Uchwała nr VII/55/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę ws prawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2007

                                  

                                                Uchwała Nr VII / 55 / 07

                                     Rady Powiatu Węgrowskiego

                                               Z dnia 20 kwietnia 2007r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 

                                                           § 1

 

  1. W uchwale nr V / 34 / 07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. wprowadza się następującą zmianę: w § 10 dodaje się pakt. g w brzmieniu:

     ,, g) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu  Węgrowskiego do zaciągania w 2007r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2008.

                                                     § 2

 

      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiemu.

                                                     § 3

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia

       1 stycznia 2007r.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-30 09:14:45
Data utworzenia:2007-04-30 09:14:45
Data modyfikacji:2007-05-04 22:08:47
Liczba wyświetleń:539