Sprawozdanie Nr 4/11 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 28 kwietnia – 16 czerwca 2011 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 12 maja 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki realizowanych w 2011 roku;
b) rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury realizowanych w 2011 roku;
c) rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w 2011 roku;
d) rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku;
e) rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych w 2011 roku;
f) powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku;
g) ustalenia  dodatków  motywacyjnych dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
h) przyznania stypendium sportowego dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
i) upoważnienia Dyrektora PCPR w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Śmiałym szczęście sprzyja”;
j) upoważnienia p.o. Dyrektora ZSZ w Ostrówku do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Do biegu…gotowi…START!...na rynek pracy”;
3. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 1,5 tys. zł organizacji IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego;
4. wyraził zgodę na przekazanie na rzecz ŚDS niezbędnego wyposażenia;
5. zatwierdził dwie grupy kursowe TPZ w ZSP w  Węgrowie w zawodzie elektryk (III stopnia) i sprzedawca (II stopnia);
6. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
7. pozytywnie zaopiniował podział działki nr 3916/2 położonej w Węgrowie, będącej w zarządzie ZDP;
8. pozytywnie zaopiniował wstępny projekt podziału działek nr 5897/2 i 3915 położonych w Węgrowie;
9. zatwierdził porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego;
10.zatwierdził umowę w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy SOS-W w Węgrowie”;
11.wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 500 zł na powołanie biegłego sądowego ds. leśnictwa;
12.wyraził zgodę firmie CTM PARTNERS na lokalizację 18 miejsc postojowych w pasie ul. Wyszyńskiego w Węgrowie. Ponadto Zarząd zaakceptował propozycję przesunięcia projektowanej ścieżki rowerowej poza miejsca parkingowe (na terenie inwestora). Jednocześnie Zarząd nie wyraził zgody na zmniejszenie do 7 m odległości zabudowy projektowanego budynku od krawędzi drogi powiatowej.

W dniu 26 maja 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.;
b) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego;
d) udzielenia Zarządowi Powiatu Węgrowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok;
e) uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015;
f) zmiany Uchwały Nr V/63/2011 z dnia 31 marca 2011 r. określającej zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2011 roku, na które przeznacza się środki PFRON;
g) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego „Zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”;
h) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość;
2. przyjął informacje o:
a) stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;
b) przestrzeganiu  i stosowaniu  przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu;
c) realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Węgrowie;
3. zatwierdził porządek obrad VII sesji Rady Powiatu;
4. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
5. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
6. wyraził zgodę na uiszczenie kwoty 2 tys. zł tytułem zaliczki na koszt opinii biegłego w sprawie z powództwa P.U.H.P. „AMBIT”;
7. wyraził zgodę na ufundowanie z okazji Dnia Strażaka trzech nagród rzeczowych o wartości 500 zł każda dla najlepszych strażaków;
8. zatwierdził aneksy do porozumień:
a) w sprawie umieszczenia dziecka z powiatu łosickiego w Domu Dziecka „Julin” i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie;
b) w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych z tytułu utrzymania dzieci pochodzących z powiatu garwolińskiego przebywających w Domu Dziecka „Julin”;
9. zatwierdził Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargów nieograniczonych na zadania:
a) udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4.648.064,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu;
b) udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.176.033,00 zl na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
c) ponowna gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w związku z przyjęciem uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Korytnica;
d) ponowna gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w związku z przyjęciem uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Stoczek;
10.przyjął informację dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków przy MOW w Jaworku i przy Domu Dziecka „Julin” i podjął decyzję, by w tym roku przygotować wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia w 2012 r. wniosku do WFOŚiGW;
11.przyjął informację w sprawie projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 i ich ocenie przez Zespół Oceniający;
12.przyjął informację o dotychczas zawartych porozumieniach z gminami współfinansującymi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie;
13.Zarząd przyjął informację o wynikach postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku;
14.rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego PSP o dofinansowanie Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym dla OSP i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 4 tys. zł;
15.wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł realizacji projektu „Kulturalno – duchowa rola Klasztoru w dziedzictwie Węgrowa”;
16.wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka;
17.rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Twarogi o wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Twarogi –Gruszczyno i postanowił, że jeśli pozwoli na to dobra sytuacja finansowa powiatu i gminy, zadanie to będzie ujęte w planach inwestycyjnych na następne lata;
18.wyraził zgodę na uzupełnienie oznakowania dotyczącego zakazu poruszania się pojazdów o masie całkowitej powyżej 15 ton tabliczkami „Nie dotyczy zaopatrzenia w powiecie węgrowskim”;
19.wyraził zgodę na wykonanie dwóch przepustów pod drogą powiatową ul. Nowowiejska w Łochowie;
20.zatwierdził decyzje w sprawach nieodpłatnego przekazania ZDP w trwały zarząd nieruchomości stanowiących drogi powiatowe: w obrębie wsi Drgicz i Żulin gm. Stoczek, w obrębie wsi Turna i Trawy gm. Korytnica, w obrębie wsi Matały i Wólka Paplińska gm. Łochów, w obrębie m. Łochów;
21.pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora ZSP w Węgrowie o zezwolenie na wycięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie Zespołu.

W dniu 8 czerwca 2011 r. Zarząd:

1. rozpatrzył wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
2. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia czasowego zakazu kąpieli w Zalewie nad Liwcem w Krypach i w rzece Liwiec na terenie Węgrowa;
3. nie przyjął oferty udziału powiatu węgrowskiego w konkursie „Mazowiecki Powiat Roku”;
4. przyjął informację o dotychczas wykonanych remontach  dróg powiatowych. Ponadto Zarząd zobowiązał Dyrektora ZDP do skosztorysowania wartości remontów: ul. Polnej w Węgrowie na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Wieniawskiego, ul. Szamoty w Węgrowie od mostu w kierunku Poszewki, ul. Kościuszki w Sadownem na odcinku od Poczty do ul. Grunwaldzkiej;
5. podjął decyzję o konieczności odbudowy rowów w miejscowościach, gdzie wystąpiły zalania;
6. podjął decyzję o wystąpieniu do Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu z propozycją zorganizowania spotkania poświęconego problemowi niszczenia dróg przez przeładowane pojazdy;
7. wyraził zgodę firmie Poland Bike na zorganizowanie na terenie gmin Liw i Korytnica wyścigu kolarskiego;
8. negatywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Spółdzielni Robót Budowlano – Drogowych o zmianę wysokości VAT na 23%;
9. zatwierdził umowę z Parafią p.w. św. Antoniego z Padwy w Ugoszczy w sprawie dotacji na termomodernizację budynku kościoła wraz z wykonaniem kotłowni i instalacji c.o.;
10.wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Starosty oraz honorowym patronatem medialnym przez „Wieści Węgrowskie” imprezy „Uczta Pierogowa”;
11.podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 20 tys. zł organizacji XV Festiwalu Obrzędów Weselnych;
12.postanowił przeznaczyć kwotę 500 zł na wsparcie finansowe organizacji Festynu Rodzinnego w Starejwsi;
13.podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 10 tys. zł organizacji XX Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Kupalnocka 2011”;
14.postanowił dofinansować kwotą 1 tys. zł organizację jubileuszu 85-lecia powstania OSP w Łochowie;
15.wyraził zgodę na dokonanie wydzielenia części działki nr 542/2 położonej w Miedznie;
16.podjął decyzję o ogłoszeniu konkursów na kandydatów na dyrektora w ZSP w Sadownem oraz w I LO w Węgrowie;
17.zatwierdził projekt porozumienia z Gminą Sadowne w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów remontu kuchni i stołówki ZSP w Sadownem;
18.wyraził zgodę na wynajęcie miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem (śniadanie) w internacie SOS-W w Węgrowie dla uczestników XV Festiwalu Obrzędów Weselnych;
19.rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Sadownem o dofinansowanie zgrupowania tanecznego w Gdańsku dla młodzieży z Grupy Tanecznej przy ZSP w Sadownem i podjął decyzję o zwiększeniu budżetu szkoły z przeznaczeniem na ten cel o kwotę 2 tys. zł;
20.wyraził zgodę na zawarcie umowy z SGGW na realizację studiów podyplomowych w ramach projektu POKL;
21.zatwierdził aneksy do porozumień:
a)z powiatem zamojskim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej;
b)z gminą Stoczek w sprawie powierzenia realizacji zadania własnego powiatu w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

W dniu 15 czerwca 2011 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu;
2. przyjął opinie komisji Rady Powiatu w sprawie wykonania budżetu powiatu w 2010 r.;
3. zatwierdził autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego;
c) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego „Zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”;
4. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 na budowę obiektu „Bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej” dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”;
5. zatwierdził Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego;
6. podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora ZSZ w Ostrówku;
7. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 1 tys. zł organizacji pikniku rodzinnego „ANIOŁY W ŁOCHOWIE”.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2011-06-20 12:26:40
Data utworzenia:2011-06-20 12:26:40
Data modyfikacji:2011-06-20 12:28:11
Liczba wyświetleń:560