Wydział Geodezji, Kartografii...

Starostwo Powiatowe
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów
tel. (25) 792 22 23
fax (25) 792 26 17, 792 22 23 wew. 105
email: wgkkign_wegrow@pro.onet.pl

Kierownictwo:
inż. Małgorzata Plewka - Geodeta Powiatowy (nr wew. 105), pokój  nr 26 e-mail: geodeta.powiatowy@powiatwegrowski.pl
inż. Teresa Putkowska - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (nr wew.135), pokój 33

Prowadzenie rejestru cen nieruchomości:

Teresa Księżopolska - Podinspektor (nr wew. 113), pokój nr 46

Przyjmowanie Interesantów:
Agata Łukasiak - geodeta (nr wew. 104), pokój nr 32

Gospodarka Nieruchomościami:
Marzena Sowa - Inspektor (nr wew. 230), pokój nr 46 
Krystyna Rutkowska - Podinspektor (nr wew. 230), pokój nr 46                                                                                                                                                   

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
Magda Gierłowska - Geodeta pokój nr 15 (nr wew. 123)

Wprowadzanie zmian w operacie Ewidencji Gruntów i Budynków:
Agnieszka Grala - Starszy geodeta, (nr wew. 110) pokój nr 27
Ewa Wysokińska - Geodeta, (nr wew. 210) pokój nr 27
Urszula Szulińska - Inspektor, (nr wew. 109) pokój nr 34
 
Interesanci posiadający nieruchomści na terenie Miasta i Gminy Łochów
przyjmowani są w Urzędzie Miejskim w Łochowie
Al. Pokoju 75, pokój nr 201
Sylwia Strózik - pracownik w ramach prac interwencyjnych
tel. 25 675 13 62

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej                                                                                                                                                                      Przyjmowanie interesantów. Prowadzenie Zasobu Geodezyjnego.

Marcin Sokulski - Kierownik Ośrodka  (nr wew. 124), pokój nr 16
Marzenna Florczak - Geodeta ( nr wew. 126)
Tadeusz Matuszyk - Geodeta (nr wew. 146), pokój nr 13
Elżbieta Kurkus - Starszy geodeta (nr wew. 125), pokój nr 14
Elwira Popławska - Geodeta (nr wew. 225), pokój nr 14                                                                                                             


 
Do podstawowych zadań wydziału należy:
W zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa:

 1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,
 3. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
 4. naliczanie i aktualizacja z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 5. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,
 6. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości na cele publiczne, orzekanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości lub przyznaniu nieruchomości zamiennej,
 7. przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przepływu płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lun nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyrazi na to zgody,
 8. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyrazi na to zgody,
 9. przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
 10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
 11. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydanie zaświadczenia o spłaceniu wierzytelności,
 12. prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
 13. podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
 14. zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,
 15. składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
 16. przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki,
 17. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
 18. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
 19. prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 20. występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych,
 21. przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekazaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
 22. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działki pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
 23. prowadzenie spraw związanych z przekazaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
 24. przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną , na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
 25. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
 26. oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
 27. rozwiązywanie umowy użytkowania wieczystego i trwałego zarządu przed upływem ustalonego terminu,
 28. sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,
 29. wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na rzecz Skarbu Państwa,


W zakresie geodezji i kartografii:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
 2. koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu,
 3. zakładanie osnów szczegółowych,
 4. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 5. prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 6. prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 7. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 8. wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
 9. wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
 10. zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 11. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 12. przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 13. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego,
 14. ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie grodzkie,
 15. ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
 16. koordynowanie robót geodezyjno - kartograficznych na terenie powiatu.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-28 23:53:34
Data utworzenia:2006-12-28 23:53:34
Data modyfikacji:2013-02-26 09:45:59
Liczba wyświetleń:21381