Uchwała nr VIII/67/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Węgrów na realizację zadania pod nazwą budowa pomnika Solidarności


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r poz. 1592 z późn. zm),   art.  175 ust. 1 i  2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 z późn.zm)

Rada  Powiatu w Węgrowie   uchwala, co  następuje :

§ 1

Udzielić pomocy finansowej dla Miasta Węgrów  na realizację zadania p.n.:

1/  Budowa pomnika Solidarności w wysokości 5 000 zł (słownie:pięć tysięcy złotych)

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego  do zawarcia z Miastem Węgrów  umowy w zakresie realizacji zadania wymienionego  w § 1.


§ 3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi Powiatu Węgrowskiego .

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
 


   

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-07-02 14:04:07
Data utworzenia:2007-07-02 14:04:07
Data modyfikacji:2007-07-02 14:08:51
Liczba wyświetleń:596