uchwała nr XI/81/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie procedury wyboru banku dla bsługi budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 195 pkt.   1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

 

            § 1

Ustala się, że bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego i powiatowych jednostek organizacyjnych  wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami prawo zamówień publicznych.

 

§ 3

Rozpoczęcie obsługi budżetu i powiatowych jednostek organizacyjnych przez wybrany bank nastąpi po zakończeniu procedury  oraz podpisaniu umowy przez Zarząd Powiatu.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała nr VII/35/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 maja 1999 r.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-26 11:08:31
Data utworzenia:2007-10-26 11:08:31
Data modyfikacji:2007-10-26 11:10:11
Liczba wyświetleń:573