Uchwała nr 153/94/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku w 2008 roku

Na podstawie art. 10b ust. 2 i art. 35a ust. 1 pkt 8 w związku z art. 68c ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), w oparciu o § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) oraz na podstawie  art. 167 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

 

                                                           § 1

Zatwierdza się zmiany w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku w 2008 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

 

                                                          

                                                           § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

 

                                                           § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta                                        

Leonard Rusjan – Wicestarosta                              

Ewa Besztak – Członek Zarządu Powiatu               

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu Powiatu 

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu                  

      

                                                                                             

 

 

 

                                                                                              Załącznik

                                                                                              do Uchwały nr 153/94/08

                                                                                               Zarządu Powiatu Węgrowskiego

                                                                                              z dnia 7 listopada 2008 r.

 

 

 

 

Preliminarz kosztów działalności

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku w 2008 roku

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaje kosztów

Koszt działalności WTZ w 2008r.

Źródła finansowania (w zł)

 

PFRON

Środki własne Powiatu

Środki

własne Jednostki

1.

Wynagrodzenia pracowników,
 pochodne od wynagrodzeń

245 619

215 619

30 000

0

2.

Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych

31 799

31 799

0

0

3.

Koszty dowozu uczestników
i eksploatacji samochodu

43 264

36 003

7 000

261

4.

Koszty szkoleń pracowników

2 500

2 500

0

0

5.

Koszty ubezpieczeń uczestników warsztatu

400

400

0

0

6.

Koszty ubezpieczenia mienia warsztatu
i samochodu

4 500

4 500

0

0

7.

Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu

6 000

6 000

0

0

 

8.

Koszty materiałów do terapii zajęciowej
 (w tym w prac. gospodarstwa domowego)

26 029

26 029

0

0

9.

Koszty związane z treningiem ekonomicznym

5 500

5 500

0

0

10.

Koszty wymiany zużytego wyposażenia lub zakup dodatkowego wyposażenia 

7 000

7 000

0

0

 

RAZEM

 

372 611,00

335 350,00

37 000,00

261,00

 

 

 

Całkowity koszt działalności WTZ w Jaworku w 2008 r. wynosi – 372 611,00 zł.

w tym:

- środki PFRON stanowią 90% kosztów działalności WTZ,

- środki własne Powiatu stanowią 10,00 % kosztów działalności WTZ;

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:PCPR
Data wytworzenia informacji:2008-11-19 10:47:13
Data utworzenia:2008-11-19 10:47:13
Data modyfikacji:2008-11-19 10:51:21
Liczba wyświetleń:465