Uchwała nr XVI/135/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego wspólfinansowania realizacji przedsięwzięcia p.n. "Budowa ulic na Osiedlu Błonie w Węgrowie obejmująca odcinki ulic Powstańców, Mickiewicza i Orzeszkowej"

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku , nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 46, 47 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku, nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), art. 167 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 249, poz. 2104 z późżniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

§ 1

         Rada Powiatu w Węgrowie upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia p.n. "Budowa ulic na Osiedlu Błonie w Węgrowie obejmująca odcinki ulic Powstańców, Mickiewicza i Orzeszkowej", którego zakres rzeczowy ze strony Powiatu Węgrowskiego obejmować będzie  budowę ul. Mickiewicza w Węgrowie na odcinku od. ul. Konopnickiej do ul. Powstańców, w km od 0+232,5.

§ 2

      Szczegółowe warunki wykonania, współfinansowania, przeznaczenia i zasady rozliczenia środków finansowych na realizację zadania wymienionego w § 1 zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Miastem Węgrów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

§ 4

Traci moc uchwała nr XV/128/2008 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 28 marca 2008 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2008-05-09 08:27:50
Data utworzenia:2008-05-09 08:27:50
Data modyfikacji:2008-05-09 08:54:34
Liczba wyświetleń:715