Uchwała nr XXVII/221/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. :Nowy pośrednik pracy - nowe szanse" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

   Działając na podstawie  art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. - tj. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

         Wyraża się zgodę na realizację projektu pt. "Nowy pośrednik pracy-nowe szanse" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatwych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 

§ 2

      Określa się wkład własny Powiatu Węgrowskiego na realizację projektu, o którym mowa w § 1, w latach 2009-2010 kwotę 8 820,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset dwadziescia złotych), zabezpieczony na ten cel w odrębnej uchwale.

§ 3

      Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

  PRZEWODNICZĄCA

    RADY POWIATU

 

Anna Brodacka-Bartoszuk

 

§ 4

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                                                      PRZEWODNICZĄCA
                                                                                                                                                                                                         RADY POWIATU

                                                                                                                                                                                                    Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administarcyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2009-07-09 11:52:27
Data utworzenia:2009-07-09 11:52:27
Data modyfikacji:2009-07-09 14:50:32
Liczba wyświetleń:455