Uchwała Nr XXXVII/247/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka „Julin” w Kaliskach.

Na podstawie  art. 20 w związku z art. 238 ust.2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U . Nr  249,poz.2104 z późn. zm./  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się statut Domowi Dziecka „Julin” w Kaliskach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 16:21:11
Data utworzenia:2007-01-07 16:21:11
Data modyfikacji:2007-01-07 16:21:21
Liczba wyświetleń:549