Uchwała nr XLII/329/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Węgrowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) i art.53 ust. 1  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z poź. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

 

§ 1

 

wyrazić zgodę na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomość gruntową  o powierzchni 11,6751 ha położoną w Węgrowie przy ul. Kościuszki, składającą się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2216, 2217 na czas nieoznaczony. Dla  w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Węgrowie prowadzi księgę wieczystą Nr 26486.

 

§ 2

 

Zarząd Powiatu w umowie określi szczegółowe zasady przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości.

 

                                                         § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

                                                         § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-19 13:48:34
Data utworzenia:2010-11-19 13:48:34
Data modyfikacji:2010-11-19 13:51:20
Liczba wyświetleń:394