Aktualności Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Węgrów, 2013-05-07

ŚRB. 6341.16.2013.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne   (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,  że na wniosek Pani Joanny Wielądek zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i  przebudowę urządzeń  drenarskich na działce o nr ew. 588  w miejscowości Gałki gmina Grębków.

Termin składania uwag i wniosków –21 maja 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31      

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Państwa Doroty i Adama Grochowina zam. ul. Gdańska 104 m 8, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rurociągów drenarskich na działce o nr ew. 92/4 w miejscowości Węgrów, ul. Zaciszna .
Termin składania uwag i wniosków –30 kwietnia 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31     

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek  Wójta Gminy Sadowne z dnia 5 kwietnia 2013 roku IO.7010.3.2013 zostało wszczęte postępowanie administracyjne   w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch studni głębinowych, zbiornika ziemnego służącego do wprowadzania ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody  i wylotu urządzenia kanalizacyjnego służącego do wprowadzania oczyszczonych wód popłucznych do zbiornika ziemnego, pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Złotki z dwóch studni głębinowych oraz odprowadzanie ścieków pochodzących z Stacji Uzdatniania Wody do zbiornika ziemnego.

Termin składania uwag i wniosków  do dnia  25 kwietnia 2013 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31      


I n f o r m a c j a 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Sp. z o.o., ul. Kościuszki 6,07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia studni głębinowej oraz wprowadzanie wód opadowych  i popłucznych do ziemi z terenu Zaplecza Technicznego i Gospodarstwa Rolnego w Łochowie.

Termin składania uwag i wniosków  do dnia 7 lutego 2013 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31      

Węgrów, dnia  22 stycznia 2013r   

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie  art.33 -36 i 38 w związku  z art.98 ust.4  ustawy z dnia  3 października 2009r  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227 z późn. zm.)    

 

 

z a w i a d a m i a m ,

 

 

że do Starostwa Powiatowego w Węgrowie wpłynął raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 projektowanego  zamierzenia budowlanego, polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej z urządzeniami towarzyszącymi do realizacji na działce nr ew.517/1 położonej w Nadkolu gm. Łochów.

Z treścią raportu  o oddziaływaniu zamierzenia budowlanego na obszar Natura 2000 można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa przy  ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie oraz złożyć  uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty zawiadomienia tj. od  23 stycznia do 12 lutego  2013r.

         Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych w wyznaczonym terminie uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

 

 

 

Starosta Węgrowski

/-/ Krzysztof Fedorczyk

 I n f o r m a c j a  

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pani Magdy Bąk zam. ul. Zaciszna 47, 07-100 Węgrów i Pana Marcina Bąka zam. Ugoszcz 67, 07-106 Miedzna zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączka drenarskiego na działce o nr ewidencyjnym 5215/20 położonej w miejscowości Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków – 27 stycznia 2013 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.    (  25) 792 20 31

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

I n f o r m a c j a  

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek EkoTeam sp. z o.o. ul. Kościuszki 163, 07-100 Węgrów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje do urządzeń kanalizacyjnych ze Składowiska odpadów komunalnych w Wierzbnie.

Termin składania uwag i wniosków – 22 listopada   2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.    (  25) 792 20 31
I n f o r m a c j a  

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pani Anny Borkowskiej zam. Decie 2, 07-120 Korytnica  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę saczków   drenarskich na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 124/4  położonej w miejscowości Decie gm. Korytnica.a

Termin składania uwag i wniosków – 21 listopada   2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.    (  25) 792 20 31
I n f o r m a c j a  

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pana  tomasza Zygmunta zam. Starawieś, ul. Węgrowska 1b, 07-100 Węgrów   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń  drenarskich na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1169 i 1170  położonej w miejscowości Starawieś gm. Liw

Termin składania uwag i wniosków – 13 listopada   2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.    (  25) 792 20 31
I n f o r m a c j a  

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pani Anny Marczak zam. Wola Orzeszowska, 07-106 Miedzna  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń  drenarskich na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 240  położonej w miejscowości wola Orzeszowska gm. Miedzna

Termin składania uwag i wniosków – 21 września   2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.    (  25) 792 20 31


800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <-->                                                                    


                                                        O B W I E S Z C Z E N I E   

                                               STAROSTY   WĘGROWSKIEGO

                                                            z dnia  10 września 2012r          

            o   wydaniu decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

 

        Na podstawie  art. 11 f.  ust.3   ustawy z dnia 10.04.2003r o szczegółowych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008r nr 193 poz.1194 ze zmianami )   zawiadamiam , że na wniosek  z dnia  30  lipca 2012r  złożony  przez Wójta Gminy Liw z/s w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 2, została wydana w dniu 10.09.2012r decyzja Starosty Węgrowskiego nr 1/12  ( znak sprawy: ŚRB.6740.1.2. 2012 )  o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: „ przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr.420326W  relacji Ludwinów – Tończa , od km 0+006,00 do km 1+931,85 w miejscowości Ludwinów, gm. Liw

         Projektowana inwestycja  planowana  jest do realizacji  w miejscowości Ludwinów, gmina Liw, w liniach rozgraniczających  teren inwestycji, na  niżej wymienionych  działkach o numerach  ewidencyjnych  gruntów:

7/2 ;  177 ( 177/1, 177/2 ); 178;  128/2 (128/4,128/5);  163 (163/1, 163/2 ); 165/1(165/7,165/8);165/3 (165/5, 165/6 );   166/1 ( 166/4, 166/5 );  166/2 ( 166/6, 166/7); 173/2 ( 173/3, 173/4 );   345 ( 345/1, 345/2 );  162 ( 162/1, 162/2 );   161 ( 161/1, 161/2 );     160 (160/1, 160/2);  159 ( 159/1, 159/3, 159/2);  155 (155/1, 155/2 );   112 ( 112/1, 112/2 );

111 ( 111/1, 111/2, 111/3 );   110 ( 110/1, 110/2 ); 109 ( 109/1, 109/2 );   108 ( 108/1, 108/2 );   107 ( 107/1, 107/2 );   106 ( 106/1, 106/2 );    105 ( 105/1, 105/2 );     82 ( 82/1, 82/2, 82/3 );    154 ( 154/1, 154/2 );    153 ( 153/1, 153/2 );

151 ( 151/1, 151/2 );   150 ( 150/1, 150/2 );  81 ( 81/1, 81/2 );  80 ( 80/1, 80/2 ); 79 (79/1, 79/2);  78 ( 78/1, 78/2 );   77  ( 77/1,   77/2 );    76 (76/1,  76/2 );    75 (75/1,  75/2 );   74 (74/1,  74/2 );   73 ( 73/1,  73/2 );   72 ( 72/1, 72/2 );  

71  ( 71/1, 71/2 );  70  (70/1,  70/2 );   69 ( 69/1,  69/2);   68 ( 68/1,  68/2 );   67 ( 67/1,  67/2 );   66 ( 66/1, 66/2 );   

61 (  61/1, 61/2 );    60/2 ( 60/5, 60/6 );    60/1 (60/3, 60/4 );    146  ( 146/1, 146/3, 146/2 );    145 ( 145/1, 145/2 );   

144 ( 144/1, 144/2 );   143/2 ( 143/5, 143/6 );  143/1 ( 143/3, 143/4 );   142/2;   142/1 ( 142/3, 142/4 );  7/4;  7/3,  

59 ( 59/1, 59/2 );  58 ( 58/1, 58/2 );   57 ( 57/1, 57/2);   56 ( 56/1, 56/2 );   55 ( 55/1, 55/2 );  140/3; 140/1 (140/4, 140/5, 140/6 );  7/6;   7/5;   140/2;   31;   141/2;   141/1 ( 141/3, 141/4 );   25/3 ( 25/5, 25/6 );   25/4;    24/2;   28/2;

24/1 ( 24/3, 24/4); 6; 23/1 ( 23/3, 23/4 ); 23/2;  139/2; 139/1 (139/3, 139/4 );  28/1 (28/3, 28/4 ); 4; 27/1 (27/3, 27/4 ).

   (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,  w nawiasie podano  numery  działek powstałych po podziale, tłustym drukiem, także  w  nawiasie, zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością  Gminy Liw ).

       Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:

-  określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,

-  oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością

    Gminy Liw, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w

   odrębnej decyzji,

-  zatwierdzenie podziału nieruchomości,

-  decyzji na realizację inwestycji został  nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

      Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 1, I – Pietro  w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu  w dniach: poniedziałki,  środy i czwartki w godz. 800 – 16 00 ,  wtorki od  800 – 1700   w piątki  od  8 00 – 15 00 .

 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za

 pośrednictwem organu wydającego decyzję, adres j.w, w terminie  14 dni od daty jej doręczenia.

            Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze  obwieszczenia, zamieszczonego na stronach internetowych i  tablicach  ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Urzędu Gminy Liw,  oraz w prasie lokalnej.

      Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji ( zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego),

     Ponadto zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Węgrowskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

                                                                                               Starosta Węgrowski

                                                                                    /- /  Krzysztof Fedorczyk
I n f o r m a c j a  

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (Dz.U. z 2012r, poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek MKPlus Spólka z o.o.         ul. Lubelska 104B, 21-560 Międzyrzec Podlaski działający z upoważnienia Telekomunikacji Polskiej S A ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa  w zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii telekomunikacyjnej miedzianej  pod dnem rzeki "Ady" w km 2+850 w miejscowości Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków – 17 września   2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.    (  25) 792 20 31

 


I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne(tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Pana Piotra Kryszczuka zam. Seroczyn 41, 08-320 Sterdyń  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację odcinków  drenarskich na działce nr 2812 w miejscowości Węgrów, ul. E. Orzeszkowej.

Termin składania uwag i wniosków – 9 września 2012 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31      

 I n f o r m a c j a  

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 65, 08-300 Sokołów Podlaski działający z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Grabraska 21, 20-340 Lublin w zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii energetycznej nN 0,4kV pod dnem rzeki Czerwonki w km 2+666 w miejscowości Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków – 3 września   2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.    (  25) 792 20 31
I n f o r m a c j a  

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pani Mieczysławy kałuskiej zam. Śnice 28, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rurociągu drenarskiego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 45  położonej w miejscowości Śnice gm. Liw.

Termin składania uwag i wniosków – 5 września   2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.    (  25) 792 20 31 I n f o r m a c j a  

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek   Wójta Gminy Grębków   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociagu wiejskiego "Polków Sagały" z dwóch studni głębinowych.

Termin składania uwag i wniosków –14 sierpnia  2012 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


 I n f o r m a c j a  

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pana Tomasza Marchelewicza  zam. ul. Chopina 9 , 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy  sączków drenarskich na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 870 położonej w miejscowości Węgrów gm. Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków – 14 sierpnia   2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.    (  25) 792 20 31


                                                        O B W I E S Z C Z E N I E   

                                                         STAROSTY   WĘGROWSKIEGO

                                                            z dnia  31 lipca 2012r          

                                  

                            o wszczęciu postępowania  w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

 

      Na podstawie art.11 d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10.04.2003r o szczegółowych zasadach

Przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008r nr 193 poz.1194 ze zmianami)   zawiadamiam , że na wniosek  z dnia  30  lipca 2012r  złożony  przez Wójta Gminy Liw  z/s w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn:  przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr.420326W  relacji Ludwinów – Tończa , od km 0+006,00 do km 1+931,85 w miejscowości Ludwinów, gm. Liw

Projektowana inwestycja  realizowana będzie na niżej wymienionych działkach o nr ewidencyjnym :

7/2 ;  177 ( 177/1, 177/2 ); 178;  128/2 (128/4,128/5);  163 (163/1, 163/2 ); 165/1(165/7,165/8);165/3 (165/5, 165/6 );   166/1 ( 166/4, 166/5 );  166/2 ( 166/6, 166/7); 173/2 ( 173/3, 173/4 );   345 ( 345/1, 345/2 );  162 ( 162/1, 162/2 );   161 ( 161/1, 161/2 );   160 (160/1, 160/2);  159 ( 159/1, 159/3, 159/2);  155 (155/1, 155/2 );   112 ( 112/1, 112/2 );

111 ( 111/1, 111/2, 111/3 );   110 ( 110/1, 110/2 ); 109 ( 109/1, 109/2 );   108 ( 108/1, 108/2 );   107 ( 107/1, 107/2 );   106 ( 106/1, 106/2 );  105 ( 105/1, 105/2 );    82 ( 82/1, 82/2, 82/3 );   154 ( 154/1, 154/2 );   153 ( 153/1, 153/2 );

151 ( 151/1, 151/2 );   150 ( 150/1, 150/2 );  81 ( 81/1, 81/2 );  80 ( 80/1, 80/2 ); 79 (79/1, 79/2);  78 ( 78/1, 78/2 );   77  ( 77/1,   77/2 );    76 (76/1,  76/2 );    75 (75/1,  75/2 );   74 (74/1,  74/2 );   73 ( 73/1,  73/2 );   72 ( 72/1, 72/2 );  

71  ( 71/1, 71/2 );  70  (70/1,  70/2 );   69 ( 69/1,  69/2);   68 ( 68/1,  68/2 );   67 ( 67/1,  67/2 );   66 ( 66/1, 66/2 );   

61 (  61/1, 61/2 );    60/2 ( 60/5, 60/6 );    60/1 (60/3, 60/4 );    146  ( 146/1, 146/3, 146/2 );    145 ( 145/1, 145/2 );   

144 ( 144/1, 144/2 );   143/2 ( 143/5, 143/6 );  143/1 ( 143/3, 143/4 );   142/2;   142/1 ( 142/3, 142/4 );  7/4;  7/3,  

59 ( 59/1, 59/2 );  58 ( 58/1, 58/2 );   57 ( 57/1, 57/2);   56 ( 56/1, 56/2 );   55 ( 55/1, 55/2 );  140/3; 140/1 (140/4, 140/5, 140/6 );  7/6;   7/5;   140/2;   31;   141/2;   141/1 ( 141/3, 141/4 );   25/3 ( 25/5, 25/6 );   25/4;    24/2;   28/2;

24/1 ( 24/3, 24/4); 6; 23/1 ( 23/3, 23/4 ); 23/2;  139/2; 139/1 (139/3, 139/4 );  28/1 (28/3, 28/4 ); 4; 27/1 (27/3, 27/4 ).

   (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,  w nawiasie podano  numery  działek powstałych po podziale, tłustym drukiem, także  w  nawiasie, zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością  Gminy Liw ).

Decyzji na realizację inwestycji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

    Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie drogi.

     Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

       Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 1, I – Pietro  w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa, gdzie można  składać ewentualne uwagi i wnioski  dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie  14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz.1071, ze zm.), zawiadomienie stron postępowania przez obwieszczenie, lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości  sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego  z art.10 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

                                                                                    Starosta Węgrowski

                                                                                 /- /  Krzysztof Fedorczyk


 I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pracowni Projektowej JAKON Jacek Grzelak ul. Włodkowica 10/15, 50-072 Wrocław działając w imieniu  w Mayenne Sp. z 0.0. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i wykonanie wylotu kanalizacji z terenu Zakładu Produkcji Węży Ogrodniczych na działce nr 590/6 w miejscowości Węgrów d o rowu melioracyjnego "R-13".

Termin składania uwag i wniosków –18 lipca   2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Gminy Miedzna  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Miedzanka w km 9+270 w miejscowości Żeleźniki gm. Miedzna.

Termin składania uwag i wniosków –13 lipca 2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31

  I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pani Beaty Milewskiej zam. Kózki 30, 07-110 Grębków   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urzadzeń drenarskich na działce nr 336 w miejscowości Kózki gm. Grębków .

Termin składania uwag i wniosków –29 czerwca  2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31

 


  I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Wójta Gminy Wierzbno  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - budowy wylotu umocnionego do rzeki Strugi oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do rzeki.

Termin składania uwag i wniosków – 29 czerwca 2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31

 


 I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Burmistrza Łochowa    zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu na rowie melioracyjnym "E/5" w km 1+650 w miejscowości Samotrzask gmina Łochów.

Termin składania uwag i wniosków –25 czerwca 2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31

 


  I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pana Łukasza Dudziaka pełnomocnika Polskiej Grupy Biogazowej Sp.z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację drenowania  na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1083/16  położonej w miejscowości Tończa gm. Liw.

Termin składania uwag i wniosków – 21 maja 2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31

 

 


 

 

 I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek z dnia 13 kwietnia 2012 roku P.P.H.U. "WAGAT" Sp.j. Wielogórscy ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska  z terenu z terenu Zakładu przy ul. Żytniej 52 w Łochowie  do urządzeń kanalizacyjnych (oczyszczalnia ścieków) eksploatowanych przez Zakłąd Gospodarki Komunalnej w Łochowie.

Termin składania uwag i wniosków –7 maja  2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31

  I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek z dnia 13 kwietnia 2012 roku P.P.H.U. "WAGAT" Sp.j. Wielogórscy ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska  z terenu przedsiębiorstwa przy ul. Gdańskiej 95 w miejscowosci Węgrów do kanalizacji miejskiej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Węgrowie

Termin składania uwag i wniosków –7 maja  2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31

 


 

 I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pana Eugeniusza Jagodzińskiego zam. ul. Konopnickiej , 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączków drenarskich na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6143 położonej w miejscowości Węgrów gm. Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków –4 kwietnia  2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31

 

 


 

 I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pana Marka Kostrzewy zam.  ul. Wangrata 3/14, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy zbieracza drenarskiego  na działce nr 406/1 w miejscowości Zając gm. Liw.

Termin składania uwag i wniosków –20 marca  2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31

 In f o r m a c j a
 
 

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Państwa Teodozji i Macieja Szczepanik zam. ul. Abrahama 13/50, 03-982 Warszawa   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej 637 (dz. nr 5879) na wysokości działki nr 2474/1 w miejscowości Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków – 4 marca 2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pani Kamili Postek zam.    Wrotnów 83, 07-106 Miedzna  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy zbieracza drenarskiego  na działce nr 593 w Miejscowości Wrotnów gmina Miedzna.

Termin składania uwag i wniosków –9 lutego  2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31

I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pana  Dariusza Niszcza zam. Liw ul. Zawadzka 14, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy zbieracza drenarskiego "a" oraz likwidacji górnego odcinka rowu B-1 o długości 220 m  na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr  1020 i 1219.

Termin składania uwag i wniosków –3 stycznia 2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pana  Dariusza Niszcza zam. Liw ul. Zawadzka 14, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z kanalizacji deszczowej z terenu Zakładu produkcji mebli firmy Dariusza Niszcza w Starejwsi gm. Liw do rowu melioracyjnego B-1 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1212/1, 1020 i 1219.

Termin składania uwag i wniosków –3 stycznia 2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pana Radosława Bali, zam. Brzuza 115, 07-130 Łochów  zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego o powierzchni 4500  m 2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1888 połozonej w miejscowości Brzuza gmina Łochów.

Termin składania uwag i wniosków –3 stycznia 2012  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek   Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa  zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont mostu drogowego nad rzeką Ada w ciągu drogi krajowej nr 62 w miejscowości Węgrów w km 291+457 zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 6147, 5284, 5757/2 połozonych w Węgrowie.

Termin składania uwag i wniosków –10 listopada  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek   Gminy Łochów  zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociagu wiejskiego "Ostrówek" oraz odprowadzenia wód popłucznych do rowu melioracyjnego R -5/5 .

Termin składania uwag i wniosków –8 listopada  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


In f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek   Gminy Łochów  zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch przejść sieci wodociagowej pod dnem rzeki "Wilżanki"w km 4+321 i km 4+364 w miejscowości Łazy gmina Łochów.

Termin składania uwag i wniosków –7 listopada 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


In f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek   ADDIT Sp z o.o.  zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego nr R-A poprzez zmianę przebiegu istniejącej trasy na odcinku w km 0+170 ¸0+345 na działkach o numerze ewidencyjnym Nr 3862 i 3867 w Węgrowie.

Termin składania uwag i wniosków –24 października  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek   Wójta Gminy Korytnica  zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociagu wiejskiego "Leśniki" oraz odprowadzenia wód popłucznych do rowu w miejscowości Leśniki gmina Korytnica.

Termin składania uwag i wniosków –24 października  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek  złozony w dniu                30 wrzesnia 2011 roku Wójta Gminy Grebków  zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociagu wiejskiego Kopcie" oraz odprowadzenia ścieków pochodzaccych ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego.

Termin składania uwag i wniosków –17 października  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pracowni Diagnostyki Medycznej, ul. Dolna 22, 07-130 Łochów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu betonowego oraz wprowadzanie wód z odwodnienia działek nr 3028 i 3029/2 połozonych przy ul. Dolnej 22 w Łochowie do rzeki Wilżanki.

Termin składania uwag i wniosków –14 października  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.      (   0-25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Andrzeja Mielczarka zam. ul. Marywilska 50, 03-042 Warszawa  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci  drenarskiej na działce nr 60/2         w miejscowości  Polków Daćbogi gmina Grębków.

Termin składania uwag i wniosków –12 października  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.      (   0-25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Piotra Stykowskiego zam. ul. szekspira 4 m 299, 01-913 Warszawa  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń  drenarskich na działce nr 738 w miejscowości  Soboń gmina Wierzbno.

Termin składania uwag i wniosków –3 października  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.      (   0-25) 792 20 31


 

22-08- 2011r

     KOMITET ORGANIZACYJNY XIII Dni Kukurydzy

              Woj.  Mazowieckiego i Łódzkiego

 oraz Ogólnopolskiej Prezentacji Odmian Kukurydzy

               w  Teresinie

        96-515 Teresin  ul. Zielona 20

       tel./fax. (046) 86 138 15,  86 145 00

                     0-502 56 94 85

Szanowni Państwo

Organizatorzy XIII Dni Kukurydzy

woj. Mazowieckiego i Łódzkiego oraz Ogólnopolskiej Prezentacji Odmian Kukurydzy

zapraszają Państwa na imprezę, która  odbędzie się

9 października 2011 r.

rozpocznie się o godz. 9,00  o godz. 11,00 oficjalne otwarcie Skrzelew  gm. Teresin pow. Sochaczew

Organizacja Dni Kukurydzy ma swoją długą tradycję jak też ukształtowany wizerunek. 

Szybko rosnąca liczba patronów, wystawców i zwiedzających najlepiej świadczy o celowości jej organizowania. Tym bardziej, że początki intensywnej uprawy kukurydzy na tym terenie sięgają lat 80 – tych ubiegłego stulecia.

W programie przewidziane jest między innymi:

-         zbiór z poletek demonstracyjnych odmian kukurydzy na ziarno i kiszonkę,

-         prezentacja firm branżowych z zakresu produkcji rolniczej,

-         wystawa sprzętu rolniczego,

-         pokaz użytkowania maszyn rolniczych,

-         kiermasz drzewek owocowych i roślin ozdobnych,

-         wiele atrakcji kulturalno-rozrywkowych,

-         konkursy dla uczestników Imprezy.

 

Dodatkową atrakcją będą konkursy z ciekawymi nagrodami, występy zespołów folklorystycznych i młodzieżowych.

Dni Kukurydzy z założenia odbywają się na terenie otwartym, co nie ogranicza wystawcom miejsca do swojej prezentacji, a ponadto ułatwia nawiązanie kontaktów miedzy producentem czy dealerem a klientem. W naszej imprezie, co roku uczestniczy ponad 100 wystawców, a liczba zwiedzających rolników wynosi od 7 do 10 tys.

Charakter imprezy jest o zasięgu ogólnokrajowym.

Prezentowane są poletka demonstracyjne obok pól produkcyjnych oraz maszyny do zbioru i uprawy kukurydzy, precyzyjnego rolnictwa czy nawigacji. Dla wielu zainteresowanych rolników jest to wyjątkowa okazja do porównania upraw różnych odmian, a jest ich prawie 80. Porównania jakości pracy poszczególnych maszyn, czy różnych procesów technologicznych.

Będzie, więc możliwość nie tylko do zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, ale też do wymiany informacji pomiędzy uczestnikami.

Zdobyta wiedza zaowocuje z pewnością nowymi technologiami i praktycznym ich wykorzystaniem w gospodarstwach rolnych.

 

 

 

            Zawsze co roku w naszym święcie uczestniczy wielu wspaniałych gości między innymi Ambasador Ambasady Meksyku, Argentyny, USA, a obecnie zapowiedzieli się naukowcy ze Stanów

 

Patronat na imprezą objęli

Minister Rolnictwa, Agencje z otoczenia rolnictwa, Marszałkowie, Wojewodowie i Starostowie.

                                                                      

 W skład komitetu organizacyjnego wchodzi wiele znaczących instytucji pracujących na rzecz rolnictwa w naszym regionie.

Na tę okoliczność wydana będzie również gazeta okolicznościowa, w której znajdą się informacje na temat firm wystawienniczych jak i kukurydzy, która - jest w tym dniu najważniejsza.

Mamy również stronę www.kukurydza.home.pl

 Jeszcze raz serdecznie państwa zapraszamy na XIII Dni Kukurydzy woj.

Mazowieckiego i Łódzkiego oraz Ogólnopolskiej Prezentacji Odmian Kukurydzy

         9 października 2011 r.   od godz.  900 do Skrzelewa gm. Teresin pow. Sochaczew.

Zwracam się z gorącą prośbą o upowszechnienie tej informacji.

W załączeniu przesyłam propozycję wręczenia pucharów podczas XIII Dni Kukurydzy.

W razie potrzeby rozszerzenia informacji proszę o kontakt.

                                    

                                       Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

             XIII Dni Kukurydzy

 

 

     Tadeusz Szymańczak

  

www.kukurydza.home.pl


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Pawła Mieszało zam. Węgrów, ul. Orzeszkowej 36 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sączka drenarskiego   na działce nr 5390/2 w miejscowości Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków –8 wrzesnia 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Tomasza Juranka zam. Magiera 28A, 01-856 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sączków drenarskich  na działce nr 227/16  w miejscowości Ludwinów gmina Liw.

Termin składania uwag i wniosków –6 wrzesnia 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pani Marioli Wieliczko zam. Czuma 4 m 84, 01-355 Warszawa zostało wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - bezodpływowego stawu rybnego o powierzchni w obrysie 700 m 2 na działce nr ew.136/4 w miejscowości Sokółka gmina Sadowne.

Termin składania uwag i wniosków –1 września 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Gminy Łochów z dnia     9 sierpnia 2011 roku zostało wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci kanalizacyjnej pod dnem rzeki Wilżanki w miejscowości Łochów i Baczki gmina Łochów

Termin składania uwag i wniosków –30 sierpnia 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Grzegorza Karczewskiego zam. Pobratymy 2, 07-110 Grębków  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sączka drenarskiejgo na działce nr 318/1  w miejscowości Pobratymy gmina Grebków.

Termin składania uwag i wniosków –15 sierpnia  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek  złozony w dniu 29 lipca 2011 roku Wójta Gminy Sadowne  zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociagu wiejskiego "Sadowne" oraz odprowadzenia wód popłucznych do rowu melioracyjnego.

Termin składania uwag i wniosków –16 sierpnia  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Tomasza Kodyma zam. Popielów 82, 07-100 Węgrów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sączka drenarskiejgo na działce nr 416/8 w miejscowości Popielów gmina Liw.

Termin składania uwag i wniosków –15 sierpnia  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Jerzego Rybaka zam. Turna 1, 07-120  Korytnica  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr 249/1 w miejscowości Turna gmina Korytnica.

Termin składania uwag i wniosków –12 sierpnia  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek  złozony w dniu 27 lipca 2011 roku Wójta Gminy liw zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociagu wiejskiego "Jartypory" oraz odprowadzenia wód popłucznych do rowu melioracyjnego.

Termin składania uwag i wniosków –11 sierpnia  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Państwa Małgorzaty i Macieja Murawskich, zam. Wrotnów 28, 07-106 Miedzna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr 642 w miejscowości Wrotnów gmina Miedzna.

Termin składania uwag i wniosków –8 sierpnia  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Państwa Józefa Jaszczura zam. Wypychy 6, 07-120 Korytnica  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy zbieracza drenarskiego na działce nr 104  w miejscowości Wypychy gmina Korytnica.

Termin składania uwag i wniosków –12 lipca 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Państwa Ewy i Witolda Serafińskich zam. ul. Gdańska 103, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działkach o  nr 5387/1, 5387/2 w miejscowości  Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków –13 czerwca  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek złozony przez Powiat Węgrowski w dniu 23 maja 2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków oczyszczonych do ziemi poprzez  drenaż  rozsączający w ilości         Q max.d = 5,62 m 3/d.

Termin składania uwag i wniosków –7 czerwca 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.                       (   0-25) 792 20 31.


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Sławomira Świetoń, ul. Marianówka 1 07-120 Korytnica  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr 382/1 w miejscowości  Korytnica gm. Miedzna

Termin składania uwag i wniosków –3 czerwca  2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Gminy Korytnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego "Górki Grubaki" eksploatację urządzeń wodnych oraz odprowadzenia wód popłucznych do rowu melioracyjnego "B1"

Termin składania uwag i wniosków –30 maja 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31  


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Państwa Tadeusza i Teresy Korzeniewskich zam. Międzyleś 72A , 07-106 Miedzna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr 80 w miejscowości  Międzyleś gm. Miedzna

Termin składania uwag i wniosków –11 maja 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31  


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Roberta Konarskiego zam. Kózki 33, 07-110 Grębków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr 347 w miejscowości  Kózki gmina Grębków.

Termin składania uwag i wniosków –2 maja 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.             (  25) 792 20 31  


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek  z dnia 12 kwietnia 2011 roku ELMO Spółka Akcyjna z/s Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce działającego z upoważnienia Telekomunikacji Polskiej S. A. 00-105 warszawa, ul. Twarda 18 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej  linii telekomunikacyjnej światłowodowej i miedzianej pod dnem rzeki Liwiec w km 68+ 940 w miejscowości Grodzisk  i w km 72+280 w miejscowości Ziomaki gmina Grębków.

Termin składania uwag i wniosków – 1 maja 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.                  (   0-25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Mariana Perkowskiego, zam. Pniewnik  9, 07-120 Korytnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr 454/1 w miejscowości  Pniewnik gmina Korytnica.

Termin składania uwag i wniosków –3 maja 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.      (   0-25) 792 20 31  


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Krzysztofa Krynickiego zam. Turna 13, 07-120 Korytnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr 26/2 w miejscowości  Turna gmina Korytnica.

Termin składania uwag i wniosków –3 maja2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.      (   0-25) 792 20 31  


  

      Podsumowanie XXIV edykcji Konkursu "Mój Las" odbędzie się 12 maja 2011r o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie przy ul. Wyspiańskiego 18. Serdecznie zapraszamy uczniów biorących udział w konkursie wraz z opiekunami.


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek  z dnia 25 marca 2011 roku  Elinwest Usługi Techniczne Lech Jaroszyński ul. Młynarska 19/71, 08-110 Siedlce działającego z upoważnienia PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej sieci elektroenergetycznej pod dnem rzeki "Wilżanki" w km 4+ 340 w miejscowości Łazy gmina Łochów.

Termin składania uwag i wniosków – 14 kwietnia 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.      (   0-25) 792 20 31


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Tomasza Nowatniaka, zam. ul. Mickiewicza 15A/6,  07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr 932 w miejscowości  wrotnów gmina Miedzna.

Termin składania uwag i wniosków – 7 kwietnia 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.      (   0-25) 792 20 31  


  

I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Państwa Moniki i roberta Rybak, ul. Obrębowa 8,  07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr 2702 w miejscowości Węgrów, ul. Obrębowa 8. 

Termin składania uwag i wniosków – 4 kwietnia 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31  


         

Informacja

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, ELMO SA08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 1 działającego z upoważnienia Telekomunikacyji Polskiej SA 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii telekomunikacyjnej, światłowodowej i miedzianej pod dnem rzeki Śmierdziuchy w km 9 +690  w miejscowości Grębków gm. Grębków. 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 14 marca 2011. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,     ul. Piłsudskiego 23,             I piętro,        tel. (0-25) 792 20 31.


I n f o r m a c j a  

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pana Adama Łuszczyńskiego zam. 07-100 Węgrów, ul. Głowackiego 23 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego - stawu rybnego o powierzchni 1400 m2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2648  w miejscowości Węgrów - Ruszczyzna.

Termin składania uwag i wniosków – 6 marca 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.              ( 0-25) 792 20 31  


ŚRB.D.7351-1/2011 KK    

                                                                                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E

                                           STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

                                 z dnia  14 lutego  2011r

                           o  wydaniu decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

 

           Zgodnie z art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r      nr 193, poz.1194 z póżn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2011r na wniosek zarządcy drogi-Burmistrza Miasta Węgrowa została wydana decyzja nr 1/2011 na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulic: Michała Anioła Palloniego i Mistrza Twardowskiego w Węgrowie ”  w zakresie obejmującym: budowę jezdni, miejsc  postojowych, budowę chodników, budowę i prze-budowę zjazdów oraz budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

            Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

            Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi  teren ustalone decyzją o zezwoleniu      na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości  i stają się z mocy prawa  własnością Miasta Węgrowa. Stronami postępowania w sprawie są  właściciele i  użytkownicy wieczyści  nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji.

Teren inwestycji obejmuje działki na terenie miasta Węgrowa  nr ew: 4140/2, 4862/7, 4861/13, 4861/15, 4861/16, 4861/18, 4861/12, 4861/20, 4859/30, 4859/31, 4859/33, 5879, 6170, 4139/3, 5916/5, 5921/3,  4862/5, 5907/5, 4860,3915,4859/27,4862/4.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego   w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art.49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego,  doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Z treścią przedmiotowej decyzji i aktami sprawy można się zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy  ul. Piłsudskiego 23  w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i  Budownictwa w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

                                                                                                                                                                      Starosta Węgrowski

                                                                                                                                   /-/ Krzysztof Fedorczyk

 


  In f o r m a c j a

 

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Tomasza Piróga  zam. Sulejówek, ul. Wiejska 6 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeniw wodnego - bezodpływowego stawu rybnego o powierzchni 300m2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 402 w miejscowości Drgicz, gm. Stoczek.

Termin składania uwag i wniosków – 24 lutego 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.        ( 0-25) 792 20 31      

 


I n f o r m a c j a

 

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pana Emila Filipiaka, zam. Sojkówek 42a, 07-140 Sadowne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeniw wodnego - bezodpływowego stawu rybnego o powierzchni 3850 m2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 260 w miejscowości Sadowne gm. Sadowne

Termin składania uwag i wniosków – 15 lutego 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel.        ( 0-25) 792 20 31      

 


I n f o r m a c j a

 

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Państwa Izabeli i Łukasza Bielińskich zam. Ruchna 135, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr 605 w miejscowości Ruchna gm. Liw.

Termin składania uwag i wniosków – 13 lutego 2011 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31      

 


 Węgrów, dnia  25  stycznia 2011r

 

 

ŚRB.D.7351-1/11

    

 

                             

 

                                            O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                                 STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

 

                                o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu

                                               na realizację inwestycji drogowej

 

 

 

            Zgodnie z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r nr 193, poz.1194                  z póżn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek zarządcy drogi Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia  3 stycznia 2011r - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pod nazwą„Rozbudowa ulic: Michała Anioła Palloniego i Mistrza Twardowskiego w Węgrowie”  w zakresie obejmującym: budowę jezdni i miejsc postojowych, budowę chodników, budowę i przebudowę zjazdów oraz budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

            Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi  teren ustalone decyzją o zezwoleniu             na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości  i stają się z mocy prawa  własnością Miasta Węgrowa. Stronami postępowania w sprawie są  właściciele i użytkownicy wieczyści              nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji.

Teren inwestycji obejmuje działki ( przed projektowanym podziałem) na terenie miasta Węgrowa:  nr ew. 6170, 5879, 4140, 4139/3, 5916/5, 5921/3,  4862/4, 4862/5, 4862/6, 4861/2, 4861/3, 4861/10, 4861/6, 4861/12, 4860, 4859/3, 4859/11, 4859/27, 4859/28, 3915, 5907/5. 6170, 5879, 4140, 4139/3, 5916/5, 5921/3,  4862/4, 4862/5, 4862/6, 4861/2, 4861/3, 4861/10, 4861/6, 4861/12, 4860, 4859/3, 4859/11, 4859/27, 4859/28, 3915, 5907/5.

            Z aktami sprawy można się zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy  ul. Piłsudskiego 23   w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i  Budownictwa w terminie 7 dni  od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

 

  

 

                                                                                        Starosta Węgrowski

                                                                           /-/ Krzysztof Fedorczyk

 ŚRB. 6114-22/1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

           Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30, art.46 pkt. 3 i art. 54  ustawy z dnia       3 października 2009 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) w związku z opracowaniem Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów     i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Sadowne i Miedzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko     Starosta Węgrowski podaje do publicznej wiadomości informacje  o sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasów obrębów ewidencyjnych Gminy Sadowne i Gminy Miedzna na lata 2011 -202

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie I piętro, pokój nr 15  w terminie 21 dni    tj. od 10 grudnia do dnia 30 grudnia 2010 roku.

 

 

                                                                       Starosta Węgrowski

                                                                       Krzysztof Fedorczyk


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, Pana Krzysztofa Paderewskiego,zam. Ruchna 170, 07-100 Węgrów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 433/1 połozonej w obrębie miejscowości Ruchna, gm. Liw. 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 9 listopada 2010 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23,                      I piętro,        tel. (0-25) 792 20 31.


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, MK plus Spółka z o.o.   21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska 104B działającego z upoważnienia Telekomunikacyji Polskiej SA 00-105 Warszawa, ul. twarda 18 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii telekomunikacyjnej, światłowodowej i miedzianej pod dnem rzeki ugoszcz w km 17+400 i 18+870 w miejscowości  Mrozowa Wola , km 20+970 w miejscowości Polkowo gm. Stoczek. 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 5 października 2010 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,     ul. Piłsudskiego 23,             I piętro,        tel. (0-25) 792 20


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, MK plus Spółka z o.o.   21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska 104B działającego z upoważnienia Telekomunikacyji Polskiej SA 00-105 Warszawa, ul. twarda 18 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii telekomunikacyjnej, światłowodowej i miedzianej pod dnem rzeki Dzięciołek w km 11+690 w miejscowości Topór, gm. Stoczek. 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 5 października 2010 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,     ul. Piłsudskiego 23,             I piętro,        tel. (0-25) 792 20 31.


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, Wójta Gminy Liw z dnia 8 września 2010 roku Nr PDR. 6210-1/2010  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepusty na rowie "B(Tch) o średnicy D=2x1000mm L=9,5m w miejscowości Ludwinów gm. Liw w ciągu drogi gminnej Ludwinów - Tończa km 1+614,80.

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 27 września 2010 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23,                      I piętro,        tel. (0-25) 792 20 31.


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, Państwa Zofii i Władysława Rusiniak, zam. M. Konopnickiej 14, 07-100 Węgrów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 587/2 i 587/3  połozonej w obrębie miejscowości Ruchna, gm. Liw. 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 19 września 2010 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23,                      I piętro,        tel. (0-25) 792 20 31.


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 w związku z art.45a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek,Pana Aleksandra Królaka zam. Mińska Mazowiecki, ul. Bagnista 38  zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia i poboru wód z rowu nr R-T dla potrzeb obiektu stawowego "Chojeczno" połozonego na gruntach wsi Gałki gm. Grębków z oddziaływaniem na grunty wsi Chojeczno Cesarze, Gałki i Kopcie.

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 15 września 2010 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro,    tel. (0-25) 792 20 31.


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 w związku z art.45a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, z dnia 29 lipca 2010 roku Pana Dariusza Wielgata "HOLDAR" ul. Broniewskiego 71, 07-132 Ostróek zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych z Zakłądu "HOLDAR" w miejscowości Ostrówek do urządzeń kanalizacyjnych (oczyszczalnia ścieków) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie w ilości 0,042     m 3 / d .

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 2 września 2010 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro,    tel. (0-25) 792 20 31.ŚRB.D.7351-2/10    

 

 

                            

 

                                      O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                           STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

 

                           o  wydaniu decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

 

 

            Zgodnie z art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r  nr 193, poz.1194 z póżn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2010r na wniosek zarządcy drogi-Burmistrza Miasta Węgrowa została wydana decyzja nr 2/2010 na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulic Obrębowej i  Skośnej oraz budowa łączników pomiędzy ulicami J. Słowackiego i Skośną oraz pomiędzy ulicami  Skośną i Obrębową w Węgrowie wraz z kana-lizacją deszczową”  w zakresie obejmującym: budowę jezdni, budowę chodników , budowęi przebudowę zjazdów oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

            Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

            Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi  teren ustalone decyzją o zezwoleniuna realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości  i stają się z mocy prawa  własnością Miasta Węgrowa. Stronami postępowania w sprawie są  właściciele, użytkownicy wieczyści  i zarządcy nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji.

Teren inwestycji obejmuje działki na terenie miasta Węgrowa  nr ew: 4005/1, 4006/1, 4007/5, 4009/2, 4011/7, 4011/9, 4203/2, 4204/2, 4205/2, 4206, 4209, 4213/2, 4214/11, 4214/13, 4214/9, 4215/2, 4216/1, 4217/2, 4218/5, 4220/3, 4221/1, 4222/1, 4225/10, 4225/6, 4225/8, 4226/3, 4245/1, 5925, 6227, 6275, 8002, 8049/1.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiegow terminie 14 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art.49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego,  doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Z treścią przedmiotowej decyzji i aktami sprawy można się zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy  ul. Piłsudskiego 23  w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i  Budownictwa w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

  

 

                                                                                        Starosta Węgrowski

                                                                           /-/ Krzysztof  Fedorczyk

 

 


ŚRB.D.7351-2/10

    

 

                            

 

                                      O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                           STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

 

                           o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu

                                               na realizację inwestycji drogowej

 

 

 

            Zgodnie z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r nr 193, poz.1194   z póżn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek zarządcy drogi Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia  11 czerwca  2010r  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia  na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulic Obrębowej i  Skośnej oraz budowa łączników pomiędzy ulicami  J. Słowackiego i Skośną oraz pomiędzy ulicami  Skośną i Obrębową w Węgrowie wraz  z kanalizacją deszczową”  w zakresie obejmującym: budowę jezdni, budowę chodników , budowę i przebudowę zjazdów oraz budowę kanalizacji deszczowej.

            Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

            Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi  teren ustalone decyzją o zezwoleniu             na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości  i stają się z mocy prawa  własnością Miasta Węgrowa. Stronami postępowania w sprawie są  właściciele, użytkownicy i zarządcy nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji.

Teren inwestycji obejmuje działki ( przed projektowanym podziałem) na terenie miasta Węgrowa:  nr ew. 4005/1, 4006/1, 4007/5, 4009/2, 4011/4, 4011/5, 4203/2, 4204, 4205, 4206, 4209, 4213, 4214/3, 4214/5, 4214/7, 4215, 4216/1, 4217/2, 4218/3, 4220/3, 4221, 4222, 4225/2, 4225/3, 4225/4, 4226/1, 4245/1, 5925, 6227, 6275, 8002, 8049/1.

            Z aktami sprawy można się zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy  ul. Piłsudskiego 23   w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i  Budownictwa w terminie 7 dni  od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

 

  

 

                                                                                                                               Starosta Węgrowski

                                                                           /-/ Krzysztof Fedorczyk


ŚRB.D.7351-1/10

    

 

                            

 

                                      O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                           STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

 

                               o  wydaniu decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

 

            Zgodnie z art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r           nr 193, poz.1194 z póżn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2010r na wniosek zarządcy drogi-Burmistrza Miasta Węgrowa została wydana decyzja nr 1/2010 na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ”Budowa ulic na osiedlu T.  Kościuszki w Węgrowie – etap II -budowa ulicy H. Kołłątaja (odcinek od skrzyżowania z ulicą T. Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Piwną) w zakresie obejmującym: budowę jezdni, budowę chodników po obu stronach jezdni, budowę i przebudowę zjazdów, budowę miejsc  parkingowych dla samochodów osobowych, budowę miejsc parkingowych dla autobusów, przebudowę kolidującego uzbrojenia ulicy, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę energetycznej sieci kablowej SN i nN, przebudowę energetycznej linii napowietrznej nN,  linii oświetleniowej i linii telefonicznej, budowę kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

            Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

            Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi  teren ustalone decyzją o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości  i stają się z mocy prawa  własnością Miasta Węgrowa. Stronami postępowania w sprawie są  właściciele i zarządcy nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji.

Teren inwestycji obejmuje działki na terenie miasta Węgrowa:  nr ew: 4528/5, 4528/6, 4544, 5783, 5930/6, 5930/4.

Od niniejszej decyzji służy stronom do odwołanie do Wojewody Mazowieckiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art.49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego,  doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Z treścią przedmiotowej decyzji i aktami sprawy można się zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy  ul. Piłsudskiego 23  w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i  Budo-wnictwa w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

  

 

                                                                                                 Starosta Węgrowski

                                                                           /-/ Krzysztof Fedorczyk


ŚRB.D.7351-1/10

    

 

                             

 

                                      O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                           STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

 

                           o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu

                                               na realizację inwestycji drogowej

 

            Zgodnie z art.11 ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r               nr 193, poz.1194 z póżn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek zarządcy drogi-Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia  13 maja 2010r- zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ”Budowa ulic na osiedlu T.  Kościuszki w Węgrowie – etap II -budowa ulicy H. Kołłątaja (odcinek od skrzyżowania z ulicą T. Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Piwną) w zakresie obejmującym: budowę jezdni, budowę chodników po obu stronach jezdni, budowę

i przebudowę zjazdów, budowę miejsc  parkingowych dla samochodów osobowych, budowę miejsc parkingowych dla autobusów, przebudowę kolidującego uzbrojenia ulicy, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę energetycznej sieci kablowej SN i nN, przebudowę energetycznej linii napowietrznej nN,  linii oświetleniowej i linii telefonicznej, budowę kanalizacji deszczowej.

            Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

            Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi  teren ustalone decyzją o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości  i stają się z mocy prawa  własnością Miasta Węgrowa. Stronami postępowania w sprawie są  właściciele i zarządcy nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji.

Teren inwestycji obejmuje działki ( przed projektowanym podziałem) na terenie miasta Węgrowa:  nr ew.4528/1, 4528/2, 4544,5783, 5930/2,5930/4.

            Z aktami sprawy można się zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy  ul. Piłsudskiego 23   w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i  Budownictwa w terminie 7 dni                   od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                                                                                                         Starosta Węgrowski

                                                                                                                                                    /-/ Krzysztof Fedorczyk

 


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 12 maja 2010 roku, nr pisma L.dz. 07/05/PP/10 ELMO Spółka Akcyjna 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia ul. Akacjowa 1, działającego z upoważnienia  PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Sokołów Podlaski 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 65 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia  kablowym przyłączem NN pod dnem rzeki Liwiec w Km.22 +130 w miejscowości Laski gm. Łochów.

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 9 czerwca 2010 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro,  tel. (0-25) 792 20 31.


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, Pana Marka Wrzoska zam. Żeleźniki 51, 07-106 Miedzna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 943 połozonej w obrębie miejscowości Żeleźniki gm. Miedzna.

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 24 maja 2010 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro,            tel. (0-25) 792 20 31.


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 22 kwietnia 2010 r. Wójta Gminy Stoczek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Ugoszcz w km 25+500 w miejscowości Stare Lipki gmina Stoczek.

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 17 maja 2010 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro,            tel. (0-25) 792 20 31.Zarząd Powiatu Węgrowskiego
informuje, że zakończono zadanie pn.:

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu węgrowskiego”

Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Termin realizacji: 04 stycznia 2010 roku

Przedmiotem zadania było:
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla:

22 obrębów w gminie Liw na powierzchni 1816 ha

41 obrębów w gminie Korytnica  na powierzchni  2 801 ha

Prace prowadziła firma:
Biuro Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej
Oddział w Warszawie
Sękocin Stary, ul. Leśników 21
05 – 090 Raszyn

Całkowity koszt zadania wyniósł: 197 607,60 zł

Źródła finansowania:
dotacja z WFOŚ i GW w wysokości: 87 312,00 zł
środki własne Powiatu Węgrowskiego w wysokości: 110 295,60 zł 


 

 INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Miasta Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dnia 19 stycznia 2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego   na wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej odprowadzającejj ścieki z rejonu Rynku Mariackiego w Wegrowie do rzeki Czerwonki.

Termin składania uwag i wniosków - 8 lutego 2010 roku. Akta sprawy do wglądu    w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro,

 tel. (0-25) 792 20 31


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starosta Węgrowski informuje, że na wniosek Pana Mirosława Jachimowicz zam. Wierzbno 58, 07-111 Wierzbno 14, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego   na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 320/4, 321/2 w obrębie miejscowości Wierzbno, gm. Wierzbno.

Termin składania uwag i wniosków - 19 stycznia 2010 roku. Akta sprawy do wglądu    w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro,

 tel. (0-25) 792 20 31


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starosta Węgrowski zawioadamia, że na wniosek Pani Grażyny Wojtasiewicz zam. ul. Buchaltteryjna 14, 04-431 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego   na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 349/4 w obrębie miejscowości Słuchocin gm.Grębków.

Termin składania uwag i wniosków - 16 grudnia 2009 roku. Akta sprawy do wglądu    w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro,

 tel. (0-25) 792 20 31


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Komendy Powiatowej strazy Pożarnej w Węgrowie, ul. Strazacka 4, 07-100 Węgrów z dnia  19 października 2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego   na wprowadzenie wód opadowych do ziemi oraz na wykonanie zbiornika wprowadzającego i wylotu..

Termin składania uwag i wniosków - 4 listopada 2009 roku. Akta sprawy do wglądu    w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro,

 tel. (0-25) 792 20 31


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Przedsiebiorstwa i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Szamoty 42b, 07-100 Węgrów z dnia  7 października 2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego   na umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami w działce nr 5412 stanowiącej rzekę Czerwonka w miejscowości Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków - 30 października 2009 roku. Akta sprawy do wglądu    w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro,

 tel. (0-25) 792 20 31


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Gminy Stoczek z dnia  25 września  2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego   na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków do rzeki Ugoszcz w miejscowości Stoczek, gm. Stoczek.

Termin składania uwag i wniosków - 20 października 2009 roku. Akta sprawy do wglądu    w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro,

 tel. (0-25) 792 20 31


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ojca Pio w Węgrowie, ul. Strażacka 5, 07-100 Węgrów z dnia  6 października  2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego   na zrzut wód opadowych z odwodnienia terenu do rowu melioracyjnego z terenu zespołu obiektów sakralnych i towarzyszących w parafii.

Termin składania uwag i wniosków - 21 października 2009 roku. Akta sprawy do wglądu    w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro,

 tel. (0-25) 792 20 31


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Gminy Wierzbno z dnia                          8 października  2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego   na przejście sieci wodociagowej pod dnem rzeki Czerwonka w km 5+000w miejscowości Czerwonka Folwark gm. Wierzbno.

Termin składania uwag i wniosków - 23 października 2009 roku. Akta sprawy do wglądu     w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro,

 tel. (0-25) 792 20 31


je, że na wniosek Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa z dnia 23 września  2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  w zakresie  wykonania urządzeń wodnych , przejście rzeki Bojewki, odprowadzenie wód opadowych do ziemi.

Termin składania uwag i wniosków - 19 października 2009 roku. Akta sprawy do wglądu     w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro,

 tel. (0-25) 792 20 31


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie z dnia 2 września  2009 roku, nr ZDP/5541/01/2009 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  w zakresie  wykonania urządzeń wodnych tj. budowy siedmiu przepustów rorowych żelbetowych  Ø  od 0,80 m do 1 m na odcinku od km 0+000 do km 3+704,69 drogi powiatowej nr 4210W Kamionna - Baczki.

Termin składania uwag i wniosków - 18 września 2009 roku. Akta sprawy do wglądu     w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro,

 tel. (0-25) 792 20 31Węgrów, dnia 7 września 2009 r.

ŚRB.7351-191/09

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1999 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2006 r. nr 158, poz. 1118 z późn. zm./ - Starosta Węgrowski

z a w i a d a m i a

         że na wniosek Państwa Anny i Sylwestra Wielogórskich toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika na nieczystości ciekłe  i budynku składowo - gospodarczego na działce nr ew. 93 położonej w Węgrowie - Grudzie I.
         Z treścią wniosku, projektem budowlanym i raportem o oddziaływaniu zamierzenia budowlanego na obszar Natura 2000 można zapoznać się oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie w terminie 21 dni od daty zawiadomienia tj. od 8 do 22 września  2009 r.
         Organem właściwym do rozpatrzenia złozonych uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.


           Węgrów,2009-08-25

ŚRB.7645-1/1/07/09

Zawiadomienie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 181 ust. 1 pkt. 1, art.184 ust. 1, art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) na wniosek Hochland Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Kaźmierzu, ul. Okrężna 2, 64-530 Kaźmierz wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej w Węgrowie, ul. Gdańska 83, 07-100 Węgrów.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w Wydziale Środowiska i Rolnictwa,  ul.  Piłsudskiego  23 – I piętro

 

Wszelkie uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać na piśmie do  dnia  8 września  2009 roku w w/w wydziale.Węgrów, 2009-07-27

ŚR.6224-9/09

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y    W Ę G R O W S K I E G O

 

 

            Starostwo Powiatowe w Węgrowie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego nr ŚRB.6224-9/09 z dnia 27 lipca 2009 roku dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy dwóch przepustów skrzynkowych żelbetowych oraz likiwidację 11 istniejacych przepustów rurowych i budowę nowych przepustów z rur stalowych od km 262+550 do km 287+720 drogi krajowej nr 50 Łochów - Ostrów Mazowiecka w miejscowościach: Ogrodniki, Zagrodniki, gm.Łochów oraz Zieleniec, Sadowne gm. Sadowne..

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Węgrowie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. Piłsudskiego 23 .

             Strony mogą wnieść odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie czternastu dni od dnia wywieszenia obwieszczenia tj. do dnia 10 sierpnia 2009 roku.

 

                                                                                             

                                                            Starosta Węgrowski

 

                                                                                             Krzysztof Fedorczyk 

 


  I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (tj. z roku 2005, Dz. U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek PanaTadeusza Morawskiego zam. ul. Północna 25, 07-110 Grębków z dnia 20 lipca  2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu rybnego o powierzchni 0,125 ha na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 190/4 w miejscowości Grębków, gm. Grębków. 

Termin składania uwag i wniosków – 12 sierpnia 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,  ul. Piłsudskiego 23, I piętro  tel. (0-25) 792 20 31      

 

 

 


I n f o r m a c j a

  

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,     że na wniosek z dnia 13 lipca 2009  roku Burmistrza Łochowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z Parku Dębinka oraz odcinka ul. 1-go Maja z działek o nr ewid. 2/1, 84/3, 2512, 2513, 2641/1 do rzeki Wilżanka w miejscowości Łochów, gm. Łochów.

 

 

Termin składania uwag i wniosków – 6 sierpnia 2009 roku. Akta sprawy   o wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,  ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

 

 

 


I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (tj. z roku 2005, Dz. U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pana Krzysztofa Krzyckiego, zam. Wólka Paplińska 6, 07-130 Łochów z dnia 29 czerwca 2009 roku (uzupełniony dnia 17 lipca 2009 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych i autogazu w miejscowości Wólka Paplińska, gm. Łochów.

 

Termin składania uwag i wniosków – 30 lipca 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro  tel. (0-25) 792 20 31      

 


   Węgrów, dnia  15 lipca 2009r

 

ŚRB.7351- 223/09

 

 

                                           O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

                 Na podstawie  art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r –Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U.  z 2000r nr 98, poz.1071 z późn. zm./ w związku  z art.5a ust.1 ustawy z dnia  7 lipca 1999r- Prawo budowlane /Dz. U. z 2006r  nr 158,poz.1118   z późn. zm./ -  Starosta Węgrowski

 

 

                                       z a w i a d a m i a,

 

 

że na wniosek Miasta Węgrów,  decyzją   z dnia 15 lipca 2009r nr 245/09, udzielił  pozwolenia  na  budowę dróg gminnych  z infrastruktur na osiedlu " Kościuszki" w Węgrowie - etap I obejmujący ulice: Wiejską cz.I, Racławicką z łącznikiem, B. Głowackiego, Kosynierów, Połaniecką, K. Szamoty i J. Krasickiego drogę dojazdową do pól i sięgacz do hurtowni.w Węgrowie. Z treścia decyzji i projektem budowlanym mozna zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa przy ul. Piłsudskiego 23    w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

   

                     

 

                                                                                                                                                 Starosta Węgrowski

                                                                                                                                                 /-/ Krzysztof Fedorczyk

 

 

                                                                                                     Węgrów, dnia  15 lipca 2009r

 

 

ŚRB.7351- 223/09

 

 

 

 

                                           O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

                 Na podstawie  art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r –Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U.  z 2000r nr 98, poz.1071 z późn. zm./ w związku  z art.5a ust.1 ustawy z dnia  7 lipca 1999r- Prawo budowlane /Dz. U. z 2006r  nr 158,poz.1118   z późn. zm./ -  Starosta Węgrowski

 

 

                                       z a w i a d a m i a,

 

 

że na wniosek Miasta Węgrów,  decyzją   z dnia 15 lipca 2009r nr 244/09, udzielił  pozwolenia  na  budowę dróg gminnych  z infrastrukturą, obejmującego  ulice: Szeroką, Słoneczną i Al. Partyzantów w Węgrowie. Z treścia decyzji i projektem budowlanym mozna zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa przy ul. Piłsudskiego 23w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

   

                     

 

                                                                                                                                                 Starosta Węgrowski

                                                                                                                                                 /-/ Krzysztof Fedorczyk

 

           Węgrów, dnia 1 czerwca 2009 r.

ŚRB.Ł.7351-34/09

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1999 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2006 r. nr 158, poz. 1118 z późn. zm./ - Starosta Węgrowski

z a w i a d a m i a

         że na wniosek Pana Bogdana Zińczuka toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 654/34 położonej w Barchowie, gm. Łochów.
         Z treścią wniosku, projektem budowlanym i raportem o oddziaływaniu zamierzenia budowlanego na obszar Natura 2000 można zapoznać się oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie w terminie 21 dni od daty zawiadomienia tj. od 2 do 22 czerwca 2009 r.
         Organem właściwym do rozpatrzenia złozonych uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Starosta Węgrowski
/-/ Krzysztof FedorczykWęgrów, dnia 1 czerwca 2009 r.

ŚRB.7351-477/08

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1999 r. - Prawo budowlane /Dz.U. z 2006 r. nr 158, poz. 1118 z późn. zm./ - Starosta Węgrowski

z a w i a d a m i a

            że na wniosek Pani Bożeny Sopińskiej toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na rozbudowę budynku baru o salę przyjęć okolicznościowych i rozbudowę budynku gospodarczego o garaż i pokoje gościnne wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na działce nr ew. 2382, położonej przy Al. Solidarności 44 w Węgrowie.
            Z treścią wniosku, projektem budowlanym i raportem o oddziaływaniu zamierzenia budowlanego na obszar Natura 2000 można zapoznać się oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie w terminie 21 dni od daty zawiadomienia tj. od 2 do 22 czerwca 2009 r.
             Organem właściwym do rozpatrzenia złozonych uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Starosta Węgrowski
/-/ Krzysztof FedorczykINFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 16 kwietnia 2009 r. Pana Marka Chęcińskiego-Czajki, CGM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa działającego z upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Węgrów-Warszawa na odcinku od km 60+296 do km 79+268 tj.: wykonania 15 wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych, rowów melioracji wodnych szczegółowych, 2 wylotów do rzeki Czerwonki i 3 wylotów do rzeki Liwiec, wykonania przebudowy 11 przepustów  i likwidacji 3 przepustów, wykonania przebudowy rowów przydrożnych i rowu melioracji wodnych szczegółowych „L”, wykonania dwóch zbiorników odparowujących wody opadowe i odbudowy rowu bez nazwy, oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych z w/w odcinka drogi wojewódzkiej do ziemi tj.: do rowów przydrożnych, rowów melioracji wodnych szczegółowych i dwóch zbiorników odparowujących oraz do wód tj.: do rzeki Czerwonki i rzeki Liwiec poprzez urządzenia podczyszczające.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 7 maja 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 16 kwietnia 2009 r. Pana Marka Chęcińskiego-Czajki, CGM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa działającego z upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego oraz wykonanie tymczasowego mostu objazdowego i kładki dla ruchu pieszo-rowerowego zlokalizowanych w km 58+210 rzeki Liwiec, oraz w km 77+405,88 drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów, w miejscowości Liw, gm. Liw.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 6 maja 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 16 kwietnia 2009 r. Pana Marka Chęcińskiego-Czajki, CGM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa działającego z upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego w km 0+800 rowu melioracji wodnych szczegółowych „A”, oraz w km 79+223,58 drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów, w miejscowości Węgrów.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 6 maja 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 16 kwietnia 2009 r. Pana Marka Chęcińskiego-Czajki, CGM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa działającego z upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego w km 8+200 rzeki Czerwonki, oraz w km 66+952,63 drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów, w miejscowości Roguszyn, gm. Korytnica.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 6 maja 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31


INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 2 kwietnia 2009 r., nr IOŚ.2214-OK/20/05-09 Burmistrza Miasta Węgrowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Czerwonki w km 1+231 w rejonie skrzyżowania ul. Szamoty z ul. Spacerową, w miejscowości Węgrów.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 28 kwietnia 2009 roku. Akta sprawy   do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 12 marca 2009 r. „ARCHE S.A.”, ul. Brzeska 14, 08-110 Siedlce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. odbudowy stawu parkowego o powierzchni 1,72 ha, oraz wykonania rowu L = 185,0 m odprowadzającego wodę ze stawu wraz z przepustem P-2/60/800 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 506/3 i 559/1 w miejscowości Łochów, gm. Łochów.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 14 kwietnia 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 24 marca 2009 r., Pana Mariusza Ogonowskiego, zam. Sadowne, gm. Sadowne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłącza wodociągowego pod dnem rzeki Bojewki w km 12+160 w miejscowości Sadowne, gm. Sadowne.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 10 kwietnia 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 23 marca 2009 r. Przedsiębiorstwa Produkcji Rolno-Spożywczej TURNA, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z dwóch studni głębinowych w ilości 117,0 m3/d zlokalizowanych na terenie zakładu dla potrzeb przedmiotowego zakładu zlokalizowanego w miejscowości Turna, gm. Korytnica.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 10 kwietnia 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31.INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 20 marca 2009 r. Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „CZYSTE ŚRODOWISKO” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 136 i 137 stanowiących teren projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Korytnica, gm. Korytnica.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 7 kwietnia 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31


K O N K U R S 

                Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że wzorem ubiegłych lat została przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłoszona w bieżącym roku XV edycja konkursu na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy w rolnictwie pod nazwą „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”.

                Konkurs ten poświęcony jest upowszechnianiu wśród rolników indywidualnych oraz ich dzieci wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, kształtując tym samym prawidłowe zachowania i nawyki podczas pracy w rolnictwie.

               Organizatorem konkursu jest Centrala Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

               Placówka Terenowa w Węgrowie może zapewnić pomoc osobom zainteresowanym w zdobywaniu odpowiednich materiałów i wskazać istniejące zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych oraz sposoby ich zapobiegania.

               Szczegółowe zasady zgłaszania materiałów prasowych oraz audycji na Konkurs określa Regulamin Konkursu zatwierdzony przez Prezesa KRUS. Regulamin dostępny jest na dole strony w postaci załącznika PDF.INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 15 stycznia 2009 r. Państwa Danuty i Marcina Duszaków, zam. Turna, gm. Korytnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu rybnego o powierzchni  0,08 ha na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 663 w miejscowości Krypy, gm. Liw.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 2 lutego 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 30 grudnia 2008 r. Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A. z siedzibą w Niemcach, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, Zakład Silikaty Sadowne w Zieleńcu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z dwóch studni głębinowych w ilości 107,94 m3/d zlokalizowanych na terenie zakładu dla potrzeb PPMB Niemce S.A., Zakład Silikaty Sadowne w Zieleńcu,  gm. Sadowne.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 21 stycznia 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31.INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 29 grudnia 2008 r. Pana Paulina Adolfa Kibarta, zam. Sadoleś, gm. Sadowne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu rybnego o powierzchni w górnym obrysie 1000 m2, wymiarach 62,00 m x 18,50 m, na działce nr ew. 205 w miejscowości Sadoleś, gm. Sadowne.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 21 stycznia 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31.INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (t.j. z roku 2005, Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 28 listopada 2008 r. (uzupełniony dnia 17 grudnia 2008 r.) Pani Małgorzaty Ćwiklińskiej działającej w imieniu CTE CARBOTCH ENGINEERING Sp. z o.o., będącej pełnomocnikiem Spółdzielni Mieszkaniowej „TUR” w Turnie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce  nr ew. 324/31 w Turnie, gm. Korytnica kolektorem L = 330 m, do ziemi – rowów nr „D” i „17”, oraz na wykonanie urządzenia wodnego t.j. wylotu betonowego posadowionego na rzędnej 114,79 m n.p.m. na działce nr ew. 324/35 w miejscowości Turna, gm. Korytnica.

 

Termin składania uwag i wniosków upływa z dniem – 2 stycznia 2009 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792 20 31Węgrów, dnia 18 grudnia 2008 r.

ŚRB.7351-450/08

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1999 r. - Prawo budowlane /Dz.U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118 z późn. zm./ - Starosta Węgrowski

z a w i a d a m i a

            że na wniosek Gminy Korytnica decyzją z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 428/08 udzielił pozwolenia na budowę sieci wodociągowej we wsiach: Korytnica, Kopce, Jugi, Nowy Świętochów, Trawy i Adampol, gm. Korytnica.
Z treścią decyzji i projektem budowlanym można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

Starosta Węgrowski
Krzysztof FedorczykWęgrów, dnia 4 grudnia 2008 r.

ŚRB.7351-435/08

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1999 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. z 2006 r. nr 158, poz. 1118 z późn. zm./ - Starosta Węgrowski

z a w i a d a m i a

            że na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, decyzją z dnia 4 grudnia 2008 r. nr 404/08, udzielił pozwolenia na budowę sieci gazowej z przyłączami w ulicach: A.Mickiewicza, T.Kościuszki, H.Kołłątaja, Piwnej, I.Krsickiego, Wł.Broniewskiego, Gen.F.Kleeberga, Spacerowej, Przechodniej, K.Szamoty, Kowalskiej, Parkowej, Klasztornej, Połanieckiej, Kosynierów, B.Głowackiego, Wiejskiej, Racławickiej w Węgrowie.
            Z treścią decyzji i projektem budowlanym można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

Starosta Węgrowski
Krzysztof Fedorczyk
INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 18 listopada 2008 roku, nr IOŚ.2213/W/5/2008 Burmistrza Miasta Węgrowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Czerwonki w km 3+950 w miejscowości Węgrów-Nowiny.

 

Termin składania uwag i wniosków – 4 grudnia 2008 roku. Akta sprawy do wglądu   w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 14 listopada 2008 r. Nr IS/WE-4105-Pw-24/08 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód rzeki Kostrzyń w km 2+180 za pomocą stopnia żelbetowego do rzędnej 128,06 m n.p.m. w miejscowości Proszew, gm. Grębków, w celu zahamowania odpływu i retencjonowania wody w korycie rzeki.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 3 grudnia 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792 20 31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 15 października 2008 roku Pana Artura Orzełowskiego,   zam. Ruchna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu rybnego o powierzchni  0,30 ha na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 116/1, 116/2 i 116/3 w miejscowości Ruchenka, gm. Liw.

 

Termin składania uwag i wniosków – 31 października 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek  z dnia 20 października 2008 r. Burmistrza Miasta Węgrowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych t.j. przebudowy istniejącego stawu o powierzchni 0.27 ha na terenie Miejskiego Parku Wypoczynku im. Armii Krajowej w Węgrowie i wykonanie przepustu z piętrzeniem o Ø 600 mm w km 0+213 rowu odpływowego ze stawu, oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wody do rzędnej 122.40 m n.p.m. w stawie parkowym za pomocą w/w przepustu w km 0+213 przedmiotowego rowu.

 

Termin składania uwag i wniosków – 5 listopada 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek  z dnia 13 października 2008 r. Nr IS/WE-4105-Pw-20/08 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia i poboru wód rzeki Miedzanki w km 1+300 do nawodnienia podsiąkowego łąk na powierzchni 5,06 ha w miejscowościach Ludwinów, gm. Liw i Węgrów.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 28 października 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792 20 31


           Węgrów,2008-10-03

ŚRB.7645-1/1/07/08

Zawiadomienie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 181 ust. 1 pkt. 1, art.184 ust. 1, art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) na wniosek Hochland Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Kaźmierzu, ul. Okrężna 2, 64-530 Kaźmierz wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej w Węgrowie, ul. Gdańska 83, 07-100 Węgrów.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w Wydziale Środowiska i Rolnictwa,  ul.  Piłsudskiego  23 – I piętro, pokój nr 2.

 

Wszelkie uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać na piśmie do  dnia  17 października  2008 roku w w/w wydziale.  INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019 późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 6 października 2008 roku firmy PPUB „PROMOST”, ul. Płocka 86 E/11, w Płońsku działającej z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego     na przebudowę mostu przez rzekę Ugoszcz w km 267+966 drogi krajowej nr 50 w miejscowości Zieleniec, gm. Sadowne, oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z przedmiotowego mostu do wód rzeki Ugoszcz.

 

Termin składania uwag i wniosków – 24 października 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,     że na wniosek z dnia 10 września 2008 roku, nr ZBI-N.6475/2008 Burmistrza Łochowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Lubieszy w km 2+925 w miejscowości Laski, gm. Łochów.

 

Termin składania uwag i wniosków – 1 października 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Wójta Gminy Sadowne z dnia 12 września 2008 roku nr RK.7010/16/08, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadowne, gm. Sadowne do wód rzeki Nowa Treblinka i na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków w km 6+780 w/w rzeki, oraz wykonania dwóch przejść kanalizacji ściekowej pod dnem rzeki Bojewki w km 11+830 i 12+350.

 

Termin składania uwag i wniosków – 1 października 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (t.j. z roku 2005, Dz.U. Nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 4 września 2008 roku Zakładu U.H. Instalacji Sanitarnych i Gazowych Ryszard Czamara, ul. Nadwodna 12, 08-400 Garwolin będącego pełnomocnikiem Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia gazociągu w rurze osłonowej PE-100 o długości 24,5 m pod dnem rzeki Czerwonki w km 1+235 w miejscowości Węgrów.

 

Termin składania uwag i wniosków – 30 września 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792 20 31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek z dnia 4 września 2008 roku, nr IOŚ.2214/2/5/2008 Burmistrza Miasta Węgrowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod dnem rowu melioracyjnego „A” w km 0+970 w miejscowości Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków – 29 września 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 1 września 2008 roku Pana Dariusza Niszcza, zam. Liw, ul. Zawadzka 14, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej oraz likwidacji górnego odcinka rowu B-1 o długości 220 m na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1020 i 1219 w miejscowości Starawieś, gm. Liw.

 

Termin składania uwag i wniosków – 18 września 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792-20-31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie z dnia 22 sierpnia 2008 roku, nr ZDP/5541/22/2008 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z części drogi powiatowej nr 4219W na odcinku od km 16+397,5 do km 17+322,13 poprzez istniejącą kanalizację deszczową do wód rzeki Miedzanki w km 10+890 w miejscowości Miedzna, oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. betonowego wylotu kanalizacji deszczowej do w/w rzeki w km 10+890 w miejscowości Miedzna, gm. Miedzna.

 

Termin składania uwag i wniosków - 12 września 2008 roku. Akta sprawy do wglądu     w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792 20 31


INFORMACJA


               Na podstawie art. 127 ust. 6 w związku z art. 45a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.  U. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe  w Węgrowie informuje, że na wniosek Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 sierpnia 2008 r. Nr IOŚ.7041-KW/5/2008 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu w km 0+555 rowu „B” melioracji wodnych szczegółowych na przepust skrzynkowy żelbetowy o wymiarach 1,50 m
x 1,50 m, wysokości h-1,50 m, łącznej długości L-5,0 m w miejscowości Węgrów.

 

Termin składania uwag i wniosków – do dnia 5 września 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792 20 31
Węgrów, 2008-07-30

ŚR.6223-2/05-08

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y    W Ę G R O W S K I E G O

 

 

            Starostwo Powiatowe w Węgrowie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego nr ŚR.6223-2/05-08 z dnia 30 lipca 2008 roku dla Pana Andrzeja Górskiego, zam. Rembertów, ul. Spokojna 13, 05-555 Tarczyn na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia i poboru wód z rzeki Kostrzyń jazem w km 11+750 dla potrzeb obiektu stawowego „Nowa Sucha”, gm. Grębków.

 

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Węgrowie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. Piłsudskiego 23, I-piętro, pokój nr 5 lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego – www.powiatwegrowski.pl(w postaci załącznika na dole strony).

 

             Strony mogą wnieść odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie czternastu dni od dnia wywieszenia obwieszczenia tj. do dnia 13 sierpnia 2008 roku.

 

                                                                                             

                                                            Starosta Węgrowski

 

                                                                                             Krzysztof Fedorczyk
INFORMACJA


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 23 lipca 2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych z Alei Partyzantów, ul. Słonecznej i ul. Szerokiej w Węgrowie poprzez projektowaną kanalizację deszczową do rzeki Ady, oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu betonowego kanalizacji deszczowej do rzeki Ady w km 1+986 w miejscowości Węgrów.

 

Termin składania uwag i wniosków - 7 sierpień 2008 roku. Akta sprawy do wglądu  w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792 20 31


Węgrów, 2008-07-15

ŚR.6223-2/05-08

 

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y    W Ę G R O W S K I E G O

 

 

Starostwo Powiatowe w Węgrowie na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z roku 2000, Dz.U.    Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (t.j. z roku 2005, Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Panu Andrzejowi Górskiemu na szczególne korzystanie z wód  w zakresie piętrzenia i poboru wód rzeki Kostrzyń w km 11+750 dla potrzeb obiektu stawowego Nowa Sucha, gm. Grębków, oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie jak i wypowiedzeniem się co do ich treści w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


            Po upływie tego terminu nastąpi zakończenie sprawy poprzez wydanie stosownej decyzji.


            Akta sprawy znajdują się w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, Wydział Środowiska i Rolnictwa, I-piętro, pokój nr 5.

 

Starosta Węgrowski

                                                                                             Krzysztof Fedorczyk
INFORMACJA

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie z dnia 14 lipca 2008 roku nr ZDP.5541/20/2008 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z części drogi powiatowej nr 36172 Krypy – Węgrów na odcinku od km 0+017,64 do km 1+689,80 poprzez projektowaną kanalizację deszczową  do ziemi-rowu  o nr ew. 783, oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do w/w rowu w działce nr ew.1052/1 w miejscowości Krypy, gm. Liw.

 
            
Termin składania uwag i wniosków - 29 lipca 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792 20 31INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. z roku 2005, Dz.U. nr 239, poz. 2019) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 17 czerwca 2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych z ulic: Gdańskiej (odcinek    400 m), Wieniawskiego, Chopina, Moniuszki, Ewangelickiej, Polnej, Nadrzeczneji Kwiatowej w Węgrowie poprzez projektowaną kanalizację deszczowej do ziemi – rowu melioracyjnego „B”, oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu betonowego kanalizacji deszczowej do w/w rowu melioracyjnego w ul. Kwiatowej w miejscowości Węgrów.

 

Termin składania uwag i wniosków - 8 lipca 2008 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 5, tel. (0-25) 792 20 31%

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Paweł Sewerynik
Wytworzył informację:Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji:2013-05-07 00:00:00
Data utworzenia:2007-06-04 11:38:27
Data modyfikacji:2015-02-12 14:16:25
Liczba wyświetleń:8008