Uchwała nr VIII/63/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 , art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. Zm )., art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 ,poz. 1966 z późń. Zm.))

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

1.Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę  3 436 196 zł.:

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa

Kwota zł

Objaśnienia

600

Transport i łączność

2 174 590,00

 

60014

Drogi publiczne i powiatowe

2 174 590,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

Realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie. Refundacja z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 164 590,00

   Przebudowa drogi Jasiorówka-Brzuza-Sadowne:

Gmina Łochów – 456 000,00

Gmina Sadowne – 95 000,00

Przebudowa drogi Zawady –Połazie:

Gmina Liw – 113 593,00

Przebudowa drogi Kosów- Węgrów:

Dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia – 336 520,00

Gmina Liw – 126 901,00

Miasto Węgrów – 41 359,00

Przebudowa drogi Pniewnik-Trawy:

Dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu wsparcia  333 000,00

Gmina Korytnica – 166 500,00

Przebudowa drogi Młodzieżowej i Bohaterów Warszawy:

Dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia 330 480,00

Miasto Węgrów – 165 237,00

 

750

Administracja publiczna

29 270,00

 

75020

Starostwa powiatowe

29 270,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

15 793,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Refundacja przez PUP części kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i przez PFRON.   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami

13 477,00

 

758

Różne rozliczenia

1 100 000,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 100 000,00

 

801

Oświata i wychowanie

75 283,00

 

80120

Licea ogólnokształcące

75 283,00

 

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

25 283,00

Od Samorządu Woj.Maz. na remont pomieszczeń dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym  w Węgrowie  

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

50 000,00

Od Samorządu Woj. Maz. Na modernizację boiska –

 II etap przy ZSP w Węgrowie

851

Ochrona zdrowia

10 000,00

 

85111

Szpitale ogólne

10 000,00

 

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000,00

Od gminy Wierzbno na remont budynku Ośrodka zdrowia w Czerwonce

852

Pomoc społeczna

21 300,00

 

85202

Domy pomocy społecznej

10 800,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie (korekta dochodów)

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

10 800,00

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 500,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 500,00

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

9 000,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

9 000,00

 

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

21 653,00

 

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

5 866,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

5 866,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

/2,5 %  kosztów obsługi zadań finansowanych PFRON/

85333

Powiatowe urzędy pracy

15 787,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 660,00

 

2888

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

13 127,00

Dochody realizuje Starostwo Powiatowe – środki na refundację wydatków powiatu na realizację projektów przez PUP

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 100,00

 

85403

Specjalny ośrodki szkolno - wychowawcze

4 100,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 100,00

 

 

2. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne  powiatu o kwotę 10 000,00

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

600

Transport i łączność

10 000,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

10 000,00

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

10 000,00

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczy dotacji z terenowego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych.

 

§ 2

1.Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 507 811 zł:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

600

Transport i łączność

7 000,00

 

60014

Drogi publiczne i powiatowe

7 000,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

 

750

Administracja publiczna

76 886,00

 

75020

Starostwa powiatowe

76 886,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

58 886,00

Przeniesienie w planie wydatków

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

18 000,00

Przeniesienie w planie wydatków

801

Oświata i wychowanie

164 264,00

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

162 268,00

Zmiana w planie związana jest z likwidacją części Ośrodka – Obiekt Jaworek. Realizuje SOSW w Węgrowie  

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86 743,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

18 260,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 490,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 000,00

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

 

4260

Zakup energii

2 500,00

 

4270

Zakup usług remontowych

2 500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

2 275,00

 

80111

Gimnazja specjalne

1 467,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

1 467,00

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

529,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

529,00

 

851

Ochrona zdrowia

100 000,00

Zmiana przeznaczenia środków

85111

Szpitale ogólne

100 000,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

100 000,00

 

 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

154 432,00

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

154 432,00

Zmiana w planie związana z likwidacją części Ośrodka – Obiekt Jaworek . Realizuje SOSW w Węgrowie

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

66 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

10 000,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

 

4220

Zakup środków żywności

40 000,00

 

4260

Zakup energii

7 000,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

 

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

4 932,00

 

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

5 229,00

 

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

5 229,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 229,00

Przeniesienie w planie wydatków

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę   5 175 388 zł :

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

600

Transport i łączność

4 417 187,00

 

60014

Drogi publiczne i powiatowe

4 417 187,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 417 187,00

 

750

Administracja publiczna

62 886,00

 

75020

Starostwa powiatowe

62 886,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

58 886,00

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

801

Oświata i wychowanie

333 607,00

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

65 813,00

Realizuje Młodzieżowy ośrodek w Jaworku  

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

6 029,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

882,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

 

4260

Zakup energii

2 500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 402,00

 

80111

Gimnazja specjalne

56 798,00

Realizuje Młodzieżowy ośrodek w Jaworku 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 743,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

5 400,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

753,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

4260

Zakup energii

1 500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 402,00

 

80120

Licea ogólnokształcące

163 194,00

 

4270

Zakup usług remontowych

50 567,00

Remont pomieszczeń dydaktycznych – LO Im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

Realizuje Liceum Ogólnokształcące im A. Mickiewicza w Węgrowie

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

6 558,00

Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie 

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

569,00

Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

103 500,00

Na modernizację boiska szkolnego /II etap/ - ZSP Węgrów

80123

Licea profilowane

798,00

Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

798,00

 

80130

Szkoły zawodowe

5 658,00

Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

5 658,00

 

80144

Inne formy kształcenia osobno nie wymienione

38 486,00

Realizuje SOSW w Węgrowie. Powstanie nowej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy na bazie Ośrodka 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3 500,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

490,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

4260

Zakup energii

2 500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 996,00

 

80195

Pozostała działalność

2 860,00

Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

2 860,00

 

851

Ochrona zdrowia

110 000,00

 

85111

Szpitale ogólne

110 000,00

 

2560

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

10 000,00

Na remont Ośrodka Zdrowia w Czerwonce

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

100 000,00

 

852

Pomoc społeczna

30 685,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

5 019,00

Realizuje Dom Dziecka Julin.   

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 019,00

 

85202

Domy pomocy

10 800,00

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

10 800,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

4 533,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

4120

Składki na fundusz pracy

282,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

500,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 251,00

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

10 333,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1 033,00

 

4120

Składki na fundusz pracy

300,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

 

 

 

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

20 604,00

Realizuje Urząd pracy w Węgrowie. Na dodatki dla pośrednika pracy na okres po uzyskaniu licencji zawodowej. 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

20 604

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

2 660,00

Koszty zatrudnienia koordynatora projektów, oraz na dodatki   

4018

Wynagrodzenia osobowe

10 973,00

4019

Wynagrodzenia osobowe

4 027,00

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 886,00

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne

692,00

4128

Składki na Fundusz Pracy

268,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

98,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

159 792,00

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 500,00

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 500,00

Realizuje Starostwo Powiatowe. Dotacje dla Miasta Siedlce za orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania uczniów

85410

Internaty i bursy szkolne

538,00

Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

4440

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

538,00

 

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

157 599,00

Powołanie nowej placówki w Jaworku – Młodzieżowego ośrodka wychowawczego

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

13 331,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 365,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

 

4220

Zakup środków żywności

40 000,00

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

 

4260

Zakup energii

3 000,00

 

4270

Zakup usług remontowych

2 500,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 403,00

 

85495

Pozostała działalność

155,00

Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

155,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

35 398,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

92118

Muzea

35 398,00

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

12 398,00

 

92195

Pozostała działalność

23 000,00

 

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

18 000,00

Realizuje Starostwo Powiatowe(Dotacja dla Węgrowskiego Ośrodka Kultury )

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

5 000,00

Realizuje Starostwo powiatowe (Dotacja dla Miasta Węgrów )

926

Kultura fizyczna i sport

5 229,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

5 229,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

4110

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 082,00

 

4120

Składki na fundusz pracy

147,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

Przesunięcie w planie wydatków na realizację zleceń usług transportowych dotyczących przejazdów uczniów na zawody sportowe

 

 

§ 3

 

 

  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę  1 241 381 zł

   2.  W wyniku zmian w uchwale zwiększa się plan wydatków majątkowych o  4 584 573 zł , który po zmianach       przedstawia Załącznik nr 1 .

  3.   Zwiększa się plan przychodów  z tytułu zaciąganych kredytów o 1 255 692 zł, zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 14 311 zł , zgodnie z Załącznikiem nr  2.

   4.  W wyniku zmian w uchwale zmienia się prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne,  którą  przedstawia Załącznik nr 3.

  5. Zmienia się plan wydatki na programy i projekty realizowane ze środków i Funduszu Spójności  pochodzących z funduszy strukturalnych, który przedstawia załącznik nr 4.

  6. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stanowiący załącznik nr 13 do Uchwały nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2007, zmiany przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.           

   7. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego Załącznik nr 14  do Uchwały nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia z późń. Zmianami, zmiany przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.   

  8.   Zmienia się plan dochodów własnych stanowiący załącznik do Uchwały Rady Powiatu nr V/34/07 z dnia 26  stycznia 2007 r., zgodnie załącznikiem nr 7

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie

 

 

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-07-02 13:41:03
Data utworzenia:2007-07-02 13:41:03
Data modyfikacji:2007-07-02 13:55:07
Liczba wyświetleń:586