Uchwała nr VIII/66/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodplatne przekazanie Gminie Łochów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego

                 

    Na podstawie art. 13 ust.2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004r Dz. U. 261, poz. 2603 z późn. zm./ i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego  postanawia:


        § 1

1.    wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Łochów działki zabudowanej budynkiem , w którym mieści się  gimnazjum,  oznaczonej nr 2061/9 o pow. 0,7133ha oraz na współwłasność w ½ części  działki zabudowane halą sportową  , oznaczone nr 2061/10 o pow. 0,1517 ha i 2061/11 o pow. 0,2143, wszystkie  położone w m. Łochowie , uregulowane w księdze wieczystej  Kw 46525  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Węgrowie .

2.    w umowie darowizny należy wskazać cel darowizny. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w umowie, darowizna może zostać odwołana.

                § 2

   
    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                    § 3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


       

                                                                

     

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-07-02 14:13:13
Data utworzenia:2007-07-02 14:13:13
Data modyfikacji:2007-07-02 14:21:46
Liczba wyświetleń:561