Uchwała nr XXII/173/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup Videorejestratora dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie"

 

Na podstawie art. 12 pkt.11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) ora art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji (Dz. U. t.j. z 2007 roku, Nr 43, poz. 227),  Rada Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1)       Udziela się pomocy finansowej Komendzie Policji z/s w Radomiu w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup Videorejestratora dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”.

2)       Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej o której mowa w pkt. 1) określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim   a Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu.

 

§ 2

 

Rada Powiatu w Węgrowie upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia  z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu porozumienia, o którym  mowa w  § 1 pkt. 2).

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2008-12-10 08:19:19
Data utworzenia:2008-12-10 08:19:19
Data modyfikacji:2008-12-10 08:24:08
Liczba wyświetleń:641