Uchwała Nr XXXV/237/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 119/165/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia  2005 roku określającej Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2005 dla Województwa Mazowieckiego, Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:   

 

§ 1

W Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendia są przekazywane na cele określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie finansowej wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciach szkolnych, które związane są z ponoszeniem kosztów wynikających z pobierania nauki przez ucznia”.

2) w §3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

      „3. Ustala się miesięczny limit godzin nieobecnych i nieusprawiedliwionych ucznia

      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych na poziomie 30 jednostek lekcyjnych”.

3) w §3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

      „4. Przekroczenie limitu godzin nieobecnych i nieusprawiedliwionych liczonego

        sumarycznie za okres od listopada 2005 do kwietnia 2006 odnoszący się do wszystkich

      Beneficjentów Ostatecznych oraz za okres od maja do czerwca 2006 odnoszący się

      do Beneficjentów Ostatecznych z wyłączeniem maturzystów - powoduje wstrzymanie

      stypendium”.

4) w §3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dyrektor szkoły, do której Beneficjent Ostateczny uczęszcza zobowiązany jest do wystawiania i gromadzenia w dokumentacji szkolnej zaświadczeń zbiorczych, że Beneficjenci Ostateczni są w roku szkolnym 2005/06 uczniami danej klasy i w okresie wynikającym z ust. 3 i 4 §3 systematycznie uczęszczali na zajęcia edukacyjne”. 

5) w §3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Beneficjent Ostateczny lub osoby podpisujące w jego imieniu umowy o przekazywaniu stypendium są zobowiązane do złożenia jednorazowo na cały rok szkolny pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne”.

6) w §3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć do sekretariatu szkoły kserokopię świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego, a Dyrektor Szkoły, do której Beneficjent Ostateczny uczęszcza zobowiązany jest do gromadzenia, przechowywania w dokumentacji ucznia i wykonywania zestawień tych kopii”.

7) w §3 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Zmieniona forma i system przekazywania stypendium, o których mowa w §3 regulaminu dotyczą drugiej i następnych transz stypendium na rok szkolny 2005/2006”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia, z mocą obowiązującą od czasu wypłacenia Beneficjentom Ostatecznym drugiej transzy stypendium.

 

 

 

 

 

. 


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:34:56
Data utworzenia:2007-01-07 03:34:56
Data modyfikacji:2007-01-07 03:34:56
Liczba wyświetleń:453