Uchwała Nr XXVIII/189/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 r.

 Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit.e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego  postanawia, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć zobowiązanie na sfinansowanie projektu, w ramach Programu Sokrates Comenius, którego uregulowanie zostanie zaplanowane w budżecie powiatu na 2006 r. 

§ 2

Kwota, o której mowa W § 1 nie może przewyższać 23.720 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych).

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:32:21
Data utworzenia:2007-01-07 01:32:21
Data modyfikacji:2007-01-07 01:32:21
Liczba wyświetleń:546