Uchwała Nr XXIV/165/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymi


                               
 
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz  art. 42 ust. 7 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. – tj. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach - Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin jest możliwe wyłącznie, gdy:
1. nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy – Karta Nauczyciela,
2. nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje.
 
§ 2
 
1. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów w ramach jednego etatu przy spełnieniu warunków wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 pensum dla nauczycieli ustala  się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć.
2. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego  oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych.
 
§ 4
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:39:33
Data utworzenia:2006-12-29 21:39:33
Data modyfikacji:2006-12-29 21:39:33
Liczba wyświetleń:620