UCHWAŁA NR XXXV/279/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGOz dnia 29 grudnia 2009 rokuw sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Dajemy szansę na sukces”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu  Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą „Dajemy szansę na sukces”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2010-01-08 09:10:23
Data utworzenia:2010-01-08 09:10:23
Data modyfikacji:2010-01-08 09:11:57
Liczba wyświetleń:502