Uchwała Nr XXXV/236/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia planowanych dochodach powiatu w 2006 r.

             Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami/  oraz art. 82 ust.1 i art.83 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 / oraz Uchwały Nr XXXIII/213/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r., Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

 

§ 1

 

1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt  w banku zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późżn. zm./ na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2006 r. w kwocie 3 350 000 zł.

2. Określa się dziesięcioletni okres spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1.

3 .Określa się sześciomiesięczny okres karencji  w spłacie rat kapitałowych.

 

                                                                  § 2  

     

Zabezpieczeniem  kredytu będzie weksel in blanco.

 

                                                                  § 3

 

Źródłem spłaty kredytu będą dochody z subwencji

 

                                                                  § 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

                                                                  § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:35:59
Data utworzenia:2007-01-07 03:35:59
Data modyfikacji:2007-01-07 03:35:59
Liczba wyświetleń:526