Sprawozdanie Nr 5/08 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 27 czerwca – 30 września 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 11 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:


W dniu 2 lipca 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom i innym nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
2. podjął decyzję o przyznaniu nagrody w wysokości 800 zł dla Łukasza Mianowicza  za wybitne osiągnięcia sportowe;
3. wyraził zgodę na usunięcie 12 obumarłych drzew (topole i olchy) z terenu Zalewu nad Liwcem;
4. wyraził zgodę na opracowanie monitoringu przyrodniczego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Węgrowie i Urzędu Miejskiego w Węgrowie;
5. pozytywnie rozpatrzył wniosek Kół Łowieckich: „LOT-HAZ” i „Soból i Panna” o dofinansowanie z PFOŚiGW kwotą 15 tys. zł   introdukcji zająca szaraka na terenie powiatu węgrowskiego;
6. zatwierdził Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego na Zalewie Węgrowskim;
7. podpisał umowę na zarządzanie przez PTTK Oddział w Węgrowie częścią nieruchomości Zalew Krypy w okresie 1.07-31.08.2008 r.;
8. negatywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie o sfinansowanie zakupu mufki z nakładką dla przewodnika psa służbowego.

W dniu 23 lipca 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zmiany w uchwale nr 34/23/07 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych działających na terenie powiatu węgrowskiego;
b) powierzenia funkcji Dyrektora SOS-W w Węgrowie;
c) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
2. zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawy oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie powiatu węgrowskiego w sezonie 2008/2009;
3. pozytywnie uzgodnił projekt przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych m. Sadowne;
4. Zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie odcinków dróg kategorii dróg powiatowych w Kałuszynie;
5. przyjął informację o naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009;
6. wyraził zgodę na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej w Sadownem”.

W dniu 28 lipca 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) udzielenia w 2008 r. pomocy finansowej dla Gminy Sadowne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem w Sadownem” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Sadowne określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;
b) zmiany uchwały Nr IX/70/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2007 – 2013;
c) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
d) zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2008 r.;
e) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/149/08 z dn. 27 czerwca 2008 r.;
2. zatwierdził porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu;
3. podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora PUP w Węgrowie;
4. podjął decyzje o przygotowaniu do sprzedaży części działki nr 3920/1 położonej przy ul. 11 Listopada w Węgrowie;
5. rozpatrzył wnioski:
a) Naczelnik Wydz. „SR” o przyznanie środków pieniężnych w kwocie 1,2 tys. zł na organizację zawodów wędkarskich o „Puchar Starosty” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1 tys. zł;
b) Dyrektor WOK o przeznaczenie kwoty 8,7 tys. zł na dofinansowanie organizacji Mazowieckiego Święta Chleba i postanowił przeznaczyć kwotę 2,5 tys. zł na zakup nagród;
c) Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Akcji Katolickiej o dofinansowanie zakupu nagród i zakwaterowanie uczestników IV Międzynarodowego Festiwalu Sportowego w Węgrowie i wyraził zgodę na zakwaterowanie uczestników oraz udostępnienie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
6. negatywnie rozpatrzył wniosek mieszkańców domów przy ul. Boh. Warszawy w Węgrowie o sprzedaż im użytkowanych przez nich mieszkań.

W dniu 31 lipca 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania instytucji kultury – Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie w zarząd województwa mazowieckiego;
2. podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu.

W dniu 11 sierpnia 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Węgrowie do realizacji projektu systemowego pod tytułem „Wsparcie dla aktywnych”;
b) powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
2. podjął decyzję o przyznaniu w oparciu o zapisy uchwały nr VI/45/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23.03.2007 r. p. Adamowi Kozakowi – zawodnikowi rallycross nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe w maksymalnie dopuszczalnej w/w uchwałą kwocie;
3. zatwierdził porozumienie z Gminą Wierzbno w sprawie przekazania dotacji na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do pól Nr 2249W Kałuszyn – Wyględówek w km 10+064 – 10+824”;
4. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 400 zł kosztów transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie;
5. wyraził zgodę na czasowe dysponowanie gruntem ZSP w Węgrowie w związku z budową wodociągu;
6. wyraził zgodę na przyznanie 12 godz. tygodniowo nauczania indywidualnego dla uczennicy SOS-W w Węgrowie;
7. wyraził zgodę na przyznanie 10 godz. tygodniowo zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla ucznia SOS-W w Węgrowie.

W dniu 20 sierpnia 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w I półroczu 2008 r.;
b) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;.
c) powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora MOW w Jaworku;
d) gospodarowania mieniem powiatu będącym współwłasnością na terenie ZSP w Łochowie;
2. wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia kwoty 200 tys. zł zaplanowanej w budżecie powiatu dla SP ZOZ w Węgrowie
3. nie wyraził zgody firmie ZU „KANIUK” na przejazdy samochodem ciężarowym na drodze powiatowej Chruszczewka – Stoczek;
4. pozytywnie zaopiniował zaliczenie dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych w miejscowości Mordy;
5. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie zakupu 40 sztuk zajęcy na rzecz Koła Łowieckiego Nr 7 „Knieja” oraz o przeznaczenie kwoty 3 tys. zł na zarybienie Zalewu w Węgrowie i podjął decyzję o zakwalifikowaniu ich jako wnioski do budżetu powiatu na 2009 r.

W dniu 27 sierpnia 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
2. zaakceptował zmiany organizacyjne w Domu Dziecka „JULIN”;
3. wyraził zgodę na zwiększenie o jeden oddział klas pierwszych LO w ZSP w Węgrowie;
4. zaakceptował udział powiatu w III edycji projektu „Szkoła bez przemocy”.

W dniu 1 września 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) powierzenia obowiązków dyrektora PCPR;
b) powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora PP-P w Węgrowie;
2. wyraził zgodę na uruchomienie dodatkowego oddziału klas pierwszych w ZSZ przy ZSP w Węgrowie;
3. przyjął sprawozdanie z wykonania planu pracy PODN w I półroczu 2008 oraz informację opisową z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w w/w okresie;
4. zaakceptował ofertę projektu 9.2 POKL – j. angielski i przedsiębiorczość;
5. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 800 zł na zakup pucharów dla laureatów IV Międzynarodowego Festiwalu Sportowego w Węgrowie;
6. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 200 zł na zakup pucharów za wybitne osiągnięcia w hodowli bydła mlecznego.

W dniu 12 września 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Samorządowi Województwa Mazowieckiego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego;
b) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2008 r., na które przeznacza się środki PFRON;
c) zmian w Statucie SP ZOZ w Węgrowie;
2. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składnika majątku ruchomego w PODN w Węgrowie;
3. wyraził zgodę na zorganizowanie na terenie ZSP w Łochowie lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
4. przyjął do wiadomości uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.;
5. przyjął założenia do projektu budżetu powiatu na 2009 r.;
6. nie przyjął propozycji Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącej uczestnictwa w  programie „Moje Boisko – Orlik 2012”;
7. rozpatrzył wniosek UKS „Miedzanka” Miedzna o dofinansowanie zakupu strojów i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł;
8. wyraził zgodę na pokrycie 6 osobom (2 pracownikom Starostwa i 4 dyrektorom szkół) kosztów szkolenia dotyczącego składania wniosków na projekty infrastrukturalne służące edukacji;
9. nie wyraził zgody na zmianę technologii wykonania boiska wielofunkcyjnego przy MOW w Jaworku;
10. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia SOS-W w Węgrowie na rok szkolny 2008/2009;
11. rozpatrzył wnioski Prezesa Zarządu OSP: 
a) w Toporze o wsparcie finansowe organizacji jubileuszu jednostki i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł;
b) w Węgrowie o wsparcie finansowe organizacji obchodów 110 rocznicy istnienia jednostki i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1,5 tys. zł.

W dniu 19 września 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) udzielenia w 2008 r. pomocy finansowej dla Gminy Sadowne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem w Sadownem” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Sadowne określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;
b) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
c) zmiany programu „Bezpieczny Powiat Węgrowski” oraz wprowadzenia jednolitego tekstu;
d) utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat węgrowski;
2. podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym na rok 2008;
3. skargi na Dyrektora SP ZOZ w Węgrowie;
4. przeanalizował ofertę sponsoringu wydawnictwa fonograficznego „Eugeniusz Rudnik – Studio Eksperymentalne Polskiego Radia” i postanowił przeznaczyć kwotę do 2 tys. zł na zakup w/w płyty dla potrzeb promocyjnych;
5. przyjął informację o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2008/2009 wraz z oceną przygotowania
6. zatwierdził sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w I półroczu 2008 r.;
7. zatwierdził porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu.

W dniu 24 września 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
2. pozytywnie zaopiniował miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrów – teren Miedzanka oraz miasta Węgrowa – Centrum;
3. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na z ufundowanie nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Bezpieczne gospodarstwo”.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2008-10-07 08:34:01
Data utworzenia:2008-10-07 08:34:01
Data modyfikacji:2008-10-07 08:36:50
Liczba wyświetleń:671