Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 27 czerwca 2003 r. (piątek) o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. odwołania Sekretarza Powiatu,
  2. powołania Sekretarza Powiatu,
  3. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
  4. zmian w budżecie powiatu na rok 2003,
  5. zmiany uchwały Rady Powiatu nr III/15/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok,
  6. zmian w Regulaminie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/116/2000 Rady Powiatu Węgrowskiego z 13 września 2000 roku,
  7. uchwalenia "Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgrowskim",
  8. określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2003 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
  9. zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynków szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworku",
  10. zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa systemu grzewczego w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie".
  11. zmiany uchwały nr IV/30/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Przyjęcie protokółu VII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 25 kwietnia 2003 roku.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Zamknięcie sesji.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:55:35
Data utworzenia:2006-12-29 21:55:35
Data modyfikacji:2006-12-29 21:55:35
Liczba wyświetleń:688