porządek XX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 pażdziernika 2008 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XX sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 31. października 2008 roku (piątek) o godz. 1000, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum. 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

1)                    zmian w budżecie powiatu na rok 2008;

2) zmian w składzie  Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Węgrowie;

3) uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie';

4) upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Gminą Łochów w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu ratowniczego (zestaw narzędzi hydraulicznych dla potrzeb Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej   Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”;

5) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji 2008 r., na które przeznacza się środki PFRON;

6) zgłoszenia kandydatury do IX edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego.

7)  zmiany uchwały nr XXXV/231/06 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.

7.      Informacja o współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

8.      Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu o oświadczeniach majątkowych radnych powiatu.

9.      Informacja Starosty o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika i innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Przyjęcie protokołów: XVII sesji Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2008 roku i  XIX  sesji Rady Powiatu  z dnia 30. września 2008 roku.

12.  Wolne wnioski i oświadczenia.

13.  Zamknięcie sesji.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-11-06 13:22:44
Data utworzenia:2008-11-06 13:22:44
Data modyfikacji:2008-11-06 13:25:02
Liczba wyświetleń:605