Uchwała Nr 224/152/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Na podstawie 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżniejszymi zmianami) oraz § 9 Uchwały Nr XXXIII/213/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

710

Działalność usługowa

0

10 010

71015

Nadzór budowlany

0

10 010

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0

10 010

 

 

2. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

852

Pomoc społeczna

0

20 000

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

0

20 000

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań własnych powiatu

0

20 000

 

§2

 

1.       Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

758

Różne rozliczenia

7 800

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

7 800

0

4810

Rezerwy

7 800

0

801

Oświata i wychowanie

7 100

14 900

80102

Szkoły podstawowe specjalne

200

200

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

0

200

4300

Zakup usług pozostałych

200

0

80120

Licea Ogólnokształcące

3 400

3 900

4260

Zakup energii (LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie)

0

500

4300

Zakup usług pozostałych (ZSP w Łochowie)

0

3 400

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet (ZSP w Łochowie)

3 400

0

80130

Szkoły zawodowe

0

7 300

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ZSZ w Ostrówku)

0

7 300

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3 500

3 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

0

4300

Zakup usług pozostałych

0

2 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000

0

4410

Podróże służbowe krajowe

0

1 500

4430

Różne opłaty i składki

500

0

852

Pomoc społeczna

0

20 000

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

0

20 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

0

10 570

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

6 430

4300

Zakup usług pozostałych

0

3 000

 

Razem

14 900

34 900

 

2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

710

Działalność usługowa

1 500

11 510

71015

Nadzór budowlany

1 500

11 510

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

4 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

800

4120

Składki na fundusz pracy

0

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

6 110

4300

Zakup usług pozostałych

1 500

0

4410

Podróże służbowe krajowe

0

500

 

 

§ 3

 

 Wykonanie powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

                                                             

§ 4

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:

 

Bogdan Doliński - Starosta

 

Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk - Wicestarosta

 

Ewa Besztak - Członek Zarządu

 

Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu

 

Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 20:51:41
Data utworzenia:2007-01-07 20:51:41
Data modyfikacji:2007-01-07 20:52:23
Liczba wyświetleń:530