UCHWAŁA Nr VI/72/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Lublin służebności przesyłu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r.,  Nr 102 poz. 651 z późn. zm.),  oraz art.3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zmianami)  Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

 

§ 1

 

wyrazić zgodę ,  na nieodpłatne obciążenie części nieruchomości oznaczonej numerem działki  5901 o pow.0,7994 ha, położonej w mieście Węgrów, stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 46224,  służebnością przesyłu  na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Lublin, usytuowanej zgodnie z załącznikiem graficznym, który stanowi zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

                                                         § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załącznik.pdf534,48kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2011-05-26 14:50:50
Data utworzenia:2011-05-26 14:50:50
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:345