Uchwała Nr XXXVIII/255/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

 

 

        Na podstawie art.35 ust.1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)  na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala ,co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonym Uchwałą Nr IX/67/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 roku, zmienionym Uchwałą Nr  XXI/144/04  z dnia 30 grudnia 2004 roku,  dokonuje się następujących zmian:

 

1. § 5  otrzymuje brzmienie :

1 . Główną siedzibą Starostwa jest budynek administracyjny w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5. Wydział Środowiska i  Rolnictwa  oraz Wydział Architektury i  Budownictwa mają swoją siedzibę w budynku usytuowanym w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23.

2 .Siedzibą Starostwa Powiatowego w Węgrowie – Referatu Geodezji i Kartografii ,Referatu Komunikacji  i Stanowiska do spraw Budownictwa w Łochowie jest budynek administracyjny Urzędu Gminy w Łochowie przy Alei Pokoju 75.”

 

2. w §  7  dodaje się  punkty 11 i 12 w brzmieniu :

„11/kierowanie wykonywaniem zadań obronnych,

 12/wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. „

 

3.§ 12 otrzymuje brzmienie :

1 . W Starostwie tworzy się następujące wydziały i stanowiska pracy:

I. Wydziały:

1.Wydział Administracyjno - Społeczny,

2. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

3.Wydział Środowiska i  Rolnictwa,
4.Wydział Architektury i Budownictwa,

5.Wydział Komunikacji i Transportu ,
6 .Wydział Oświaty i  Sportu,
7.Wydział Finansowy,

8. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki,

9.Wydział Zarządzania Kryzysowego.


II. Samodzielne stanowiska pracy :
1. Powiatowy Rzecznik  Konsumentów,
2. Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej,
3. Radca prawny.

 

4. W § 16 w zakresie spraw obywatelskich i innych :

1/ wykreśla się   pkt 1 .;

2/ pkt 3 otrzymuje brzmienie :

”3/ prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji „

   3/ dodaje się pkt 6 w brzmieniu :

„ 6/prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych .”

5. W § 18  w zakresie oświaty  :

  1/dodaje się punkty 3-7 w brzmieniu :

„ 3/ analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

4/prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w szczególności awansu na nauczyciela mianowanego oraz przeniesieniem nauczyciela do innej szkoły
( placówki ),

5/prowadzenie spraw związanych z regulaminem dodatków dla nauczycieli,

6/prowadzenie spraw związanych z obserwacją matur i egzaminów zawodowych,

7/prowadzenie spraw związanych z kursami teoretycznych przedmiotów zawodowych,”

2/dotychczasowe punkty  3- 17 otrzymują odpowiednio numerację  8-22 .

3/ pkt 22 otrzymuje brzmienie :

„22/ przygotowywanie dla dzieci i młodzieży skierowań do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii na podstawie wskazań Centralnego Systemu Kierowania Nieletnich do Placówek Resocjalizacyjnych,”

4/dodaje się punkty 23- 27  w brzmieniu :

„ 23/wydawanie i przyjmowanie wniosków stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów stypendialnych do których  Powiat Węgrowski przystąpi,

24/przygotowywanie wniosków, w tym wniosków o płatność stypendiów, których mowa w pkt 23,

25/przygotowywanie opracowań i informacji z zadania ujętego w pkt 2,

26/przygotowywanie propozycji podziału subwencji oświatowej,

27/ przygotowywanie projektów uchwał związanych z zadaniami określonymi w powyższych punktach, w tym odnoszących się do inwestora zastępczego, realizowanego przez  kierowników oświatowych jednostek organizacyjnych.”

 

6.W § 18  w zakresie sportu dodaje się punkty 5 i 6 w brzmieniu :

„5/przygotowanie propozycji  udzielenia dotacji stowarzyszeniom kultury fizycznej oraz związków sportowych w tym na realizację kalendarz imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i  Ludowych Zespołów Sportowych,

6/uszczegółowienie rodzajów zadań w ramach priorytetów programu współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.”

7. § 19  ust 1 otrzymuje  brzmienie   :

1 . Wydział Środowiska i Rolnictwa prowadzi sprawy wynikające z zakresu prawa wodnego, geologicznego, prawa ochrony środowiska, odpadów,  gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony zwierząt, hodowli zwierząt. „

8.W § 19   ust.2 :

1/  w zakresie gospodarki wodnej  dodaje się punkt 22 w brzmieniu :

„22/ opracowanie decyzji stwierdzającej przejście w trwały zarząd gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.”

2/w  zakresie gospodarki leśnej :

- wykreśla się  punkty 3,6,8,

- pkt 15 otrzymuje brzmienie :

„15/prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu, przeniesienie praw i obowiązków decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej w tym wypłatę ekwiwalentu na następcę lub spadkobiercę.”

-dodaje się punkty 17-19 w brzmieniu :

„17/wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,

18/uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,

19/zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasu.”

3/wykreśla się  tytuł :  „ w  zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; „, a punkty  1-3  numeruje się odpowiednio jako punkty 19-21 w  zadaniach w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

4/w zakresie ochrony i kształtowania środowiska dodaje się  punkty 21-22 w brzmieniu:

„21/wydawanie opinii co do konieczności sporządzania raportu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane,

22/uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć określonych w pkt 21,”

5/skreśla się zadania z zakresu  ochrony zwierząt;

6/w zakresie  ochrony przyrody, dodaje się punkty 8-11 w brzmieniu ;

„8/wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

9/naliczanie i pobieranie opłaty za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia,

10/umarzanie, rozkładanie na raty lub przesunięcie terminu płatności naliczonej opłaty za usuwanie drzew i krzewów,

11/wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów bez  zezwolenia.”

7/  skreśla  się  zadania  z zakresu  architektury, budownictwa  i zagospodarowania przestrzennego ;

8/ dodaje się ust.3 w brzmieniu :

„3.Wydział przy znakowaniu spraw  używa symbolu „ŚR” .

 

  9.W § 20  w zakresie  gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa:

1/skreśla się punkty 5,14,19,20.

2/dopisuje się punkty 32 i  33 w brzmieniu :

„32/regulowanie stanu prawnego dróg i wypłacanie odszkodowań zgodnie z art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ,

33/przygotowywanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe stanowiące własność Skarbu Państwa zarządzane przez Lasy Państwowe.„.

 

3/ zdanie „w zakresie  geodezji i kartografii” zastępuje się zdaniem  „w zakresie geodezji, kartografii i katastru nieruchomości „

4/  do zadań w  zakresie geodezji, kartografii i katastru nieruchomości  dodaje się punkty 17 i 18 w brzmieniu   :

„17/prowadzenie spraw związanych z zakładaniem ewidencji budynków i modernizacją ewidencji gruntów i budynków ,

18/informatyzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego.”

10. W  § 22 :

1/ skreśla się pkt 23;

2/ dodaje się punkty  26 -36 w brzmieniu :

„26/ opracowanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;

 

27/ opracowanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;

 

28/opracowanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych;

 

29/opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia w powiecie na potrzeby obronne;

 

30/ realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

 

31/opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego wyżej wymieniony  regulamin w życie;

 

32/ opracowanie i bieżące uaktualnienie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;

 

33/ opracowanie i uaktualnienie dokumentacji Stałego Dyżuru;

 

34/ realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;

 

35/prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

 

 

36/planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu zadań obronnych.”

 

 

11.Dotychczasowe   § § 24-49 otrzymują numerację  25-50.

12.Dodaje się § 24 w brzmieniu :

„1.Wydział Architektury i Budownictwa prowadzi sprawy  z zakresu architektury, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.

2.Do podstawowych  zadań wydziału należy :

 

1/ prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego a w szczególności:

- zgodności zagospodarowania terenów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

- zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2/ kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

3/ opracowywanie wniosków do odpowiednich ministrów o udzielenie upoważnienia na udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych obiektów,

4/ prowadzenie uzgodnień ze służbami ochrony zabytków przy:

- wydawaniu pozwoleń na budowę,

- wydawaniu pozwoleń na rozbiórkę,

obiektów wpisanych do rejestrów zabytków oraz obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską (a nie wpisanych do rejestrów zabytków) na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5/ wydawanie dzienników budów lub obiektów budowlanych,

6/ przekazywanie kopii rejestrów wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę do Wojewody,

7/ prowadzenie statystyki z zakresu budownictwa,

8/ opracowywanie opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

9/ opracowywanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,

10/ opracowywanie opinii o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

11/ opracowywanie uzgodnień decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

12/ opracowywanie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy,

13/ członkostwo w zespole do koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
14/ prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
15/ przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
16/ przygotowywanie pozwoleń na budowę,

17/zasięganie opinii wojewody  dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA  2000. „

18/ przyjmowanie zgłoszeń o zamiar budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
19/ zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
20/ przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
21 nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
22/ nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,
23 stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
24/ prowadzenie rejestrów:

- wniosków o pozwolenia na budowę,

- decyzji o pozwolenie na budowę,
25/ rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
26/ przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
27/ przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji ,postanowień i zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego,

28/ potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
29/ potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
30/ poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług,
31/ prowadzenie obsługi powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu " AB ".”

 

13.W § 25 ust.1 nazwę „Zespół  Radców Prawnych „ zastępuje się   nazwą „Radca Prawny „.

14.W  § 25 ust. 2 wyraz „Zespół” zastępuje się wyrazem „ Stanowisko „

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2006 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marzena Gromek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:06:42
Data utworzenia:2007-01-07 00:06:42
Data modyfikacji:2007-01-07 00:06:43
Liczba wyświetleń:515