Menu
Skip Navigation Links.
Collapse Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Expand Katalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w WęgrowieKatalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Obsługa osób słabo słyszących i głuchoniemych
Informacje publiczne nieudostępniane w BIP
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Expand Władze i strukturaWładze i struktura
Expand Starostwo PowiatoweStarostwo Powiatowe
Expand Organy opiniodawczo-doradczeOrgany opiniodawczo-doradcze
Expand Jednostki organizacyjneJednostki organizacyjne
Expand Prawo lokalnePrawo lokalne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Expand Finanse PowiatuFinanse Powiatu
Expand Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Expand InwestycjeInwestycje
Expand Oświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Expand Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe
Expand OgłoszeniaOgłoszenia
Collapse Oferty pracyOferty pracy
Expand Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale FinansowymNabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym
Expand Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Referacie Geodezji i Gospodarki NieruchomościamiNabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w ŁochowieNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w Łochowie
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i RozwojuNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i BudownictwaNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Expand Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejNabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Expand Nabór na stanowisko starszego specjalisty-Szkolnego Organizatora Rozwoju EdukacjiNabór na stanowisko starszego specjalisty-Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
Expand Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale FinansowymNabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym
Expand Nabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju EdukacjiNabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
Expand Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"
Expand Nabór na stanowisko Inspektora - Asystenta Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"Nabór na stanowisko Inspektora - Asystenta Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie
Expand Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i BudownictwaNabór na stanowisko referenta w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Expand Nabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatuNabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatu
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i TurystykiNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Expand Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejNabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie
Expand Nabór na stanowisko audytora wewnętrznegoNabór na stanowisko audytora wewnętrznego
Expand Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomościamiNabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Kwestionariusz osobowy
Expand Skargi i wnioskiSkargi i wnioski
Expand KontroleKontrole
Expand Wybory samorządowe 2014Wybory samorządowe 2014
Expand Informacje pomocniczeInformacje pomocnicze
Expand ArchiwumArchiwum
Polityka Cookies

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

OS.2111.3.2014

Załącznik

do uchwały nr 449/147/2014

Zarządu Powiatu w Węgrowie

      

 

Ogłoszenie Konkursu

 

ZARZĄD POWIATU w WĘGROWIE

ogłasza

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie

przy ul. Piłsudskiego 23

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z 2011 r. Nr 254, poz. 1526):

 

1. Nauczyciel  mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1)      ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)  uzyskał:

      a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
      b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
      c)  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie

           ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).

 

2. Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1)     posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)      ukończyła studia magisterskie;

3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6)      spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9.  

 

3.      Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel  mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167), spełniający wymagania określone w ust. 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II. Oferty  osób przystępujących do  konkursu  powinny zawierać:  

    
1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie;

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
      a)  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

      b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

      c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby

          nie będącej nauczycielem;

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388);

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12)  oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Sporządzone przez kandydata dokumenty wymienione w pkt 1 i 3 powinny być własnoręcznie podpisane, a każda ze stron parafowana.

 

III.  Oferty należy:

1. złożyć w zamkniętej kopercie wraz z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora PP-P w Węgrowie” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 w dni robocze, nie później jak 4 czerwca 2014 r., w godz. 9.00 – 15.00;

2. lub przesłać w zamkniętej kopercie wraz z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora PP-P w Węgrowiena adres: Starostwo Powiatowe, 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, w terminie do dnia 4 czerwca 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie w/w  terminu nie będą rozpatrywane.

 

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Węgrowie.

 

V.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni w formie pisemnej na podany adres zwrotny.

 

 

                                                                                                   STAROSTA

                                                                                                            /-/ Krzysztof Fedorczyk
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Zarząd Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2014-05-13 00:00:00
Data utworzenia:2014-05-13 12:40:14
Data modyfikacji:2014-09-19 12:03:23
Liczba wyświetleń:1069