Sprawozdanie Nr 1/09 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 30 grudnia 2008 r. – 16 stycznia 2009 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 30 grudnia 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego p.n. „Korzystam z szansy” – Projekt Powiatu Węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych;
2. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
3. zatwierdził umowę z Gminą Łochów w sprawie zasad finansowania, realizacji partycypacji zakupu inwestycyjnego p.n. „Zabudowa samochodu ratownictwa wodno – powodziowego dla potrzeb OSP w Brzuzie”.

W dniu 7 stycznia 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów w sprawie współfinansowania zakupu tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego i Poradni Specjalistycznych funkcjonujących na terenie Powiatu Węgrowskiego;
b) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych  w tym obiektów mostowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w 2009 r.;
c) powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów;
d) dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Węgrowskiego;
e) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład ZSP w Łochowie;
f) zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład ZSP w Łochowie;
g) wyłączenia LO im. M. Sadzewicz w Łochowie z ZSP w Łochowie;
h) rozwiązania ZSP w Łochowie;
i) ustalenia planu sieci publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;
2. zatwierdził sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008;
3. przyjął informację o działalności PTTK Oddział w Węgrowie w 2008 r.;
4. zatwierdził informację o rynku pracy w powiecie węgrowskim;
5. zatwierdził porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu;
6. zatwierdził porozumienie z Miastem Węgrów w sprawie określenia zasad funkcjonowania i finansowania wspólnego zadania z zakresu kultury „Prowadzenie warsztatów tkackich”;
7. zatwierdził plan pracy PODN na 2009 r.;
8. przyjął informację o zasadach i kosztach najmu pomieszczeń w szkołach dla podmiotów zewnętrznych.

W dniu 14 stycznia 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) dokonania wyboru biegłego rewidenta;
b) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
2.podjął uchwały w sprawach: 
a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor PUP w Węgrowie do realizacji projektu systemowego pt. „Wsparcie dla aktywnych”;
b) przeprowadzenia likwidacji lub nieodpłatnego przekazania zużytego bądź nieprzydatnego do użytku sprzętu znajdującego się w ewidencji PUP w Węgrowie;
c) upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2009;
d) opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu węgrowskiego na 2009 r.;
3. wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem oraz finansowe wsparcie kwotą 10 tys. zł inscenizacji Bitwy pod Węgrowem;
4. podjął decyzję o zakupie za kwotę 2 tys. zł IV tomu wydawnictwa „Rocznik Liwski” dla potrzeb promocji powiatu;
5. rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Łochowie o udzielenie pomocy finansowej uczennicy III kl. LO i podjął decyzję o skierowaniu sprawy do MiGOPS w Łochowie;
6. wytypował  kandydatów – dyrektorów szkół i placówek do odznaczeń państwowych i resortowych;
7. zatwierdził porozumienie z Gminą Łochów w sprawie pomocy finansowej na realizację zadań powiatu z zakresu komunikacji.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 09:01:23
Data utworzenia:2009-01-21 09:01:23
Data modyfikacji:2009-01-21 09:02:47
Liczba wyświetleń:575