Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 5/07 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 29 czerwca - 19 pażdziernika 2007 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 12 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 3 lipca 2007 r. Zarząd:
podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia Dyrektora ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego powiatu węgrowskiego pn. „Modernizacja infrastruktury obiektów sportowych przy ZSP w Węgrowie”;
b) upoważnienia Dyrektora ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja infrastruktury obiektów sportowych przy ZSP w Węgrowie”;
c) upoważnienia Dyrektor SOS-W w Węgrowie do podjęcia działań w zakresie przygotowania dokumentacji kosztorysowo – przetargowej w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym powiatu węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku”;
d) upoważnienia Dyrektora ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie do podjęcia działań w zakresie przygotowania dokumentacji kosztorysowo – przetargowej w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym powiatu węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku internatu ZSP w Węgrowie polegająca na wymianie okien oraz dociepleniu ścian i stropodachu”.

W dniu 17 lipca 2007 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora ZSP w Sadownem do reprezentowania Powiatu Węgrowskiego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością dz. Nr 738 znajdującej się przy ul. Kościuszki 74 w Sadownem dla zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem schodów prowadzących do internatu przy ZSP w Sadownem”;
2. pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie ustalenia lokalizacji dróg gminnych: w miejscowości Janówek gm. Wierzbno; Budziska – Barchów, gm. Łochów; ul. Folwarczna w Łochowie;
3. postanowił przeznaczyć kwotę 500 zł na dofinansowanie kosztów przejazdu zawodników Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w związku z II ligowymi rozgrywkami szachowymi;
4. w związku z brakiem środków finansowych Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek zarządu klubu MKS „Czarni” Węgrów” o sfinansowanie przejazdu na obóz sportowy;
5. zatwierdził umowę dotacji dla SP ZOZ na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonce;
6.postanowił przeznaczyć z PFOŚiGW kwoty:
a) 500 zł na dofinansowanie organizacji uroczystości 40-lecia OSP Wrzoski;
b) 1000 zł na dofinansowanie organizacji uroczystości 100-lecia OSP Miedzna;
c) 1100 zł na nagrody dla uczestników zawodowo wędkarskich na Wywłoce.

W dniu 25 lipca 2007 r. Zarząd:
1. dokonał wyboru oferty BOŚ na udzielenie kredytu bankowego;
2. zatwierdził wniosek o promesę do WFOŚiGW na pożyczkę na termomodernizację budynku SOS-W w Węgrowie obiekt w Jaworku z przeznaczeniem od 1.09.2007 r. na MOW w Jaworku;
3. zatwierdził wniosek o promesę do WFOŚiGW na pożyczkę na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku ZSP w Węgrowie”;
4. zatwierdził treść porozumień z gm. Sadowne dotyczących:
a) współfinansowania mediów w obiektach znajdujących się przy ul. Kościuszki 74;
b) wspólnego realizowania dożywiania uczniów w szkołach funkcjonujących przy ul. Kościuszki 74;
5. przyjął informację w sprawie planowanej rozbiórki budynków w sąsiedztwie budowanej hali sportowej w Sadownem;
6. wyraził zgodę na opracowanie przez Gminę Łochów planu zagospodarowania terenu szkolnego;
7. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego:
a) 10 godz. dla ucznia I kl. Gimnazjum Specjalnego w SOS-W;
b) 10 godz. dla ucznia III kl. Gimnazjum Specjalnego w SOS-W;
c) 12 godz. dla uczennicy III kl. Zasadniczej Szkoły Specjalnej w SOS-W.
8. podjął decyzję o przystąpieniu  powiatu do udziału w kampanii „Szkoła bez przemocy”;
9. wyraził zgodę Dyrektorowi SP ZOZ na przedłużenie umowy na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej przy ul. Kościuszki w Węgrowie;
10. wyraził zgodę na użyczenie trzech pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Węgrowie dla potrzeb PSSE;
11. w związku z brakiem środków finansowych Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek o wsparcie finansowe na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP Liw;
12. wyraził zgodę na wsparcie finansowe wydania przygotowywanej monografii „Liw, strażnica książąt mazowieckich”;
13. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1300 zł wydania folderu promującego Szlak Doliny Liwca;

W dniu 31 lipca 2007 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Węgrowie;
b) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
2. zatwierdził umowę dotyczącą realizacji przez Starostwo poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa;
3. zatwierdził porozumienie w sprawie współfinansowania budowy Pomnika Solidarności w Węgrowie;
4. zatwierdził porozumienie dotyczące realizacji zadania pn. „Edukacja i aktywizacja kulturalna społeczeństwa w oparciu o wdrażanie systemów informatycznych i poprawę stanu bazy i infrastruktury technicznej Muzeum”;
5. zatwierdził kosztorys związany z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie zadań biblioteki powiatowej;
6. wyraził zgodę na zwiększenie o 23.273,35 zł wydatków na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją inwestycji „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”;
7. wyraził zgodę na przeznaczenie z PFOŚiGW kwot:
a) 1082 zł na zakup prądnicy dla OSP w Łochowie;
b) 1500 zł na zakup wyposażenia dla społecznych strażników straży rybackiej;
8. pozytywnie uzgodnił projekt „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrówek Węgrowski”.

W dniu 6 sierpnia 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na l. 2007 – 2013;
2. zatwierdził porządek obrad IX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu;
3. zatwierdził wykaz inwestycji drogowych do realizacji w ramach WPI Powiatu Węgrowskiego podejmując jednocześnie decyzję o rozszerzeniu zadania na drodze 4219W Kosów L. – Węgrów (nr 2 na l. 2008 – 2009) o odcinek o długości 1,8 km realizowany na terenie gm. Liw oraz o odcinek o długości 0,6 km zadanie na drodze Pniewnik  - Trawy w miejscowości Trawy;
4. podjął uchwałę w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektor SOS-W w Węgrowie do podjęcia działań w zakresie przygotowania dokumentacji kosztorysowo – przetargowej w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym powiatu węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku”;
5. zatwierdził wykaz zadań oświatowych do realizacji w ramach WPI Powiatu Węgrowskiego, podejmując jednocześnie decyzję o rozszerzeniu przedsięwzięcia „Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie” o wykonanie nadbudowy budynku szkoły;
6. rozpatrzył wniosek UKS „Miedzanka” Miedzna o wsparcie finansowe lub rzeczowe w związku z wyjazdem na turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion” i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1,5 tys. zł na sfinansowanie zakupu toreb sportowych;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1,5 tys. zł na pomoc finansową w wydaniu monografii „Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej”.

W dniu 21 sierpnia 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie pozbawienia ul. Traugutta w Węgrowie kategorii drogi powiatowej;
2.podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
3.podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Węgrowskiego i Planu Rozwoju Lokalnego. Jednocześnie Zarząd zaakceptował proponowaną zawartość w/w dokumentów, określił czas ich obowiązywania na lata 2007 – 2015 i wyznaczył na 31.10.2007 r. termin ich przygotowania;
4.przyjął propozycję porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu dla KP PSP;
5.wyraził zgodę na:
a) powołanie p. Małgorzaty Janiuk na stanowisko drugiego wicedyrektora LO w Węgrowie na okres 1 roku;
b) przeznaczenie kwoty 6 tys. zł na pokrycie części wydatków związanych z przygotowania mi do otwarcia MOW w Jaworku z dniem 1.09.2007 r.;
c) przeznaczenie kwoty 2 tys. zł na zakup instrumentów dla miejsko – powiatowej orkiestry dętej działającej przy WOK;
d) zakup za kwotę 1250 zł płyt z twórczością ks. Mieczysława Rzepniewskiego;
e) przeznaczenie kwoty 1 tys. zł na wydrukowanie ulotek informacyjnych „Bezpieczny powiat węgrowski”.

W dniu 31 sierpnia 2007 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2007 r.
b) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
c) wyrażenia zgody Gminie Sadowne na wybudowanie boiska szkolnego na działce nr 738 w Sadownem;
2. rozpatrzył wniosek Zarządu Kola Nr 26 PZW w Węgrowie o przeznaczenie kwoty 10 tys. zł na ponowne zarybienie Zalewu w Krypach i podjął decyzję o przeznaczeniu na ten cel w roku bieżącym 3 tys. zł.;
3. wyraził zgodę na przeznaczenie z PFOŚiGW kwoty 500 zł na zakup pucharów dla uczestników Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach;
4. ustalił wysokość dodatku motywacyjnego dla nowo powołanych dyrektorów na okres IX – XII 2007;
5. wyraził zgodę na powołanie p. Jacka Nowotniaka na stanowisko wicedyrektora ZSP w Węgrowie;
6. zaakceptował propozycję porozumienia na dostarczanie mediów dla szkół: Podstawowej i Gimnazjum w Sadownem;
7. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 700 zł z wydatków na kulturę fizyczną i sport zakupu nagród dla laureatów III Międzynarodowego Festiwalu Sportowego w Węgrowie;
8. pozytywnie zaopiniował:
a) zaliczenie do kategorii dróg gminnych odcinka drogi wojewódzkiej nr 637 w Węgrowie oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Słowackiego Sokołowskiego Węgrowie;
b) pozbawienie kategorii drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim.

W dniu 6 września 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu;
b) zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 r.
c) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z gminami powiatu węgrowskiego w sprawie współfinansowania zakupu zestawu videoendoskopowego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Węgrowie;
2. zatwierdził porządek obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
4. wyraził zgodę na:
a) dokonanie zmian w wydatkach PFOŚiGW w 2007 r.;
b) załatwianie przez władze Gminy Sadowne formalności związanych z usuwaniem drzew na działce przy ZSP w Sadownem.

W dniu 10 września 2007 r. Zarząd:
1. przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
2. zxatwierdził umowę użyczenia SP ZOZ w Węgrowie specjalistycznego sprzętu medycznego. 

W dniu 25 września 2007 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
b) ustalenia opłaty za najem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
2. wyraził zgodę na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy pawilonie dydaktycznym nr 2 ZSP w Węgrowie;
3. zatwierdził kursy teoretyczne przedmiotów zawodowych II° sprzedawca, III° mechanik pojazdów samochodowych realizowanych w ZSP w Węgrowie;
4. przyjął informację dotyczącą dziennej stawki za posiłki wychowanków SOS-W w Węgrowie.

W dniu 9 października 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (dwa projekty uchwał);
b) zaciągnięcia zobowiązania;
c) procedury wyboru banku dla obsługi budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych;
d) zmiany uchwały nr VII/56/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”;
e) zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2007 r.;
f) sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
b) upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „JULIN” do zawarcia umów na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja kuchni i zaplecza – piwnic w Domu Dziecka JULIN”;
3. przyjął informację o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do funkcjonowania po 1.09.2007 r.;
4. przyjął informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze powiatu;
5. podjął decyzję o zgłoszeniu p. Romana Postka – Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie jako kandydata do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego;
6. przyjął sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w I półroczu 2007 r.;
7. zatwierdził porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
8. pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Węgrowa o zwiększenie o 3 432,57 zł kwoty na wykonanie robót zamiennych przy remoncie budynku magazynowego nad Zalewem w Krypach;
9. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł wyjazdów na basen wychowanków SOSz-W w Węgrowie.

W dniu 19 października 2007 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
3. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
b) upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego w zakresie prowadzenia remontu fundamentów zabytkowego dworu barokowego z 1782 r. siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
4. wyraził zgodę na pokrycie przez powiat kosztów przyłącza elektroenergetycznego do budynku magazynowego przy Zalewie w Krypach;
5. rozpatrzył wniosek Dyrektora LO w Węgrowie o dofinansowanie obchodów Roku Wyspiańskiego organizowanych przez LO i postanowił, że środki na ten cel zabezpieczone zostaną w budżecie powiatu na 2008 r.;
6. wyraził zgodę na wykorzystanie herbu powiatu na zaproszeniach dotyczących konferencji poświęconej elektronicznemu obiegowi dokumentów organizowanej przez firmę „BIATEL” S.A.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-10-19 14:23:29
Data utworzenia:2007-10-19 14:23:29
Data modyfikacji:2007-10-19 14:25:26
Liczba wyświetleń:727