Uchwała Nr XXII/151/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 tj. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku – tj. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii odpowiednich struktur związków zawodowych, Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1

 

1.         Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2.         Wysokość dodatku ustala się  do 5 %  średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, a uzależnia się go od liczby członków rodziny według zasady:

1)      dla jednej osoby - 1 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,

2)      dla dwóch osób - 2 %  średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,

3)      dla  trzech osób - 3 %  średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,

4)      dla czterech osób - 4% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,

5)      dla pięciu i więcej - 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

3.         Do członków rodziny, o których mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, rodziców na wyłącznym utrzymaniu oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, oraz dzieci uczące się lub studiujące, nie dłużej jednak jak do 25 roku życia, z tym że nie dotyczy to dzieci, które zawarły związek małżeński.

4.         Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim   zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości ustalonej w ust. 1.

5.         Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek mieszkaniowy.

6.         Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, podając współmieszkańców, zgodnie z ust. 3.

 

§ 2

 

1.    Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

2.         Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szkoły (placówki), a dyrektorowi – Starosta.

3.         Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie; pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, korzystania z urlopu wychowawczego - przewidzianego w odrębnych przepisach.

4.         W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego oraz dyrektorom szkół (placówek).

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:13:54
Data utworzenia:2007-01-07 01:13:54
Data modyfikacji:2007-01-07 01:13:54
Liczba wyświetleń:537