porządek VII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 20 kwietnia 2007 roku (piątek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum. 
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Rozpatrzenie Sprawozdania  z wykonania budżetu powiatu  węgrowskiego za rok 2006:
1)    odczytanie:
-    opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sprawozdaniu,
-    wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2006,
-    opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2006.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2007;
2)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu węgrowskiego na rok 2007;
3) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia  p.n.  „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”
4)    zaciągnięcia pożyczki  z przeznaczeniem na  realizację przedsięwzięcia  p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego” dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie;
5)    upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2007 roku zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych  oraz obiektów mostowych
6)    zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
7)    upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
8)    zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu.
8.    Ocena działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za rok 2006.
1)    Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ w Węgrowie za rok 2006;
2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2006 i pokrycia straty.
9.    Sprawozdanie z rocznego wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.    Przyjęcie protokołu VI  sesji Rady Powiatu  z dnia 23 marca 2007 r.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia.
13.    Zamknięcie sesji.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-07-02 10:56:00
Data utworzenia:2007-07-02 10:56:00
Data modyfikacji:2007-07-02 10:57:15
Liczba wyświetleń:655