Uchwała Nr X/112/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/47/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno–bytowych w Domu Dziecka JULIN w Kaliskach”.

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz  art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się uchwałę Nr IV/47/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia  p.n. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno – bytowych w Domu Dziecka JULIN w Kaliskach”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 PRZEWODNICZĄCA

         RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-12-02 12:08:57
Data utworzenia:2011-12-02 12:08:57
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:20
Liczba wyświetleń:314