Uchwała Nr XXI/141/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 122, 124 i ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148                z późn. zm.) art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z póz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmniejsza się  plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę  493 951 zł :

Dział

Rozdział

§

Nazwa                                                                                                                                            działu, rozdziału, paragrafu

Kwota

 

Objaśnienia

600

Transport i łączność

186 747

 

Zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim (kontrakt wojewódzki dotyczy drogi Wielądki- Leśniki- Pniewnik)

60014

Drogi publiczne powiatowe

186 747

6430

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych powiatu

186 747

700

Gospodarka mieszkaniowa

168 619

 

 

Nie sprzedano mieszkań w Węgrowie

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

168 619

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

168 619

758

Różne rozliczenia

20 887

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

20 887

 

0920

Pozostałe odsetki

20 887

 

801

Oświata i wychowanie

117 698

 

 

Zmiana klasyfikacji dochodu ( z MENiS)

80120

Licea ogólnokształcące

100 000

6430

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych powiatu

100 000

80195

Pozostała działalność

17 698

Środki na program SOCRTES-COMENIUS wpłynęły na konto pozabudżetowe SOSW w Węgrowie

2706

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł

17 698

 

 

 

2. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 796 747 zł:

Dział

Rozdział

§

Nazwa                                                                                                                                            działu, rozdziału, paragrafu

Kwota                 

 

Objaśnienia

600

Transport i łączność

120 000

 

 

 

Od gminy Miedzna na drogę Międzyleś-Rostki 

60014

Drogi publiczne powiatowe

120 000

6650

Wpływy z wpłat gmin i powiatów

na rzecz jednostek

samorządu terytorialnego oraz

związków gmin lub

związków powiatów na

dofinansowanie zadań

inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych

120 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

7 877

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 877

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

7 877

 

 

25% wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa

750

Administracja publiczna

473 653

 

75020

Starostwa powiatowe

473 653

 

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

437 653

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

36 000

Refundacja przez PUP i PFRON części kosztów zatrudnienia

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13 000

 

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

13 000

 

0020

Podatek dochodowy od osób

prawnych

13 000

 

758

Różne rozliczenia

73 142

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

64 171

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu

państwa

64 171

 

 

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

8 971

 

2760

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

8 971

 

801

Oświata i wychowanie

100 000

 

80120

Licea ogólnokształcące

100 000

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane            z innych źródeł

100 000

 

 

Zmiana klasyfikacji dochodu (z MENiS)

852

Pomoc społeczna

2 312

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

2 312

 

0920

Pozostałe odsetki

227

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 085

 

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 583

 

 

2,5% kosztów zadań finansowanych z PFRON

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 583

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 583

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 180

 

 

Od Gmin na wspólny program z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami

90095

Pozostała działalność

3 180

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 180

 

§2

1.Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 189 505 zł:

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa                                                                                                                                            działu, rozdziału, paragrafu

Kwota                

 

Objaśnienia

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 444

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 444

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 444

 

750

Administracja publiczna

5 362

 

75020

Starostwa powiatowe

5 362

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 362

 

757

Obsługa długu publicznego

10 000

 

 

SPZOZ w Węgrowie wpłacił ratę pożyczki-10 000 zł w umownym terminie

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i

gwarancji udzielonych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu

terytorialnego

10 000

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

10 000

 

801

Oświata i wychowanie

125 965

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

5 477

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 477

 

80120

Licea ogólnokształcące

63 639

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne                    (Dotyczy LO Węgrów-3 000 zł, ZSP Łochów – 6 367 zł)

9 367

 

4120

Składki na Fundusz Pracy (Dotyczy LO Węgrów)

1 800

 

4260

Zakup energii (Dotyczy ZSP Łochow)

2 472

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dotyczy ZSP Łochów)

50 000

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego

80130

Szkoły zawodowe (Dotyczy ZSP Węgrów)

39 151

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń                          (Dotyczy ZSP Węgrów)

2 721

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  (Dotyczy ZSZ Ostrówek)

1 132

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne              (Dotyczy ZSP Łochów)

1 072

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           (Dotyczy ZSP Węgrów)

2 836

 

4260

Zakup energii                                                                 (Dotyczy ZSP Węgrów-10 000 zł,                                    ZSZ Ostrówek- 4 805 zł)

14 805

 

4300

Zakup usług pozostałych                                   (Dotyczy ZSP Węgrów

16 585

 

80195

Pozostała działalność                                       (Dotyczy SOSW Węgrów)

17 698

 

4216

Zakup materiałów i wyposażenia

2 300

 

4246

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

864

 

4306

Zakup usług pozostałych

3 219

4416

Podróże służbowe krajowe

100

4426

Podróże służbowe zagraniczne

11 215

852

Pomoc społeczna

2 588

 

 

Dotyczy wydatków na nadzór budowlany nad likwidacją barier archit.

85204

Rodziny zastępcze

162

3110

Świadczenia społeczne

162

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

2 426

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 426

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

44 146

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

13 422

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone           do  wynagrodzeń

2 450

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

972

 

85410

Internaty i bursy szkolne                                        (Dotyczy ZSP Węgrów)

20 242

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 770

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 786

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

686

 

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

6 000

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000

 

85495

Pozostała działalność

4 482

 

4426

Podróże służbowe zagraniczne                       (Dotyczy SOSW w Węgrowie)

4 482

Dotyczy wydatków na program SOCRATES – COMENIUS w roku szkol. 2004/2005

 

 

 

 

2.Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 442 301 zł:

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa                                                                                                                                            działu, rozdziału, paragrafu

Kwota                

 

Objaśnienia

020

Leśnictwo

32 410

 

02001

Gospodarka leśna

8 237

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 237

 

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

24 173

 

Za nadzór w IV kwartale b.r.

4300

Zakup usług pozostałych

24 173

750

Administracja publiczna

63 549

 

75020

Starostwa powiatowe

63 549

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 371

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000

Zarządzanie urządzeniami CPE dla potrzeb Filii Wydz. Kom.                            w Łochowie)

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

 budżetowych

3 178

 

757

Obsługa długu publicznego

33 981

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów                               i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

33 981

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych                        papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

33 981

 

801

Oświata i wychowanie

296 465

 

80120

Licea ogólnokształcące

184 484

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   (Dotyczy ZSP Łochów)

8 839

 

4270

Zakup usług remontowych

135 141

LO Węgrów– 62 673 zł, ZSP Sadowne–72 468 zł

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na

inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

40 504

 

Dotacja dla Miasta Węgrów na przyłączenie do kanalizacji miejskiej obiektów LO Węgrów

80130

Szkoły zawodowe

111 981

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników               (Dotyczy ZSP w Węgrowie)

111 981

 

852

Pomoc społeczna

3 583

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

3 583

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                     budżetowych

3 583

 

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki                               społecznej

9 133

 

Na materiały budowlane do remontu nowej siedziby

85333

Powiatowe urzędy pracy

9 133

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 133

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 180

Wspólny z gminami program w zakresie ochrony środowiska i programy gospodarki odpadami

90095

Pozostała działalność

3 180

4300

Zakup usług pozostałych

3 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

1. W wyniku zmian zawartych w uchwale zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 735 zł, który po zmianach przedstawia Załącznik Nr 1.

 

2.W wyniku zmian zawartych w uchwale zmniejsza się deficyt budżetowy                     o kwotę 50 000 zł.

 

3.Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 50 000 zł, z tego pożyczki krajowe –            o 50 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu powiatu określa Załącznik Nr 2.

 

4. Prognozę długu powiatu na 2004 r. i lata następne określa Załącznik Nr 3.

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:37:14
Data utworzenia:2007-01-07 17:37:14
Data modyfikacji:2007-01-07 17:38:34
Liczba wyświetleń:467