Uchwała Nr XXI/142/04 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z miastem Węgrów porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza wraz z przyłączem do budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

 

 

 

        Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i 19 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 ) Rada Powiatu w Węgrowie postanawia co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Rada Powiatu w Węgrowie powierza Miastu Węgrów zadania własne w zakresie utrzymania obiektów administracyjnych tj. wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie - Zarząd Powiatu w Węgrowie upoważnia do zawarcia porozumienia na wykonanie powyższego zadania.

 

2. Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia w którym określi wartość robót i zakres rzeczowy.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Marianna teresa Szostek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:36:12
Data utworzenia:2007-01-07 17:36:12
Data modyfikacji:2007-01-07 17:36:12
Liczba wyświetleń:536