Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XVIII/127/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/102/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatr

                 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. nr 123 poz. 776 z poźn. zm) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

  § 1

Zmienia się uchwałę Nr XVI/102/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

                                                                   § 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie i Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

                                                                    § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Załącznik do uchwały Nr XVIII/127/04 Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 10 września 2004  r.

 

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające samorządowi powiatowemu według algorytmu przekazywania środków Funduszu na realizację zadań przewidzianych ustawą.

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem:

  640 392 zł

W tym na:

 

Rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

   

    29 381 zł

w tym

zobowiązania dot. zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne art.26

 

     0,00 zł

finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy art. 38 i 40

      

      3 381 zł

pożyczki na rozpoczęcie działalności art. 12

    26 000 zł

 

Rehabilitację społeczną

 

 

  611 011 zł

w tym:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

    54 460 zł

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

  100 540 zł

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych

 

  182 731 zł

dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

  268 280 zł

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

                                          5 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Jadwiga Snopkiewicz
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:52:25
Data utworzenia:2007-01-07 00:52:25
Data modyfikacji:2007-01-07 00:52:26
Liczba wyświetleń:552