :

1/ opracowywanie planów rozwoju powiatu,

2/ustalanie potrzeb inwestycyjnych i opracowywanie planów rzeczowo finansowych dla planowanych  inwestycji,

3/monitorowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na rozwój powiatu,

4/podejmowanie działań w celu  pozyskiwania na cele inwestycyjne środków finansowych 

   ze źródeł zewnętrznych ,

5/przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania i  rozliczenia dotacji z funduszy unijnych, budżetu państwa, województwa,  Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  innych, na zadania inwestycyjne powiatu,

 6/organizowanie i przeprowadzanie przetargów dla inwestycji realizowanych przez Powiat Węgrowski,

7//przygotowywanie  umów z wykonawcami inwestycji,

8/ załatwianie spraw w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę,

9/prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem inspektora nadzoru oraz przekazaniem terenu budowy,

10/ wspólnie z kierownikami jednostek organizacyjnych nadzorowanie jakości wykonywanych prac ,monitorowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z podpisaną umową,

11/ dopełnienie odpowiednich procedur w razie stwierdzenia konieczności wykonywania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres umowy,

12/organizowanie odbiorów częściowych i końcowych, zapewnienie w nich udziału przedstawicieli właściwych organów,

13/kontrola kosztów realizacji inwestycji,

14/rozliczanie wspólnie z Wydziałem Finansowym kosztów prowadzonych i zakończonych zadań inwestycyjnych,

15/ wspólpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji wspólnych inwestycji, przygotowywanie projektów umów i porozumień,

16/współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu.

17)opracowywanie oferty inwestycyjnej powiatu,

18)współpraca z  jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych,

19)prowadzenie banku informacji na temat integracji europejskiej i funduszy pomocowych.

 

3.Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „IR”.”

 

§25

 

1.Do zakresu działania  Radcy Prawnego należy:

1/ opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty,
2/ udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady , Zarządu, Starosty i wydziałów
3/ udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
4/ wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
5/ wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
6/ informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych.


2.Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu "RP".

 

§26

1. Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1) uchylony
2) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
3)wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą, do toczącego się postępowania w każdym jego stadium, w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
4)składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,

6) możliwość wystąpienia z roszczeniami:
a) zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej,

b)złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej praktyki rynkowej ,

c)zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem  kultury polskiej lub ochrony dziedzictwa narodowego lub ochrony konsumentów;”

7) udzielanie obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów,
8) sprawowanie zadań ochrony konsumentów w zakresie określonym ustawą o Państwowej Inspekcji Handlowej oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów do znakowania spraw używa symbolu "RK".

§ 27

 

1. Do zakresu działania Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego  należy prowadzenie kontroli   i audytu wewnętrznego  w Starostwie  Powiatowego i  jednostkach organizacyjnych Powiatu, a w szczególności:

1) w zakresie monitorowania i kontroli budżetu:

a) przeprowadzanie kontroli finansowej i gospodarowania mieniem w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostek podległych Powiatu zgodnie z Regulaminem kontroli wewnętrznej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,

b) przeprowadzanie innych doraźnych kontroli zleconych przez Zarząd  lub Starostę,

c) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,  opracowywanie wystąpień pokontrolnych i  zaleceń pokontrolnych oraz przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

d) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,

e) sporządzanie rocznych planów kontroli  i sprawozdań z realizacji zadań kontrolnych,

f) współpraca z audytorem wewnętrznym w zakresie prowadzonych czynności, 

2) w zakresie audytu wewnętrznego:

a) wykonywanie niezależnych i obiektywnych działań mających na celu wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań jednostki przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,

b) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego w Starostwie
oraz sprawozdań z wykonania planów audytu za poprzedni rok,

c) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznymi planami audytu, obejmującymi :

-systematyczną ocenę kontroli zarządczej w zakresie jej adekwatności, skuteczności i efektywności,

-czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,

d) dokonywanie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności Starostwa,

e) przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa i powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego,

3)wykonywanie innych zadań w zakresie działania biura, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

2.Biuro  do znakowania spraw używa symbolu „BKA”.


 § 28

 

1.Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
1) organizowanie ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz wykazu osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
3) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzór nad jego realizacją,

4) szkolenie pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5) prowadzenie  na wniosek Starosty postępowania sprawdzającego i wydawanie poświadczenia bezpieczeństwa – upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,

4) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
8) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2.Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „POIN”.

 

 

Rozdział VI

Zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych.


§ 29

Podstawowymi formami aktów prawnych podejmowanych przez organy powiatu są: uchwały Rady, uchwały, postanowienia, zarządzenia i decyzje Zarządu oraz zarządzenia i decyzje Starosty.


§ 30

1. Projekty aktów prawnych winny być przygotowane zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami techniki legislacyjnej.
2. Redakcja projektów aktów winna być jasna, zwięzła i poprawna pod względem językowym i powszechnie zrozumiała.

§ 31

1. Akt prawny winien zawierać:
a) tytuł aktu,
b) podstawę prawną,
c) treść aktu,
d) przepisy przejściowe i końcowe.
2. Tytuł aktu prawnego zawiera:
a) oznaczenie rodzaju (uchwała, zarządzenie, decyzja),
b) numer aktu,
c) oznaczenie organu podejmującego akt,
d) datę aktu,
e) zwięzłe określenie przedmiotu aktu.
3. Podstawę prawną stanowić mogą przepisy, które zawierają wyraźne upoważnienia do wydania takiego aktu.
4. W treści aktu należy:
a) podać zwięźle istotne postanowienie aktu ujęte w paragrafy, ustępy, punkty i litery,
b) wskazać termin realizacji,
c) określić organy lub stanowiska odpowiedzialne za wykonanie lub nadzorujące realizację aktu,
d) ustalić termin wejścia w życie aktu,
e) podać pełne tytuły aktów prawnych, które tracą moc,
f) umieścić klauzulę o ogłoszeniu w przypadku gdy przewidują to przepisy.
5. W akcie prawnym dla oznaczenia jednakowych pojęć należy używać tych samych określeń, identycznych z przyjętymi w obowiązującym ustawodawstwie.
6. Każdy akt prawny winien być uzasadniony. Uzasadnienie powinno zawierać przesłanki merytoryczno-prawne i być podpisane przez Kierownika Wydziału przygotowującego projekt.


§ 32

1. Projekty aktów prawnych przygotowywane przez merytorycznie właściwe Wydziały powinny być uzgodnione z:
a) Zarządem,
b) właściwą Komisją Rady w przypadku projektów uchwał Rady,
c) Skarbnikiem w sprawach budżetowych i finansowych.
2. Projekty aktów prawnych podlegają obligatoryjnie zaopiniowaniu w zakresie zgodności z obowiązującym prawem przez Radcę prawnego.
3. W przypadku potrzeby unormowania w akcie prawnym zarządzeń należących do właściwości kilku Wydziałów bądź konieczności opracowania projektu aktu w zakresie spraw nieobjętych dotychczas właściwością żadnego z Wydziałów  Starosta Powiatu wyznaczy Wydział odpowiedzialny za przygotowanie projektu.


§ 33

1. Projekty aktów prawnych powinny być kierowane na posiedzenia Zarządu wyłącznie za pośrednictwem Wydziału Administracyjno - Społecznego.
2. Przed przedłożeniem Zarządowi projektu aktu Wydział przygotowujący:
a) na ostatniej stronie kopii projektu oraz na uzasadnieniu zamieszcza podpisy osób opracowujących projekt oraz podpisy kierowników jednostek (lub osób upoważnionych) organizacyjnych, z którymi tekst projektu został uzgodniony,
b) obowiązany jest uzyskać opinię radcy prawnego,
c) obowiązany jest uzyskać aprobatę od osoby z Kierownictwa Starostwa sprawującej nadzór merytoryczny nad Wydziałem.
3. Projekt aktu prawnego Zarządu winien być przekazany Sekretarzowi Powiatu na 5 dni przed terminem posiedzenia Zarządu.
4. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być skrócony.
5. W przypadku wniosków Zarządu o podjęcie uchwał Rady Powiatu przewodniczący Zarządu wyznacza referenta do przedstawienia projektu na posiedzeniach komisji i na sesji Rady.


§ 34

1. Rejestry i zbiory aktów prawnych prowadzi Wydział Administracyjno - Społeczny.
2. Wydział Administracyjno - Społeczny po zarejestrowaniu aktu prawnego przekazuje kopię aktu Wydziałowi odpowiedzialnemu za jego wykonanie.


§ 35

Naczelnik Wydziału odpowiedzialnego za wykonanie aktu obowiązany jest:
1. Przekazać go w odpowiedniej liczbie egzemplarzy stanowiskom pracy i jednostkom organizacyjnym, na które nałożono obowiązki realizacji zadań, a także innym zainteresowanym jednostkom. Wykaz powiadomionych należy przekazać do Wydziału Administracyjno - Społecznego.
2. Podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie realizacji aktu.
3. Prowadzić kontrolę realizacji aktu oraz składać sprawozdania lub informację z ich wykonania.

 

Rozdział VII

Zasady podpisywania pism

§ 36

1. Do podpisu Starosty zastrzeżone są:
1/ pisma w sprawach należących do jego właściwości,
2/ odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli,
3/ decyzje w sprawach kadrowych pracowników Starostwa,
4/ pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do jego podpisu,
5/ korespondencja kierowana do:
a) Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów,
b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,
c) Ministrów oraz kierowników urzędów centralnych,
d) Wojewody,
e) Organów sejmiku województwa,
f) Starostów.

2. W czasie nieobecności Starosty dokumenty określone w pkt. 1 podpisuje Wicestarosta.


§ 37

1.Naczelnicy  Wydziałów:
1/ aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Starosty,
2/ podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych dla Starosty, a należących do zakresu działania wydziałów,
2. Naczelnicy podpisują na podstawie upoważnienia Starosty decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
3. Naczelnicy Wydziałów określają rodzaje pism, do podpisywania których upoważnieni są  inni pracownicy wydziałów.
4. Pracownicy opracowujący pisma, parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

Rozdział VIII

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców.

 

§ 38

1. Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej pracownicy Starostwa stosują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, instrukcję kancelaryjną oraz inne przepisy proceduralne.
2. Pracownicy są zobowiązani do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na sposób załatwienia sprawy a w szczególności:
a) udzielania informacji niezbędnych do załatwienia danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,
b) niezwłocznego rozstrzygnięcia sprawy, a jeżeli to niemożliwe do określenia terminu jej załatwienia,
c) informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,
d) powiadomienia o przyczynie nie załatwienia ich sprawy,
e) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć,
f) załatwienia spraw według kolejności ich wpływu oraz stopnia pilności,
g) przyjmowania poza kolejnością Senatorów, Posłów i Radnych oraz załatwienia spraw przez nich zgłaszanych w pierwszej kolejności.
3. Pracownicy Wydziałów przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Starostwa.

 

 

Rozdział IX

Organizacja przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli.


§ 39

 1.Starosta przyjmuje  w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 1000 – 1200; Wicestarosta w piątki w godzinach 900-1100.

2. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków powinny być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa oraz w siedzibach podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych Powiatu.

3.Naczelnicy Wydziałów przyjmują w sprawach  skarg i wniosków codziennie w godzinach  pracy Starostwa.

 

§ 40

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wydział Administracyjno - Społeczny, który:
1. prowadzi rejestr skarg i wniosków,
2. nadzoruje terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi,
3. udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy, kieruje obywatela do właściwego wydziału, organizuje przyjmowanie obywateli przez Starostę lub Wicestarostę,
4. opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.


§ 41

Kierownicy wydziałów odpowiedzialni są za:
1. wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków,
2. niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Administracyjno - Społecznemu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków przez ten wydział.

 

 

 

Rozdział X

Organizowanie działalności kontrolnej

§ 42

 Działalność kontrolna obejmuje:

1) samokontrolę - wykonywaną przez każdego zatrudnionego w starostwie pracownika bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, która polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez pracowników w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z posiadanego zakresu czynności,

2) kontrolę funkcjonalną – wykonywaną przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach   kierowniczych oraz na innych stanowiskach biorących udział
w realizacji określonych zadań, operacji, procesów, itp., których obowiązki wykonywania kontroli funkcjonalnej zostały określone w zakresach czynności, bądź którzy do wykonywania tej kontroli zostali zobligowani na podstawie innych przepisów,

3)  kontrolę instytucjonalną – wykonywaną przez:

       a) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

b) komórki organizacyjne w stosunku do jednostek organizacyjnych powiatu
w zakresie właściwości kompetencyjnej w ramach działań poszczególnych wydziałów,

c) zespoły kontrolne powołane odrębnymi uchwałami Zarządu Powiatu.

 

§ 43

 

1. Kontrola instytucjonalna obejmuje ocenę działalności jednostki organizacyjnej oraz pracę kierownika, w szczególności w zakresie:

 1) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu obsługi klienta starostwa,

        2) prawidłowości gospodarowania mieniem,

        3) gospodarki finansowej.

 

2. Celem kontroli jest rzetelne i obiektywne zbadanie stanu faktycznego działalności komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych powiatu i porównanie go z obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. Czynności kontrolne powinny odbywać się według kryteriów,  do których zalicza się: 

1) poprawność organizacyjną komórki lub stanowiska pracy z punktu widzenia realizowanych celów,

2) legalność – zgodność z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi,

3) gospodarność – ocena kontrolowanych zjawisk, procesów gospodarczych i finansowych z punktu widzenia racjonalności, efektywności i celowości podejmowanych decyzji,
a następnie ich realizacji: gospodarowanie aktywami jednostki, które umożliwiają uzyskanie przy najniższych nakładach optymalnych efektów,

4) celowość – zapewniająca eliminację działań niekorzystnych i zbędnych z punktu widzenia interesów jednostki, realizowane przez sprawdzanie, czy środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w planie finansowym,

5) rzetelność – zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym, a ze strony kontrolującego gwarancja, że podejmowane działania są wykonywane według najlepszej wiedzy
i umiejętności kontrolującego. 

4. W razie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień zadaniem kontroli jest:

1) ustalenie przyczyn i skutków nieprawidłowości,

2) wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

 

5. W przypadku stwierdzenia osiągnięć i przykładów godnych upowszechnienia zadaniem kontroli jest wskazanie osób, które przyczyniły się do nich w sposób szczególny.

 

§ 44

 

 Szczegółowe zasady i tryb postępowania kontrolnego ustala Starosta w drodze zarządzenia.

 

 

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe.

§ 45

Kierownicy Wydziałów opracowują szczegółowe projekty zakresów czynności uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy w Wydziale.

 

§ 46

Obowiązki Starosty jako pracodawcy w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy.

 

§ 47

Inne sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i Statucie Powiatu, a dotyczące funkcjonowania oraz wykonywania zadań Starostwa, określa Starosta w drodze zarządzenia wewnętrznego.


§ 48

Integralną część regulaminu stanowi Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgrowie stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 49

Zmian Regulaminu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2014-04-09 00:00:00
Data utworzenia:2007-12-07 15:38:07
Data modyfikacji:2014-04-24 14:20:40
Liczba wyświetleń:6301