UCHWAŁA Nr IV/44/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Miedznie

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.) i  art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r., Nr 238, poz. 1586),

Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala się co następuje:

 

§ 1


Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Miedznie nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Statut_SDS_Miedzna[1].doc_2011.doc39,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 10:23:55
Data utworzenia:2011-05-12 10:23:55
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:375