Sprawozdanie Nr 5/09 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 26 czerwca - 25 września 2009 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 8 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 26 czerwca 2009 r. Zarząd:
1. przyjął protokół z postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora PP-P w Węgrowie;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) powierzenia stanowiska Dyrektora PP-P w Węgrowie;
b) powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora MOW w Jaworku;
c) ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych i placówki opiekuńczo – wychowawczej;
d) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
3. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1 tys. zł na dofinansowanie imprezy I Edukacyjne Spotkania Teatralne na Zamku w Liwie „Liwencje 2009”;
4. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planie finansowym na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych;
5. wyraził zgodę na przeznaczenie z PFOŚiGW środków na zakup siatki ogrodzeniowej dla potrzeb Koła Wędkarskiego Nr 26 w Węgrowie;
6. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów dla gmin Liw i Korytnica;
7. przyjął informację o odstąpieniu firmy PHU „Budomur” od podpisania umowy dotyczącej wykonania zadania „Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły w Sadownem oraz ocieplenie elewacji i dachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej”;
8. zatwierdził umowę z Biurem Projektowo – Usługowym w sprawie powierzenia funkcji inspektora nadzoru zadania „Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły w Sadownem oraz ocieplenie elewacji i dachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej”.

W dniu 9 lipca 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) wyrażenia zgody na realizację projektu KL/03075/08/7.3 finansowanego z EFS pn. Koło Teatralno-Muzyczne „Czwarta Ściana”;
b) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
c) zmiany Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomoderrnizacja budynku głównego oraz pawilonu II w ZSP w Węgrowie”;
d) zmiany Uchwały Nr XXVII/222/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/205/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.  „Termomoderrnizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych”;
e) zmiany Uchwały nr XXVI/206/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięcia pn. „Termomoderrnizacja budynku dydaktycznego ZSP w Sadownem wraz ze zmiana pokrycia dachowego i przebudową wejścia głównego”;
f) zmiany Uchwały nr XVIII/153/08 Rady Powiatu z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/07 Rady Powiatu z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2007 - 2010;
g) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo – technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej”;
h) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości;
2. zatwierdził porządek obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
3. podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia Dyrektora ZSP w Sadownem do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji proijektu pn. Koło Teatralno-Muzyczne „Czwarta Ściana”;
b) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
c) upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach do pełnienia funkcji inwestora zastępczego i składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont pokoi mieszkalnych piętra, korytarza i świetlicy oraz pomieszczeń parteru – budynku mieszkalnego Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach”;
d) poważnienia Dyrektora SOS-W w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie”;
e) zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności WTZ w Jaworku na 2009 r.;
f) wyrażenia zgody na sprzedaż pojazdu Renault Laguna o numerach rejestracyjnych WWE22AA;
g) darowizny samochodu POLONEZ TRUCK 1,6;
4. wyraził zgodę na zakup oprogramowania „System do Analizy Wyników Maturalnych” składającego się z Analizatora Matur, Audytu Nauczycielskiego, Analizy Wieloletniej i Modułu Analiz Zbiorczych;
5. postanowił, że będzie kontynuowane porozumienie z Gminą Sadowne dotyczącego korzystania ze stołówki oraz kuchni ZSP w Sadownem;
6. przyjął informację w sprawie naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na podstawie meldunku z 3 lipca br.;
7. wytypował kandydatów do nagrody MEN i MKO;
8. przyjął informację w sprawie VII edycji monitoringu wizyjnego w szkołach;
9. wyraził zgodę na zakup 100 egzemplarzy płyty Natalii Śliwoskiej;
10. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego;
11. zatwierdził umowy:
a) w sprawie określenia zasad współfinansowania  zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo – technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej”;
b) z p. Stanisławem Lewocikiem w sprawie określenia wartości nieruchomości gruntowych celem naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
c) z firmą CleanMed w sprawie wykonania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Węgrowskiego;
d) z Zakładem Remontów Ogólnobudowlanych w sprawie wykonania robót budowlanych w ZSP w Sadownem;
12. podjął decyzję o przystąpieniu do udziału w realizacji projektu pn. „Wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 na terenie powiatu węgrowskiego”;
13. wyraził zgodę na realizację i zabezpieczenie w budżecie powiatu środków na przedsięwzięcie „Urządzenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach jako II etap przedsięwzięcia „Urzadzenie terenów zieleni w zabytkowym obiekcie Domu Dziecka „JULIN””;
14. podjął decyzje o dofinansowaniu kwotą 2,5 tys. zł I. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Sucha – ostatni zaścianek”;
15. wyraził zgodę na wsparcie finansowe kwotą 1 tys. zł organizacji meczu piłki nożnej ŁKS ŁOCHÓW OLDBOY – ORŁY GÓRSKIEGO;
16. postanowił dofinansować kwotą 1,5 tys. zł organizację Festiwalu Zbliżenia Kultur w Łochowie;
17. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 400 zł transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie.

W dniu 15 lipca 2009 r. Zarząd:
1. przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/153/08 Rady Powiatu z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/07 Rady Powiatu z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2007 – 2010;
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.;
4. zatwierdził umowę z p. Zbigniewem Filipiakiem w sprawie wykonania inwentaryzacji budowlanej budynku stanowiącego boksy garażowe;
5. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 36148 (4232W) Miedzna – Poszewka;
6. zapoznał się z opinią prawną dotyczącą wniosku p. Jolanty Dzioba o uchylenie uchwały Nr XXVIII/224/09 Rady Powiatu Węgrowskiego i postanowił uznać wniosek powyższy za niezasadny.

W dniu 28 lipca 2009 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) powierzenia stanowiska Dyrektora LO w Łochowie
b) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
2. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planie finansowym
3. zatwierdził wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w SOS-W w Węgrowie;
4. zatwierdził Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:
a) przebudowy drogi Jasiorówka – Brzuza – Sadowne;
b) przebudowy drogi Stoczek – Grobowiec;
5. zatwierdził projekty umów w sprawach:
a) wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie powiatu węgrowskiego”; jednoczesnie Zarząd postanowił, że w tej umowie konieczne jest zawarcie klauzuli o zabezpieczeniu powiatu na wypadek gdyby przygotowany wniosek nie znalazł uznania.
b) wspólnej realizacji projektu „Wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie powiatu węgrowskiego”;
c) przebudowy ul. Młodzieżowej w Węgrowie;
d) przebudowy drogi Kamionna – Baczki;
e) przebudowy drogi Wierzbno – Grębków;
f) wykonania modernizacji ewidencji budynków i gruntów położonych w gm. Łochów;
g) sporządzenia operatu szacunkowego w celu wydzielenia części działki położonej w obrębie Warchoły, gm. Miedzna;
6. zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków PODN w Węgrowie za I półrocze 2009 r.;
7. przyjął informację na temat listy beneficjentów Komponentu B SIWRM;
8. pozytywnie rozpatrzył wnioski Prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie o wsparcie finansowe przedsięwzięć: „V Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Sympatyków Ziemi Węgrowskiej”, III Konkurs Mazowiecko – Podlaskiej Szopki Węgrowskiej, przeznaczając na ten cel łączną kwotę 8 tys. zł;
9. przyjął informację o nielegalnej działalności w skansenie w Suchej przedstawicielek firmy Polskie Wiktuały „Delicious Poland” Sp z o.o. i zadecydował, że pomoc w rozwiązaniu tej sprawy udzielona zostanie przez radcę prawnego Starostwa;
10. wyraził zgodę na  przeprowadzenie (pod warunkiem uzyskania pozytywnych opinii wszystkich odpowiednich służb i straży) na Rynku Mariackim w Węgrowie „Pikniku z Radiem Dla Ciebie” organizowanego w ramach Dni Węgrowa.;
11. pozytywnie zaopiniował Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – Centrum;
12. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 700 zł zakupu nagród dla uczestników „Konkursu Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska”.

W dniu 28 sierpnia 2009 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) przyjęcia informacji  o przebiegu wykonania budżetu powiatu w I półroczu 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej;
b) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
c) powołania komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
2. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planie finansowym;
3. zapoznał się z wnioskiem Zarządu Województwa Mazowieckiego o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach i postanowił, że w tej sprawie będzie zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu;
4. zatwierdził umowy w sprawach:
a) dofinansowania ze środków własnych powiatu kosztów działalności WTZ w Jaworku w 2009 r.;
b) wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Turniej Rycerski Herbu Doliwa”;
c) warunków realizacji i współfinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4210W Kamionna – Baczki”;
d) warunków realizacji i współfinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4210W Grabowiec – Stoczek”;
e) przekazania dotacji celowej na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4232W Miedzna – Poszewka”;
f) określenia zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego”;
g) wykonania przebudowy drogi powiatowej Miedzna – Poszewka;
h) wykonania przebudowy drogi powiatowej Paplin – Sadowne;
i) sporządzenia operatu szacunkowego działki Nr 5679/10 lok. 3 położonej w Węgrowie;
j) określenia wartości nieruchomości gruntowych celem naliczenia opat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
k) wykonania modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów Brzuza, Baczki, Samotrzask gm. Łochów;
5. zatwierdził projekt porozumienia z Gminą Grębków w sprawie warunków realizacji i współfinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4249W Wierzbno – Grębków”;
6. postanowił skierować wnioski o dofinansowanie zadań na drogach Klimowizna  - Kosów i Pniewnik – Trawy z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych;
7. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę oleju opałowego dla placówek oświatowych na sezon grzewczy 2009/2010;
8. wyraził zgodę na wycinkę drzew znajdujących się przy LO w Węgrowie;
9. wyraził zgodę na załatwianie przez dyrektor Domu Dziecka „JULIN” formalności związanych z usuwaniem drzew rosnących na terenie Domu Dziecka;
10. zatwierdził ceny posiłków wydawanych w stołówkach szkolnych;
11. rozpatrzył wniosek o pomoc lokalową i finansową dla organizatorów V Międzynarodowego Festiwalu Sportowego w Węgrowie i postanowił udostępnić salę konferencyjną w Starostwie oraz wyraził zgodę na zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników Festiwalu;
12. nie wyraził zgody na przystąpienie do IV edycji projektu „Szkoła bez przemocy”;
13. pozytywnie zaopiniował Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – Miedzanka oraz miasta Węgrowa – Osiedle Glinki;
14. podjął decyzję o przeznaczeniu z PFOŚiGW kwoty 750 zł na zakup nagród rzeczowych dla rolników z powiatu węgrowskiego biorących udział w Wystawie Zwierząt Hodowlanych;
15. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1,5 tys. zł na organizację obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia OSP w Starejwsi.

W dniu 1 września 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
2. rozpatrzył wniosek Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej „Julin” o wsparcie finansowe organizacji uroczystości 90-lecia powstania Polskiego Białego Krzyża i Polskiego Czerwonego Krzyża i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1,5 tys. zł;
3. zatwierdził umowę darowizny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
 
W dniu 9 września 2009 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
2. zatwierdził pismo do kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży w sprawie wytycznych dotyczących sporządzenia projektów planów finansowych na 2010 r.;
3. wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego ZSP w Węgrowie o kwotę 40 tys. zł z przeznaczeniem na zakup pracowni komputerowej i modernizację istniejącej oraz o kwotę 70 tys. zł z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej przy budynku głównym;
4. wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego ZSP w Łochowie o kwotę 8 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie wyjazdów uczniów na konkursy, olimpiady, rozgrywki sportowe;
5. przyjął informację Dyrektor PP-P w Węgrowie w sprawie obsady stanowisk administracyjno – obsługowych w Poradni;
6. zatwierdził informację o realizacji planu pracy PODN w I półroczu 2009 r. oraz o wydaniu specjalnego numeru biuletynu;
7. rozpatrzył wniosek Dyrektor PODN o dofinansowanie wydania publikacji związanej z organizowanym Lokalnym Forum Edukacyjnym w Łochowie i postanowił częściowo dofinansować wydanie październikowego i listopadowego numeru biuletynu „W naszej szkole”, w którym obok tematyki metodycznej zamieszczone byłyby materiały szkoleniowe Forum;
8. postanowił przeznaczyć kwotę 600 zł na zakup nagród, pucharów dla zwycięzców i uczestników V Międzynarodowego Festiwalu Sportowego;
9. podjął decyzje o objęciu patronatem honorowym organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Węgrowie konkursu literackiego „Postawy i życie codzienne w czasie wojny i okupacji 1939 -1945”;
10. wyraził zgodę na przyznanie godzin nauczania indywidualnego uczennicom LO w Sadownem i LO w Węgrowie;
11. zaakceptował umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego linku MODR w Warszawie oraz na umieszczenie odnośnika do strony powiatowej na stronie internetowej MODR;
12. zatwierdził umowę z państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń;
13. pozytywnie zaopiniował decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej Budziska – Kaliska oraz pozbawienie kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do gminnych dróg na terenie powiatu siedleckiego.

W dniu 15 września 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
b) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2010 r. zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach projektów Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”;
c) wyrażenia zgody na przystąpienie przez powiat węgrowski do wspólnej realizacji z gminą Łochów i Stoczek oraz miastem Węgrów projektu pod nazwą „Wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie powiatu węgrowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, system monitoringu;
d) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z gminą Łochów dotyczącej realizacji i współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Remont i zakup wyposażenia do pomieszczeń administracyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie”;
2. pozytywnie ocenił przygotowanie szkół i placówek oświatowych do funkcjonowania w roku szkolnym 2009/2010;
3. przyjął sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w I półroczu 2009 r.;
4. zatwierdził porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu;
5. podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej powiatu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010;
6. zatwierdził umowy:
a) w sprawie kredytu bankowego;
b) z firmą GEOPLAN na wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale działki nr 4455 położonej w Węgrowie;
c) z firmą GEOPLAN na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów działki nr 172/1 położonej w obrębie Liw;
d) z firmą GEOPLAN na wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale działki nr 2120/1 położonej w Węgrowie;
e) z firmą GEOPLAN na wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale działki nr 5414 położonej w Węgrowie;
f) z p. Stanisławem Lewocikiem na opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej  nr 747/2 położonej w obrębie Ogrodniki;
g) z firmą FEDRO Sp. z o.o. na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4202W Jasiorówka – Brzuza – Sadowne”;
7. zatwierdził porozumienie z gminą Stoczek w sprawie remontu chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 4216W w miejscowości Stoczek;
8. przyjął aneks do porozumień
a) z gminą Sadowne w sprawie wspólnego korzystania i ponoszenia kosztów w związku z przygotowaniem i wydawaniem posiłków w kuchni i stołówce ZSP w Sadownem;
b) w sprawie powierzenia gminie Stoczek do realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym;
c) w sprawie określenia kosztów i ponoszenia wydatków na utrzymanie uczestników WTZ w Jaworku;
9. rozpatrzył wnioski Dyrektor WOK o dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach Mazowieckiego Święta Chleba oraz o oddelegowanie do prac w komisjach konkursowych pracownika Wydziału „ŚRB” i postanowił na zakup nagród przeznaczyć kwotę 2,5 tys. zł a do prac w komisji konkursowej oddelegować Naczelnik Wydziału „ŚRB” – p. Bożenę Gierej;
10. rozpatrzył wniosek Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej o ufundowanie nagrody głównej w konkursie literackim „Postawy i życie codzienne w czasie wojny i okupacji 1939 -1945” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł;
11. pozytywnie zaopiniował zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2009-09-28 09:37:57
Data utworzenia:2009-09-28 09:37:57
Data modyfikacji:2009-09-28 09:40:20
Liczba wyświetleń:801